Baleares ya supera el límite legal de contaminación por ozono para todo 2017

Català

El Govern segueix sense elaborar els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire que redueixin el tràfic i les emissions de les centrals tèrmiques, i ni tan sols reconeix el problema, mentre impulsa projectes que ho agreujaran.

Amb les dades proporcionades pel Ministerio de Medio Ambiente a la seva pàgina Web de qualitat de l’aire (http://sig.mapama.es/calidad-aire), Amics de la Terra i Ecologistes en Acció han pogut comprovar que 12 de les 18 estaciones de control de la contaminació atmosfèrica situades a Balears han superat ja el valor objectiu per a la protecció de la salut establerta per la normativa espanyola per a l’ozó, durant el trienni 2015-2017.

Aquest valor objectiu està establert en 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, mesurats en períodes de 8 hores, i no hauria de superar-se més de 25 dies a l’any, com a mitjana de tres anys consecutius.

Mancant el mes de setembre per finalitzar el període amb més risc de formació d’aquest contaminant, les estaciones de mesurament de Pous a Menorca i Alcúdia, Ca’n Llompart i Parc Bit-Palma, a Mallorca, acumulen més de 100 dies per damunt d’objectiu legal. I les estaciones de dalt Vila i Ca’n Misses a Eivissa i Sa Pobla i S’Albufera a Mallorca, superen el límit legal en més de 75 dies. Tan sols els mesuradors d’ozó situats en Foners (Palma) i Ciutadella mantenen nivells baixos d’aquest contaminant.

Es tracta d’una situació anòmala en els últims anys, por la persistència des de març, durant cinc mesos consecutius, d’un episodi d’elevada contaminació, que no té comparació durant 2017 amb cap altre territori de l’Estat espanyol.

D’aquesta forma, la pràctica totalitat de la població i el territori de les illes es troben exposats a nivells de contaminació que danyen la salut i el medi ambient, por damunt del que admet la legislació.

No obstant això, el Govern de Balears no només acumula una dècada de retard en l’elaboració dels obligats Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire de les zones afectades, amb mesures que redueixin el tràfic rodat i marítim i les emissions de les centrals tèrmiques, sinó que ni tan sols reconeix el problema, d’acord amb les declaracions efectuades ahir por el Director General d’Energia i Canvi Climàtic assenyalant que "la qualitat de l’aire de Balears és excel·lent".

A més a més, entre els projectes del Govern està la prolongació de l’autovia Palma-Llucmajor fins a Campos, que suposarà un augment del tràfic del 10% en aquest itinerari, amb el subsegüent increment d’emissions, just el contrari del que hauria de fer-se si s’afrontés de manera responsable el problema.
D’altra banda, Amics de la Terra i Ecologistes en Acció també critiquen la deficient informació que ve subministrant el Govern a la població. Durant 2017, les estaciones de Sant Joan de Déu, Pous, Torrent, Ca’nLlompart, S’Albufera, Parc Bit i Hospital Joan March han superat en 62 ocasions el llindar d’informació que obliga a les autoritats autonòmiques a advertir a les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica, tals com a nens i nenes, persones majors, dones gestants o persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars, que es protegeixin evitant qualsevol esforç a l’aire lliure.

Es tracta d’una greu negligència del Govern, que s’afegeix a l’opacitat i desídia demostrades durant els cinc mesos que les illes porten por damunt del valor objectiu d’ozó establert per la legislació per a la protecció de la salut, així com amb el retard en l’elaboració dels preceptius plans de millora de la qualitat de l’aire a les zones de Mallorca, Menorca i Eivissa que en els últims anys ve superant aquest objectiu legal.

L’ozó troposfèric és el contaminant que presenta en les Illes Balears una major extensió i afecció a la població i a la vegetació, amb uns nivells a l’alça. Això es deu a l’increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones de calor) durant la primavera i l’estiu, com a resultat del canvi climàtic.

Per inhalació, provoca un increment dels riscos de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars, afectant especialment als nens i nenes, les persones majors, les dones embarassades i les persones que pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars.

L’Agència Europea de Medi Ambient estima en 1.800 les morts prematures ocasionades anualment por l’ozó troposfèric a Espanya. Dues terceres parts dels cultius i bona part dels boscos i espais naturals suporten nivells d’ozó que danyen la vegetació.

++++

Castellano

El Govern sigue sin elaborar los Planes de Mejora de la Calidad del Aire que reduzcan el tráfico y las emisiones de las centrales térmicas, y ni siquiera reconoce el problema, mientras impulsa proyectos que lo agravarán.

Con los datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente en su página Web de calidad del aire (http://sig.mapama.es/calidad-aire), Amics de la Terra y Ecologistas en Acción han podido comprobar que 12 de las 18 estaciones de control de la contaminación atmosférica ubicadas en Balears han superado ya el valor objetivo para la protección de la salud establecido por la normativa española para el ozono, durante el trienio 2015-2017.

Dicho valor objetivo está establecido en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, medidos en periodos de 8 horas, y no debería superarse más de 25 días al año, como media de tres años consecutivos.

A falta del mes de septiembre para finalizar el periodo con más riesgo de formación de este contaminante, las estaciones de medición de Pous en Menorca y Alcúdia, Can Llompart y Parc Bit-Palma en Mallorca acumulan más de 100 días por encima de objetivo legal. Y las estaciones de Dalt Vila y Can Misses en Eivissa y Sa Pobla y S’Albufera en Mallorca, superan el límite legal en más de 75 días. Tan sólo los medidores de ozono ubicados en Foners (Palma) y Ciutadella (Menorca) mantienen niveles bajos de este contaminante.

Se trata de una situación anómala en los últimos años, por la persistencia desde marzo, durante cinco meses consecutivos, de un episodio de elevada contaminación, que no tiene comparación durante 2017 con ningún otro territorio del Estado español.

De esta forma, la práctica totalidad de la población y el territorio de las islas se encuentran expuestos a niveles de contaminación que dañan la salud y el medio ambiente, por encima de lo que admite la legislación.

No obstante, el Govern de Balears no sólo acumula una década de retraso en la elaboración de los obligados Planes de Mejora de la Calidad del Aire de las zonas afectadas, con medidas que reduzcan el tráfico rodado y marítimo y las emisiones de las centrales térmicas, sino que ni siquiera reconoce el problema, a tenor de las declaraciones efectuadas ayer por el Director General de Energía y Cambio Climático señalando que “la calidad del aire de Balears es excelente”.

Además, entre los proyectos del Govern está la prolongación de la autovía Palma-Llucmajor hasta Campos, que supondrá un aumento del tráfico del 10% en ese itinerario, con el subsiguiente incremento de emisiones, justo lo contrario de lo que debería hacerse si se afrontase de manera responsable el problema.

Por otro lado, Amics de la Terra y Ecologistas en Acción también critican la deficiente información que viene suministrando el Govern a la población. Durante 2017, las estaciones de Sant Joan de Deu, Pous, Torrent, Can Llompart, S’Albufera, Parc Bit y Hospital Joan March han superado en 62 ocasiones el umbral de información que obliga a las autoridades autonómicas a advertir a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como niños y niñas, personas mayores, mujeres gestantes o personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, de que se protejan evitando cualquier esfuerzo al aire libre.

Se trata de una grave negligencia del Govern, que se suma a la opacidad y desidia demostradas durante los cinco meses que las islas llevan por encima del valor objetivo de ozono establecido por la legislación para la protección de la salud, así como con el retraso en la elaboración de los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en las zonas de Mallorca, Menorca e Ibiza que en los últimos años viene superando dicho objetivo legal.

El ozono troposférico es el contaminante que presenta en las Islas Baleares una mayor extensión y afección a la población y a la vegetación, con unos niveles al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante la primavera y el verano, como resultado del cambio climático.

Por inhalación, provoca un incremento de los riesgos de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares, afectando especialmente a los niños y niñas, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en 1.800 las muertes prematuras ocasionadas anualmente por el ozono troposférico en España. Dos terceras partes de los cultivos y buena parte de los bosques y espacios naturales soportan niveles de ozono que dañan la vegetación.