• Ecologistes en Acció del País Valencià recorda als Ajuntaments les obligacions que estableix la nova Llei estatal de residus i sòls contaminats.
  • Els municipis de més de 5.000 habitants han d’implantar un sistema eficient de recollida separada dels bioresidus abans del 30 de juny de 2022. El seu incompliment es considera una falta greu amb una sanció per a l’entitat local de fins a 100.000 euros.
  • No hi ha prou amb implantar l’anomenat “cinqué contenidor” obert sense identificació dels usuaris.

La nova Llei 7/2022, de 8 de març, de residus i sòls contaminats per a una economia circular obliga a fer canvis substancials en la gestió dels residus municipals i introdueix obligacions que en algun cas són urgents.

Sistema de recollida porta a porta

Esta normativa suposa un canvi profund de tota la gestió municipal per a incorporar les noves obligacions. Una obligació immediata és que els municipis han d’implantar la recollida separada de la matèria orgànica biodegradable de la brossa (bioresidus) abans del pròxim 30 de juny de 2022, de la manera més eficient: bé mitjançant el sistema de recollida “porta a porta” o mitjançant contenidors tancats o intel·ligents, que permeten la identificació de l’usuari i el pagament per generació.

A més el sistema de recollida ha de garantir que la quantitat màxima d’impropis siga inferior al 20 % i del 15 % a partir de 2027. El compost obtingut a partir del tractament d’eixos bioresidus ha de ser de qualitat, per a poder utilitzar-lo sense risc en l’agricultura com a fertilitzant.

Contenidor obert de bioresidus

Alguns ajuntaments han començat a col·locar contenidors marrons per a la recollida separada dels bioresidus, però que estan oberts a tota hora: l’anomenat “cinqué contenidor”. Els resultats d’eixa implantació generalitzada a les grans ciutats (València, Castelló, Sagunt) han sigut molt negatius, atés que la quantitat de bioresidus recollits és insignificant en comparació amb els residus sense separar depositats en els contenidors de la fracció resta i a més la quantitat d’impropis supera els percentatges exigits per la Llei 7/2022. En algun cas (Castelló) el balanç negatiu ha obligat a repensar eixe sistema ineficient de recollida i a implantar de manera incipient la recollida “porta a porta” en alguns barris.

La identificació de l’usuari és fonamental per a possibilitar la implantació de l’anomenat pagament per generació, que tradueix el principi europeu de “paga qui contamina”. Eixa identificació trenca amb l’actual anonimat en l’ús d’un servei municipal essencial, com és la recollida i el tractament dels residus, i incentiva la reducció en origen en la generació dels residus i augmenta la responsabilitat dels usuaris.

El balanç de la gestió de residus municipals al País Valencià és desastrós i no aconsegueix els objectius establits per la normativa europea i estatal: no arribem al 50 % de recuperació en 2020 i si no apliquem amb rigor la nova Llei, tampoc aconseguirem la preparació per a la reutilització i el reciclatge del 55 % en 2025 ni del 60 % en 2030. L’abocament supera el 50 % dels residus domèstics i municipals generats.

Ecologistes en Acció és conscient de l’enorme desafiament que suposen estos compromisos per a les entitats locals, amb mitjans tècnics, fons econòmics i recursos humans limitats, però és inajornable complir-los perquè l’incompliment implicarà importants multes coercitives.

Ecologistes en Acció emplaça les autoritats locals a assumir estes noves obligacions legals amb programes ambiciosos de conscienciació dels ciutadans i amb revisions en profunditat de tots els factors implicats en la gestió municipal dels residus. Si no s’actua amb rapidesa, prompte arribaran les sancions econòmiques imposades també des de la Unió Europea.

Se recuerda a los Ayuntamientos las obligaciones que establece la nueva Ley estatal de residuos y suelos contaminados

  • Ecologistas en Acción del País Valenciano recuerda a los Ayuntamientos las obligaciones que establece la nueva Ley estatal de residuos y suelos contaminados.
  • Los municipios de más de 5.000 habitantes deben implantar un sistema eficiente de recogida separada de los biorresiduos antes del 30 de junio de 2022. Su incumplimiento se considera una falta grave con una sanción para la entidad local de hasta 100.000 euros.
  • No es suficiente con la implantación del llamado “quinto contenedor” abierto sin identificación de los usuarios.

La nueva Ley 7/2022, de 8 de marzo, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a realizar cambios sustanciales en la gestión de los residuos municipales e introduce obligaciones que en algún caso son urgentes.

Sistema de recogida puerta a puerta

Esta normativa supone un profundo cambio de toda la gestión municipal para incorporar las nuevas obligaciones. Una obligación inmediata es que los municipios deben implantar la recogida separada de la materia orgánica biodegradable de las basuras (biorresiduos) antes del próximo 30 de junio de 2022, de la forma más eficiente, bien mediante el sistema de recogida “puerta a puerta” o mediante contenedores cerrados o inteligentes, que permitan la identificación del usuario y el pago por generación

Además el sistema de recogida ha de garantizar que la cantidad máxima de impropios sea inferior al 20 % y del 15 % a partir de 2027. El compost obtenido a partir del tratamiento de esos biorresiduos ha de ser de calidad, para que se pueda utilizar sin riesgo en la agricultura como fertilizante.

Contenedor abierto de biorresiduos

Algunos Ayuntamientos han comenzado a desplegar contenedores marrones para esa recogida separada de los biorresiduos, pero que están abiertos a todas horas, el llamado “quinto contenedor”. Los resultados de esa implantación generalizada en las grandes ciudades (València, Castelló, Sagunt) han sido muy negativos, dado que la cantidad biorresiduos recogidos es insignificante en comparación con los residuos sin separar depositados en los contenedores de la fracción resto y además la cantidad de impropios supera los porcentajes exigidos por la Ley 7/2022. En algún caso (como Castelló) ese balance negativo ha obligado a repensar ese sistema ineficiente de recogida y a implantar de forma incipiente la recogida “puerta a puerta” en algunos barrios.

La identificación del usuario es fundamental para posibilitar la implantación del llamado pago por generación, que traduce el principio europeo de “paga quien contamina”. Esa identificación rompe con la actual anomia en el uso de un servicio municipal esencial, como es la recogida y el tratamiento de los residuos, e incentiva la reducción en origen en la generación de los residuos y aumenta la responsabilidad de los usuarios.

El balance de la gestión de residuos municipales en el País Valenciano es desastroso y no alcanza los objetivos establecidos por la normativa europea y estatal: no llegamos al 50 % de recuperación en 2020 y si no aplicamos con rigor la nueva Ley, tampoco conseguiremos la preparación para la reutilización y el reciclado del 55 % en 2025 ni del 60 % en 2030. El vertido supera el 50 % de los residuos domésticos y municipales generados.

Ecologistas en Acción es consciente del enorme desafío que suponen estos compromisos para las entidades locales, con medios técnicos, fondos económicos y recursos humanos limitados, pero es inaplazable cumplirlos porque su incumplimiento acarreará importantes multas coercitivas.

Ecologistas en Acción emplaza a las autoridades locales a asumir estas nuevas obligaciones legales con programas ambiciosos de concienciación de los ciudadanos y con revisiones en profundidad de todos los factores implicados en la gestión municipal de los residuos. De no actuar con rapidez, pronto llegarán las sanciones económicas impuestas también desde la Unión Europea.