• És una incongruència en una era d’abandó dels combustibles fòssils projectar depòsits de carburants al port d’Alacant amb un volum inicial de 111.699 m³ en una primera fase i 600.000 m³ més en una segona fase.
  • El projecte presentat per una empresa que no té solvència tècnica i financera, i sense experiència prèvia en emmagatzematge o distribució de carburants, és incompatible amb la delimitació d’usos del port d’Alacant aprovada en 2016.
  • No s’han presentat els estudis de seguretat exigits per la Directiva Seveso III aplicable a instal·lacions que poden provocar accidents greus. Hi ha desenes de milers de residents en les proximitats de la instal·lació projectada.

S’està tramitant davant de l’Autoritat Portuària d’Alacant una sol·licitud per a modificar la concessió en vigor a la UTE Terminales Martítimas del Sureste (una filial d’OHL Concesiones, que es va encarregar de realitzar les obres d’ampliació del port en 2003) i permetre mitjançant una cessió d’ús del sòl concessionat, que l’empresa XC Busines 90 SL, sense solvència tècnica ni financera, instal·le en una primera fase sis tancs de carburants (gasolina i gasoil) de 25-26 m d’alçària i de fins a 50 m de diàmetre en 14.500 m² de terrenys del port.

Aquesta seria la primera fase amb una capacitat total de 11.699 m³, però posteriorment la superfície total s’ampliaria amb 75.000 m² i 12 depòsits més amb 600.000 m³ addicionals. Es pretendria que en cinc anys el tràfic de carburants assolira un volum de 450.000 tones, que abastira estacions de servei de “baix cost” i trànsit marítim davant de les costes d’Alacant, mitjançant la tècnica tan contaminant del proveïment “a bord” o “bunkering”. No hi ha un operador petrolier conegut darrere d’aquest projecte (Cepsa, Repsol, BP, CLH, etc.), que s’oferiria a operadors “independents”, en el cas que fóra aprovat, com per exemple l’operador noruec Vopak, que compta amb instal·lacions semblants en el port d’Algesires o algun operador de petroli rus.

Davant d’aquest despropòsit la societat civil alacantina i la totalitat dels grups polítics municipals de l’Ajuntament d’Alacant han reaccionat de forma unànime oposant-se al projecte i presentant milers d’al·legacions en el període d’informació pública. Ecologistes en Acció del País Valencià també ha presentat una bateria d’al·legacions tècniques que analitzen en detall el projecte i el situen a la vora de la il·legalitat i la insostenibilitat ambiental. Entre altres greus irregularitats detectades està la no presentació de l’estudi de seguretat obligatori per a instal·lacions susceptibles d’accidents greus, exigit per la Directiva Seveso III. Cal tindre en compte que el port d’Alacant és un port urbà, on les àrees residencials estan en les proximitats del mateix, amb presència de col·legis, instituts, centres de salut, estació d’autobusos, etc, a menys de 1.000 m.

La pilota està ara en el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària d’Alacant i l’única decisió sensata davant d’aquest projecte és no autoritzar la modificació substancial de la concessió a OHL i el seu contracte de cessió d’ús del sòl a XC Busines 90 S.L.

Depósitos de carburantes en el Puerto de Alicante

  • Es una incongruencia en una era de abandono de los combustibles fósiles proyectar depósitos de carburantes en el Puerto de Alicante con un volumen inicial de 111.699 m³ en una primera fase y 600.000 m³ más en una segunda fase.
  • El proyecto presentado por una empresa que carece de solvencia técnica y financiera, y sin experiencia previa en almacenamiento o distribución de carburantes, es incompatible con la Delimitación de Usos del Puerto de Alicante aprobada en 2016.
  • No se han presentado los estudios de seguridad exigidos por la Directiva Seveso III aplicable a instalaciones que pueden provocar accidentes graves. Hay decenas de miles de residentes en las cercanías de la instalación proyectada.

Se está tramitando delante de la Autoridad Portuaria de Alicante una solicitud para modificar la concesión en vigor a la UTE Terminales Martítimas del Suresta (una filial de OHL Concesiones, que se encargó de realizar las obras de ampliación del puerto en 2003) y permitir mediante una cesión de uso del suelo concesionado, que la empresa XC Busines 90 SL sin solvencia técnica ni financiera instale en una primera fase seis tanques de carburantes (gasolina y gasóleo) de 25-26 m de altura y de hasta 50 m de diámetro en 14.500 m² de terrenos del puerto.

Esa sería la primera fase con una capacidad total de 11.699 m³, pero posteriormente la superficie total se ampliaría con 75.000 m² y 12 depósitos más con 600.000 m³ adicionales. Se pretendería que en cinco años el tráfico de carburantes alcance un volumen de 450.000 t, que abastezca a estaciones de servicio de “bajo coste” y al tránsito marítimo delante de las costas de Alicante, mediante la técnica tan contaminante del repostaje “a bordo” o “bunkering”. No hay un operador petrolífero conocido detrás de este proyecto (Cepsa, Repsol, BP, CLH, etc), que se ofertaría a operadores “independientes”, en caso de que fuera aprobado, como por ejemplo del operador noruego Vopak, que cuenta con instalaciones similares en el Puerto de Algeciras o de algún operador de petróleo ruso.

Delante de este despropósito la sociedad civil alicantina y la totalidad de los grupos políticos municipales del Ayuntamientro de Alicante han reaccionado de forma unánime oponiéndose a ese proyecto y presentando miles de alegaciones en el periodo de información pública. Ecologistas en Acción del País Valenciano también ha presentado una batería de alegaciones técnicas que desmenuzan el proyecto y lo sitúan al borde de la ilegalidad e insostenibilidad ambiental. Entre otras graves irregularidades detectadas está la no presentación del estudio de seguridad obligatorio para instalaciones susceptibles de accidentes graves, exigido por la Directiva Seveso III. Hay que tener en cuenta que el Puerto de Alicante es un puerto urbano, donde las áreas residenciales están en las proximidades del mismo, con presencia de colegios, institutos, Centros de Salud, Estación de Autobuses, etc, a menos de 1000 m.

La pelota está ahora en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante y la única decisión sensata enfrente de este proyecto es no autorizar la modificación sustancial de la concesión a OHL y su contrato de cesión de uso del suelo a XC Busines 90 SL.