Ecologistes en Acció ha presentat al•legacions al Pla Territorial del Camp de Tarragona, demanant, principalment, la creació del Parc Natural de les Terres del Gaià per preservar els valors naturals del territori.

L'organització ecologista ha presentat al•legacions al pla Territorial tot destacant que la majoria d'objectius que diu voler aconseguir el Govern de la Generalitat per al camp de Tarragona seran impossibles de complir amb l'aplicació del Pla Territorial si no s'hi introdueixen importants modificacions.

Tanmateix, Ecologistes en Acció demana la creació del Parc Natural DE les Terres del Gaià per preservar els principals ecosistemes lligats al curs del riu i el litoral del camp de Tarragona, alguns dels qual gaudeixen, actualment, d'alguna figura de protecció
En conseqüència, Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat tot un seguit d'al•legacions al que es podem agrupar segons les seves característiques en dos grans tipus de demandes. Són les següents:

1. Aspectes cabdals que no han estat convenientment contemplats i que considerem imprescindibles per a una bona planificació territorial:
connectors ecològics: aportacions i reclamació del Pla Sectorial corresponent
fluxos d'energia, on s'inclouen les instal•lacions de producció, transformació i distribució elèctrica
infraestructures de mobilitat no motoritzada, és a dir, bicicleta, tracció animal i anar a peu
instal•lacions de tractament i disposició dels residus
estat dels cursos hídrics i de les seves riberes
xarxa de camins i senders
Racionalització de les propostes de transport per tren

En definitiva, tot i contenir avenços en alguns aspectes concrets respecte a la situació actual, Ecologistes en Acció considera que el text actual del Pla territorial no produirà una modificació significativa en les tendències insostenibles amb les quals hem encetat el segle XXI. La nostra conclusió global és que si no es modifiquen sensiblement les actuacions proposades, el camp de Tarragona del futur serà, en determinats paràmetres essencials (ocupació del sòl, utilització del transport privat, contaminació atmosfèrica, etc.), sensiblement pitjor.

2. Aspectes de detall, totalment coincidents amb els presentats per “Salvem el Gaià”, plataforma d'entitats de la qual Ecologistes en Acció també hi forma part

  • Que el Pla Territorial delimiti el territori de les Terres del Gaià a protegir futurament com a Parc Natural.
  • Que no s'aprovi definitivament el Pla Territorial fins que no s'incorpori el plec de mesures i accions del Catàleg del Paisatge, estudi que el mes d'octubre finalitza el període exposició pública.
  • Que no s'aprovi definitivament el Pla Territorial fins que no es tingui el Pla de Connexions Biològiques, que ens consta que encara no està fet. Creiem que aquest pla ens permetria asseverar la connectivitat biològica dels espais amb garanties científico-tècniques, ja que considerem que l'actual Pla Territorial planteja uns connectors insuficients per garantir la qualitat dels espais.
  • Que no s'aprovi definitivament el Pla Territorial fins que no s'aprovi, com a mínim inicialment, el Pla d'Espais Fluvials (PEF) del riu Gaià, actualment en fase avançada de redacció. La seva delimitació ha de ser clau pel futur de la restauració del bosc de ribera i la connectivitat amb les formacions naturals. És especialment important en zones com la plana de Tamarit, on la forta pressió sobre el riu no queda reflectida al Pla Territorial i que esperem que la PEF li doni aquesta dimensió que necessita.
  • Que el Pla Territorial reculli la situació actual dels càmpings de la plana de Tamarit, marge dret, i que la eina resultant s'utilitzi el futur pla director de càmpings.
  • La pedrera de Vespella de Gaià està causant autèntics problemes, tant ambientals com a la qualitat de vida dels ciutadans; cal recordar que actualment la zona ja és inclosa en la Xarxa Natura 2000!!!
  • Demanem l'eliminació de la futura urbanització Lago de Vespella i que el territori afectat sigui inclòs en el projecte de protecció de Terres del Gaià
  • Anella agro-forestal del Baix Gaià-Baix Francolí: Definició i potenciació pel seus valors estratègics de connectivitat biològica, paisatgística, i d'equilibri territorial i socioambiental. Inclusió al Parc Natural de les Terres del Gaià
  • Protecció de la Savinosa i la Platja Llarga. Inclusió al Parc Natural de les Terres del Gaià