PDF - 780.9 kB
Informe sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2011

Ecologistes en Acció ha presentat el seu informe sobre la qualitat de l'aire a l'Estat espanyol durant 2011. Entre les conclusions més rellevants del treball, es desprèn que un 94% de la població espanyola respira aire que supera els índexs recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Si ens atenem als límits de contaminació que marca la legislació, el percentatge de població afectat seria del 22%, 10,4 milions de persones. La situació, malgrat la seva gravetat, es manté en uns nivells estables en els últims anys, sobretot per l'efecte de la crisi. El principal agent contaminador de l'aire és el tràfic a les zones metropolitanes. Les Administracions no estan adoptant les mesures necessàries per solucionar aquest seriós problema de salut pública.

L'estudi, realitzat com cada any per Ecologistes en Acció, analitza la qualitat de l'aire que respira la pràctica totalitat de la població espanyola (47,02 milions de persones al gener de 2011). Les dades utilitzades provenen dels que faciliten les Administracions autonòmiques a partir de les seves xarxes de mesurament de la contaminació.

Els resultats més rellevants d'aquest estudi són els següents:

  • Els contaminants que més problemes de salut originen en l'Estat espanyol durant 2011 són les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), l'ozó troposfèric (O3), el diòxid de sofre (SO2) i el diòxid de nitrogen (NO2). Per valorar el percentatge de població espanyola que respira aire contaminat s'han tingut en compte tots aquests contaminants.
  • La població que respira aire contaminat en l'Estat espanyol, segons els valors límit establerts per la Directiva 2008/50/CE, és de 10,4 milions de persones. Això és, un 22% de la població respira un aire la contaminació del qual supera els límits legals.
  • Si es tenen en compte els valors recomanats per l'OMS, la població que respira aire contaminat s'incrementa fins als 44,3 milions de persones. És a dir, un 94% de la població. A destacar que l'informe publicat la setmana passada sobre la qualitat de l'aire a Europa per l'Agència Europea del Medi ambient ha utilitzat aquesta mateixa metodologia d'anàlisi –referida a les recomanacions de l'OMS– que ve utilitzant Ecologistes en Acció des de fa anys.
  • La principal font de contaminació en àrees urbanes (on viu la major part de la població) és el tràfic rodat.
  • Igual que en els anys següents a 2007, durant 2011 es registra una petita reducció dels nivells de contaminació pel que fa a anys precedents, alguna cosa que –com ve apuntant aquesta organització ecologista– segueix ocorrent més per raons conjunturals que per l'aplicació de mesures planificades i orientades a millorar la qualitat de l'aire. Entre les causes d'aquesta situació destaquen: la reducció de la mobilitat originada per la crisi (el consum de combustibles d'automoció en 2011 és un 14,8% inferior al de 2007, encara que s'ha experimentat un repunt en 2011); la disminució de l'activitat industrial a causa de la conjuntura econòmica; i finalment, l'evolució del parc automobilístic cap a vehicles més petits i eficients i, per tant, menys contaminadores.

Ecologistes en Acció vol destacar que la contaminació de l'aire és un assumpte molt greu: estudis de la Comissió Europea xifren en 19.940 defuncions prematures a l'any a Espanya per aquesta causa [1]. Malgrat això, les Administracions no estan prenent les mesures necessàries per solucionar-ho. En particular:

  • Les superacions dels límits legals es vénen repetint de forma sistemàtica en els últims anys. La Comissió Europea va iniciar, al gener de 2009, un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment de la normativa sobre qualitat de l'aire que és a punt de portar-nos al Tribunal de Justícia Europeu.
  • La informació al ciutadà no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.
  • Els Planes de Millora de la Qualitat de l'Aire i els Planes d'Acció per reduir aquesta contaminació, obligatoris segons la legislació vigent, en molts casos no existeixen, i en uns altres amb prou feines si tenen efectivitat per falta de voluntat política per acometer mesures estructurals. Aquests plans són responsabilitat de les Comunitats Autònomes i dels Ajuntaments.
  • L'anterior Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí va aprovar in extremis un Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire que no s'ha engegat. Per la seva banda, l'actual Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient ha assenyalat que pretén modificar aquest pla i la Llei de Qualitat de l'Aire per fer-los “més realistes”, alguna cosa que no convida a l'optimisme sobre l'ambició per reduir la contaminació.

Ecologistes en Acció recorda que les principals vies d'actuació per reduir la contaminació de l'aire passen per la disminució del tràfic motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport públic (especialment l'elèctric), a més de donar facilitats als mitjans no motoritzats a les ciutats. Per la seva banda, per millorar l'aire de les zones industrials la millor estratègia és l'adopció generalitzada de les millors tecnologies industrials disponibles i la reducció dràstica de la generació elèctrica per centrals tèrmiques.

Notas

[1] Direcció general de Medi ambient, Comissió Europea, 2005: CAFE CBA: Baseline Analysis 2000 to 2020. pág 105