[Ciberacció] Tu pots salvar Gallecs

Català

La Plataforma per a la Defensa de Gallecs i d’altres entitats fa més de trenta anys que treballem per la Biodiversitat i la protecció de l’Espai i, en els darrers anys, per a introduir aquesta parcel·la de la discòrdia dins del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya que l’envolta. Com hauran pogut comprovar, és l’única que quedaria per sobre de la carretera de Mollet a Santa Perpètua fragmentant una illa verda consolidada. Les seves dimensions la fan especialment vulnerable a qualsevol afectació i, sobretot, si se’n redueix encara més la seva extensió. L’informe d’avaluació ambiental preliminar en recull, en qualsevol manera, la pertorbació inevitable per contaminació lumínica, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica i per pèrdua irreparable d’hàbitat.

Per tot això, moltes entitats de diversa tipologia, des d’ecologistes a partits polítics passant per assemblees populars, associacions veïnals o entitats culturals treballem per a buscar solucions a aquest greu problema mediambiental. És aquí on volem fer-los saber la nostra opinió i oferir-los tot tipus de col·laboració, des de buscar-los altres espais a ajudar-los a redactar projectes d’impacte o certificacions ambientals que permetin crear una planta logística modèlica acceptada socialment, situada això si, en un lloc adient.

Pensem que és responsabilitat de tota la societat de vetllar per la salut col·lectiva i un futur mediambiental digne, que en cap cas està renyit amb el desenvolupament i l’activitat econòmica responsable. Si l’administració corresponent deixa de ser responsable i no fa la seva feina correctament, no ens eximeix a la resta de la societat de ser-ho.

Si us plau, trameteu aquesta carta a la direcció de Transwences SL amb còpia al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

++++

Castellano

La Plataforma per a la Defensa de Gallecs y otras entidades desde hace más de treinta años que trabajan por la Biodiversidad y la protección del Espacio i, en los últimos años, para introducir esta parcela de la discordia en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya que lo rodea. Como habrán podido comprobar, es la única que quedaría por encima de la carretera de Mollet a Santa Perpètua de la Mogoda fragmentando una isla verde consolidada. Sus dimensiones la hacen especialmente vulnerable a cualquier afectación y, sobretodo, si se reduce aún más su extensión. El informe de evaluación ambiental preliminar recoge, de cualquier forma, la perturbación inevitable por contaminación lumínica, contaminación acústica, contaminación atmosférica i por perdida irreparable de hábitat.

Por todo ello, muchas entidades de diversa tipología, desde ecologistas a partidos políticos pasando por asambleas populares, asociaciones vecinales o entidades culturales trabajamos para buscar soluciones a este grave problema medio ambiental. Es aquí donde queremos hacerles saber nuestra opinión i ofrecerles todo tipo de colaboración, desde buscarles otros espacios a ayudarlos a redactar proyectos de impacto o certificaciones ambientales que permitan crear una planta logística modélica aceptada socialmente, situada eso sí, en un lugar adecuado.

Pensamos que es responsabilidad de toda la sociedad el velar por la salud colectiva y un futuro medioambiental digno, que en ningún caso esté reñido con el desarrollo y la actividad económica responsable. Si la administración correspondiente deja de ser responsable y no hace su trabajo correctamente no nos exime al resto de la sociedad de serlo.

Por favor, envía esta carta a la dirección de Transwences SL con copia al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.