Al·legacions a la proposta de resolució de l’autorització ambiental integrada a Cemex Buñol

Valencià

Ecologistes en Acció presenta al·legacions a la proposta de resolució de l’autorització ambiental integrada a Cemex Buñol.

De molt negativa es pot qualificar la proposta de resolució redactada per la Conselleria de Medi Ambient, que posaria fi a un expedient que s’arrossega des de la sol·licitud de Cemex Espanya el 2011. Aquesta multinacional pretenia substituir fins a un 90% l’energia procedent dels combustibles fòssils per la procedent d’una àmplia varietat de residus.

L’equip dirigent d’aquesta Conselleria del PP ja va sotmetre al tràmit d’audiència una proposta de Resolució en 2014 similar a la que ara es planteja, a la qual Ecologistes en Acció va al·legar com a part interessada, i que va tenir com a resultat la paralització de l’expedient.

Al·legacions AAI Cemex Bunyol

Ara en nou equip de govern de la Conselleria de Medi Ambient, en mans de Vedrs-Equo-Compromís ha rellançat de nou l’expedient, amb algunes millores puntuals (adopció del document de Conclusions de les millors tecnologies disponibles de 2013, reducció de la tipologia dels residus a incinerar, imposició de mesures per reduir les emissions difuses no canalitzades en xemeneies, etc.) i acceptant algunes de les al·legacions d’Ecologistes en Acció. No obstant això com molt greu cal qualificar l’ampliació del volum de residus perillosos (dissolvents clorats i no clorats, residus combustibles líquids amb substàncies perilloses, etc.) fins a un total de 75.000 Tn, quan en la modificació de l’AAI de 2010 s’havia reduït aquesta quantitat sensiblement i la sol·licitud de Cemex Espanya de 2011 era de 290.000 Tn. A més la totalitat d’aquests residus incinerats a Cemex Bunyol procedien de fora de la Comunitat Valenciana - 90% de Catalunya en 2014-, intentant burlar les obligacions fiscals que graven la incineració en aquesta comunitat autònoma.

L’extens document d’al·legacions presentat ara analitza les insuficiències de la proposta de resolució: la inexistència d’una avaluació d’impacte sanitària, la necessitat d’establir valors límit d’emissió per a substàncies cancerígenes emeses, la sol·licitud de la prohibició de la incineració de residus perillosos, la necessitat d’assegurar que els pneumàtics fora d’ús a incinerar no es puguin valoritzar materialment amb antelació respectant el principi de jerarquia en la gestió de residus, la impossibilitat de substituir energèticament el 90% dels residus fòssils vista l’evolució en la utilització dels residus combustibles en els últims tres anys, la poca fiabilitat com a gestor de residus que ofereixen les fàbriques de ciment, etc.

Ecologistes en Acció del País Valencià també s’oposa que s’instal·le a les instal·lacions de Cemex Bunyol una planta de selecció, trituación i condicionament de residus, perquè la fàbrica de ciment elabore els seus propis combustibles derivats de residus, el que suposaria convertir la fàbrica de ciment en una instal·lació de tractament de residus, amb els inconvenients que poden causar (generació d’olors, sorolls, males olors, etc.)

++++

Castellano

Ecologistas en Acción presenta alegaciones a la propuesta de resolución de la autorización ambiental integrada a Cemex Buñol

De muy negativa se puede calificar la propuesta de Resolución redactada por la Conselleria de Medio Ambiente, que pondría fin a un expediente que se arrastra desde la solicitud de Cemex España en 2011. Esa multinacional pretendía sustituir hasta en un 90% la energía procedente de los combustibles fósiles por la procedente de una amplia variedad de residuos.

El equipo dirigente de esa Conselleria del PP ya sometió al trámite de audiencia una propuesta de Resolución en 2014 similar a la que ahora se plantea, a la que Ecologistas en Acción alegó como parte interesada, y que tuvo como resultado la paralización del expediente.

Alegaciones AAI Cemex Buñol

Ahora en nuevo equipo de gobierno de la Conselleria de Medio Ambiente, en manos de Vedrs-Equo-Compromís ha relanzado de nuevo el expediente, con algunas mejoras puntuales (adopción del documento de Conclusiones de las Mejores Tecnologías Disponibles de 2013, reducción de la tipología de los residuos a incinerar, imposición de medidas para reducir las emisiones difusas no canalizadas en chimeneas, etc) y aceptando algunas de las alegaciones de Ecologistas en Acción. Sin embargo como muy grave hay que calificar la ampliación del volumen de residuos peligrosos (disolventes clorados y no clorados, residuos combustibles líquidos con sustancias peligrosas, etc) hasta un total de 75.000 t, cuando en la modificación de la AAI de 2010 se había reducido esa cantidad sensiblemente y la solicitud de Cemex España de 2011 era de 290.000 t. Además la totalidad de esos residuos incinerados en Cemex Buñol procedían de fuera de la Comunidad Valenciana - 90% de Cataluña en 2014-, intentando burlar las obligaciones fiscales que gravan la incineración en esa Comunidad Autónoma.

El extenso documento de alegaciones presentado ahora analiza las insuficiencias de la propuesta de Resolución: la inexistencia de una evaluación de impacto sanitaria, la necesidad de establecer valores límite de emisión para sustancias cancerígenas emitidas, la solicitud de la prohibición de la incineración de residuos peligrosos, la necesidad de asegurar que los neumáticos fuera de uso a incinerar no se puedan valorizar materialmente con antelación respetando el principio de jerarquía en la gestión de residuos, la imposibilidad de sustituir energéticamente el 90% de los residuos fósiles vista la evolución en la utilización de los residuos combustibles en los últimos tres años, la poca fiabilidad como gestor de residuos que ofrecen las fábricas de cemento, etc.

Ecologistas en Acción el País Valenciano también se opone a que se instale en las instalaciones de Cemex Buñol una planta de selección, trituación y acondicionamiento de residuos, para que la fábrica de cemento elabore sus propios combustibles derivados de residuos, lo que supondría convertir a la fábrica de cemento en una instalación de tratamiento de residuos, con los inconvenientes que pueden causar (generación de olores, ruidos, malos olores, etc.)