Nou projecte llei de ports de Catalunya no regula la limitació i control de les emissions contaminants dels vaixells

Català

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire de la qual forma part Ecologistes en Acció, va comparèixer ahir a la sessió de la Ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals per demanar que la llei compleixi les normatives europeas

El Projecte de Llei de Ports i Transport Marítim té com a objectiu potenciar noves inversions en infraestructures i serveis portuaris als 45 ports de titularitat de la Generalitat que integra el sistema portuari català, per fomentar les embarcacions d’eslores més grans (superiots i megaiots), els creuers i el transport de mercaderies. Per la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, el projecte de Llei no estableix cap regulació per fer complir les normatives vigents sobre la limitació de sofre per als combustibles d’ús marítim i les normatives de qualitat de l’aire vigents, especialment el límit màxim de 0,5% de contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim per a vaixells l’any 2020. Consideren que planteja el creixement de l’actual model insostenible del turisme de creuers i del transport marítim de mercaderies, obviant els nivells de concentració de contaminants atmosfèrics emesos pels vaixells i que principalment afecten la salut de la població que viu als barris propers a les terminals del port (SO2, NOx, Partícules en suspensió PM 10, PM 2,5 i ultrafines, que són altament cancerígenes, així com altres hidrocarburs perillosos).

El projecte de Llei estableix un sistema de bonificacions i reduccions de taxes per pràctiques mediambientals, esquemes voluntaristes no canviaran el comportament de les navilieres segons la Plataforma. A la compareixença han defensat la fiscalitat ambiental com l’eina més eficaç tal com estan demostrant les experiències en altres ports europeus presentant un estudi sobre l’establiment d’impostos sobre les emissions d’òxids de nitrogen (NO2) que ha reduït les emissions fins a un 70%.

La Plataforma ha demanat la revisió profunda de l’articulat perquè la Llei inclogui principalment:

 • Una regulació obligatòria per limitar, controlar i sancionar les emissions dels vaixells segons obliga la Directiva 2012/33/UE (límit de 0,1% en ports a partir de l’1 de gener de 2015 i màxim de 0,5% de sofre contingut per a vaixells de UE a tots les aigües per al 2020).
 • Que la llei insti al govern de Catalunya a posicionar-se i treballar en favor de la creació d’una ECA a la mar Mediterrània (Àrea de Control d’Emissions de Sofre) de limitació del contingut de sofre per als combustibles d’ús marítim com ja existeix al nord d’Europa (Mar Bàltic, Mar del Nord i el Canal de la Mànega).
 • Una regulació per a la limitació del contingut de sofre per als combustibles d’ús marítim de 0,1% a les aigües territorials dels ports catalans com ja té Nàpols i França té previst establir l’any 2018.
 • Establir l’obligatorietat de realitzar una Avaluació Ambiental Estratègica per a cadascuna de les noves activitats portuàries amb potencial contaminant que quantifiqui l’augment d’emissions per autoritzar-les o no en funció de les afectacions a una zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric i sobre la qualitat de l’aire de les poblacions dels barris propers al port.
 • Eliminació del sistema de bonificacions i reduccions de taxes previstos al projecte de llei.
 • Inclusió d’un apartat de fiscalitat ambiental amb l’establiment d’impostos sobre les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) dels vaixells seguint l’esquema de tributs de Noruega que és referent europeu.

Més informació al document presentat a la compareixença.

++++

Castellano

Nuevo proyecto de ley de puertos de Cataluña no regula la limitación y control de las emisiones contaminantes de los barcos

La Plataforma por la Calidad del Aire de la que forma parte Ecologistas en Acción, compareció ayer en la sesión de la Ponencia que tiene que elaborar el informe sobre el Proyecto de ley de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales para pedir que la ley cumpla las normativas europeas.

El Proyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo tiene como objetivo potenciar nuevas inversiones en infraestructuras y servicios portuarios en los 45 puertos de titularidad de la Generalitat que integra el sistema portuario catalán, para fomentar las embarcaciones de esloras más grandes, los cruceros y el transporte de mercancías. Para la Plataforma por la Calidad del Aire, el proyecto de Ley no establece ninguna regulación para hacer cumplir las normativas vigentes sobre la limitación de azufre para los combustibles de uso marítimo y las normativas de calidad del aire vigentes, especialmente el límite máximo de 0,5 % de contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo para barcos en el 2020. Consideran que plantea el crecimiento del actual modelo insostenible del turismo de cruceros y del transporte marítimo de mercancías, obviando los niveles de concentración de contaminantes atmosféricos emitidos por los barcos y que principalmente afectan la salud de la población que vive en los barrios cercanos a las terminales del puerto (SO2, NOx, Partículas en suspensión PM10, PM 2,5 y ultrafines, que son altamente cancerígenas, así como otros hidrocarburos peligrosos).

El proyecto de Ley establece un sistema de bonificaciones y reducciones de tasas por prácticas medioambientales, esquemas voluntaristas no cambiarán el comportamiento de las navieras según la Plataforma. En la comparecencia han defendido la fiscalidad ambiental como la herramienta más eficaz tal y como están demostrando las experiencias en otros puertos europeos presentando un estudio sobre el establecimiento de impuestos sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO2) que ha reducido las emisiones hasta un 70 %.

La Plataforma ha pedido la revisión profunda del articulado porque la Ley incluya principalmente:

 • Una regulación obligatoria para limitar, controlar y sancionar las emisiones de los barcos según obliga la Directiva 2012/33/UE (límite de 0,1% en puertos a partir del 1 de enero de 2015 y máximo de 0,5% de azufre contenido para barcos de UE en todos las aguas para el 2020).
 • Que la ley inste en el gobierno de Cataluña a posicionarse y trabajar en favor de la creación de una ECA a la mar Mediterránea (Área de Control de Emisiones de Azufre) de limitación del contenido de azufre para los combustibles de uso marítimo como ya existe al norte de Europa (Mar Báltico, Mar norteño y el Canal de la Manguera).
 • Una regulación para la limitación del contenido de azufre para los combustibles de uso marítimo de 0,1% en las aguas territoriales de los puertos catalanes como ya tiene Nápoles y Francia tiene previsto establecer en 2018.
 • Establecer la obligatoriedad de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica para cada una de las nuevas actividades portuarias con potencial contaminante que cuantifique el aumento de emisiones para autorizarlas o no en función de las afectaciones a una zona de especial protección del ambiente atmosférico y sobre la calidad del aire de las poblaciones de los barrios cercanos al puerto.
 • Eliminación del sistema de bonificaciones y reducciones de tasas previstos al proyecto de ley.
 • Inclusión de un apartado de fiscalidad ambiental con el establecimiento de impuestos sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los barcos siguiendo el esquema de tributos de Noruega, que es referente europeo.