Carta de les generacions futures sobre l’ATI de Cofrents

Valencià

Els que encara no hem nascut també hem de ser tinguts en compte en els problemes que ens van a afectar, com ocorre amb el magatzem temporal individualitzat (ATI) de residus radioactius que planegen construir en la central nuclear (CN) de Cofrents.

Aquests residus són perillosos perquè poden matar les cèl·lules o danyar-les provocant malalties tan greus com el càncer i les malformacions genètiques, a més no poden ser eliminats, tan sols tancats hermèticament perquè no escapen al medi ambient, i alguns tenen una vida llarguíssima, com l’isòtop 239 del plutoni (Pu-239) que tarda 24.000 anys en perdre la meitat de la seua radioactivitat i 240.000 en reduir-la a la mil·lèsima part.

I qui pot garantir que tals residus es mantindran aïllats durant tantísimo temps? De fet, els 220.000 bidons amb residus radioactius llançats en la Fossa Atlàntica durant la segona meitat del segle XX presentaren signes de corrosió als pocs anys i la mina de sal alemanya Asse II on es guardaren altres 126.000 bidons té filtracions d’aigua i està col·lapsant...

D’altra banda, qui haurà de vigilar aquests residus durant mil·lennis? Nosaltres, per descomptat, les generacions futures. I quin dret teniu vosaltres a enviar-nos les vostres deixalles radioactives? Resulta profundament irracional aprofitar aquesta font d’energia durant 35 anys i deixar residus perillosos que hauran de ser vigilats durant 240.000 anys o més. I mancat de tota ètica perquè haurem de vigilar tan bruta herència les generacions futures, que no hem utilitzat les vostres CN i no hem generat ni un sol nanogram de Pu-239. Com podeu ser tan irracionals i desvergonyits?

I ara que les piscines de residus radioactius estan plenes al 90%, com no sembla que es vaja a construir el cementeri nuclear estatal a Villar de Cañas perquè la geologia no és segura i els seus veïns ho rebutgen, Iberdrola proposa construir en la pròpia central l’ATI, la qual cosa facilitaria allargar encara més la pròrroga de la CN. Una nuclear que s’hauria clausurat en 2011, com estava previst quan es va construir, si no haguera rebut un permís extra del ministre que tenia comptes a Panamà, un regalet de 10.000 milions d’€. I no contents amb açò, ara volen l’ATI per a prorrogar una altra dècada més el negoci nuclear, la seua avarícia no té límit, però allargar el funcionament de la CN augmentarà la quantitat de residus radioactius que va a deixar i açò resulta inacceptable.

A més augmentaria també la probabilitat de patir un accident màxim com el que ja va ocórrer a Chernobyl i Fukushima, i va estar a punt d’ocórrer a Vandellós I obligant a desmantellar aquesta central espanyola. Cada any més que funciona la caducada CN de Cofrents, amb milers de dispositius i materials sotmesos a condicions extremes de pressió, temperatura i radioactivitat, augmenta la probabilitat d’una errada greu que desemboque en un altre accident màxim, que afectaria terriblement a milions de persones, incloses les generacions futures.

De fet, durant els últims anys, aquesta CN ha patit 25 parades no programades i més de 100 incidents de seguretat, alguns amb pèrdua d’isòtops radioactius. I un accident mitjà també afectaria durament als valencians perquè la CN utilitza l’aigua del Xúquer per a refrigerar-se i d’aquest riu beuen els habitants d’ambdues Riberes i de València capital, a més d’utilitzar-lo per a regar les fèrtils terres de les dues Riberes. De manera que, si la CN tinguera una fuita important de material radioactiu això afectaria directament a la salut d’un milió de persones i enfonsaria la castigada economia agrícola de la província.

Malgrat tot, per assegurar el negoci, encara que les CN poden provocar pèrdues econòmiques superiors als 100.000 milions d’€ en un accident màxim, l’empresa propietària només es fa responsable fins a 1.200 milions, xifra ridícula comparada amb les pèrdues que pot ocasionar. I açò sense tindre en compte les vides que pot destruir. No hi ha ètica ni justícia.

Finalment, l’opció nuclear resulta encara més irracional perquè ja existeixen fonts d’energia sense impacte ambiental i fins i tot més barates, sobretot l’energia solar que, amb 1.600 kwh/m2.any i les plaques fotovoltaiques a menys d’1 €/w, produeix electricitat a 0’03 €/kwh, preu més barat que l’electricitat convencional i segueix baixant. Per açò Alemanya, que sols rep un 70% d’aquesta energia solar, està tancant totes les seues centrals nuclears, substituint-les per eficiència i renovables, amb l’autoconsum de balanç net.

De manera que, considerant la perillositat intrínseca de la CN, la perillositat dels residus radioactius, que ens envieu al futur menyspreant-nos i posant-nos en perill amb una falta d’ètica imperdonable, i tenint en compte que ja existeixen alternatives viables tècnica i econòmicament, les generacions futures us demanem la denegació del permís per a l’ATI de Cofrents, el tancament urgent de la central nuclear i la derogació de l’actual decret que penalitza l’autoconsum solar, substituint-ho per un altre similar al d’Alemanya.

++++

Castellano

Carta de las generaciones futuras sobre el ATI de Cofrentes

Los que aún no hemos nacido también debemos ser tenidos en cuenta en los problemas que nos van a afectar, como ocurre con el almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos que planean construir en la central nuclear (CN) de Cofrentes.

Dichos residuos son peligrosos porque pueden matar las células o dañarlas provocando enfermedades tan graves como el cáncer y las malformaciones genéticas, además no pueden ser eliminados, tan sólo encerrados herméticamente para que no escapen al medio ambiente, y algunos tienen una vida larguísima, como el isótopo 239 del plutonio (Pu-239) que tarda 24.000 años en perder la mitad de su radiactividad y 240.000 en reducirla a la milésima parte.

¿Y quién puede garantizar que tales residuos se mantendrán aislados durante tantísimo tiempo? De hecho, los 220.000 bidones con residuos radiactivos arrojados en la Fosa Atlántica durante la segunda mitad del siglo XX presentaron signos de corrosión a los pocos años y la mina de sal alemana Asse II donde se guardaron otros 126.000 bidones tiene filtraciones de agua y está hundiéndose...
Por otra parte, ¿quiénes tendrán que vigilar estos residuos durante milenios?

Nosotras, por supuesto, las generaciones futuras. ¿Y qué derecho tenéis vosotros a enviarnos vuestra basura nuclear? Resulta irracional aprovechar esta fuente de energía durante 35 años y dejar residuos peligrosos que deberán ser vigilados durante 240.000 años o más. Y falto de toda ética porque tendremos que vigilar tan sucia herencia las generaciones futuras, que no hemos utilizado vuestras CN y no hemos generado ni un solo nanogramo de Pu-239. ¿Cómo podéis ser tan desvergonzados e irracionales?

Y ahora que las piscinas de residuos radiactivos están llenas al 90%, como no parece que se vaya a construir el cementerio nuclear estatal en Villar de Cañas porque la geología no es segura y sus vecinos lo rechazan, Iberdrola propone construir en la propia central el ATI, lo cual facilitaría alargar aún más la prórroga de la CN. Una nuclear que habría sido clausurada en 2011, como estaba previsto cuando se construyó, si no hubiera recibido un permiso extra del ministro que tenía cuentas en Panamá, un regalo de 10.000 millones de €. Y no contentos con eso, ahora quieren el ATI para prorrogar otra década más el negocio nuclear, su avaricia no tiene límite, pero alargar el funcionamiento de la CN aumentará la cantidad de residuos radiactivos que va a dejar y esto resulta inaceptable.

Además aumentaría también la probabilidad de sufrir un accidente máximo como el que ya ocurrió en Chernóbil y Fukushima, y estuvo a punto de ocurrir en Vandellós I obligando a desmantelar esta central española. Cada año más que funciona la caducada CN de Cofrentes, con miles de dispositivos y materiales sometidos a condiciones extremas de presión, temperatura y radiactividad, aumenta la probabilidad de un fallo grave que desemboque en otro accidente máximo, que afectaría terriblemente a millones de personas, incluidas las generaciones futuras.

Y para asegurar el negocio, aunque las CN pueden provocar pérdidas económicas superiores a los 100.000 millones de € en un accidente máximo, la empresa propietaria sólo se hace responsable hasta 1.200 millones de €, cifra ridícula comparada con las pérdidas que puede ocasionar. Y eso sin contar las vidas que puede destruir. Aquí no hay ética ni justicia.

Por último, la opción nuclear resulta aún más irracional porque ya existen fuentes de energía sin impacto ambiental e incluso más baratas, sobre todo la energía solar que, con 1.600 kwh/m2.año y las placas fotovoltaicas a menos de 1 €/w, produce electricidad a 0’03 €/kwh, precio más barato que la electricidad convencional y sigue bajando. Por eso Alemania, que recibe menos energía solar, está cerrando todas sus centrales nucleares, sustituyéndolas por eficiencia y renovables, con el autoconsumo de balance neto.

De modo que, considerando la peligrosidad intrínseca de la CN, la peligrosidad de los residuos radiactivos, que nos enviáis al futuro, despreciándonos y poniéndonos en peligro, con una falta de ética imperdonable, y teniendo en cuenta que ya existen alternativas viables técnica y económicamente, las generaciones futuras os pedimos la denegación del permiso para el ATI de Cofrentes, el cierre urgente de la central nuclear y la derogación del actual decreto que penaliza el autoconsumo, sustituyéndolo por otro similar al de Alemania.