Eleccions europees: el medi ambient a debat
En Barcelona
Del 13 de maig de 2014 / 18:30
al 13 de maig de 2014

Eleccions europees: el medi ambient a debat

Organitzacions ecologistes i socials convoquen als candidats dels principals partits

Dimarts 13 de maig,
18:30 h a 21:00 h
Seu de la FCONG. C. Tàpies, 1-3

Barcelona (metro L2 i L3 Paral·lel)

Poques setmanes abans de les eleccions europees, representants dels partits catalans assistiran a un debat organitzat per xarxes i organitzacions ecologistes i socials. En l'acte respondran a les preguntes de les organitzacions i posaran sobre la taula les seves propostes sobre crítics reptes socioambientals relacionats amb temes com l'energia, l'aigua, la biodiversitat, l'agricultura, ramaderia i la pesca o amb les conseqüències del nou tractat que s'està negociant amb els Estats Units ( Tractat de Lliure Comerç, el Partenariat Transatlàntic per al Comerç i la Inversió – TTIP en les seves sigles en anglès).

Qui:
- Candidats al Parlament Europeu de CIU, ERC, ICV-EuiA, PSC i PP
- Aigua és Vida, ACSUR-Las Segovias, Campanya 25 anys accident Vandellòs I, Ecologistes en Acció de Catalunya, Educació per l'Acció Crítica (EdPAC), Enginyeria Sense Fronteres, Entrepueblos, DEPANA, Grupo de investigación en derechos humanos y sostenibilidad de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad-UPC, Marxa Mundial de Dones Catalunya, MedicosMundi Catalunya, Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Plataforma en defensa de l'Ebre, Som lo que Sembrem, Xarxa de Custòdia del Territori, Xarxa per la Sobirania Energètica, Xarxa per un Consum Solidari.

Quan:
Dimarts 13 de maig, 18:30 – 21:00

On:
Seu de la FCONG C. Tàpies, 1-3, Barcelona (metro L2 i L3 Paral·lel)

Es prega confirmar assistència dels mitjans al correu mail: coordinacio@ecologistesenaccio.cat

Per què:
El 80% de les normatives mediambientals es decideixen en l'àmbit comunitari, no obstant això les decisions dels països de la UE han resultat insuficients a l'hora d'establir el medi ambient com a prioritat i garant d'una Europa compromesa amb el seu entorn i les persones. El medi ambient és un eix transversal a totes les polítiques i afecta tota la ciutadania. Les eleccions representen una oportunitat única per canviar la direcció actual i posar les persones i el medi ambient en l'agenda europea. La ciutadania té dret a conèixer els temes que estan en joc i les propostes que tenen els candidats per decidir què fer amb el seu vot en les pròximes eleccions europees.

Programa:

Benvinguda i presentació : Enric Tello, Catedràtic i director del Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona, President de la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya

Intervindran:
- Sr. Martí Pujals (CiU) , membre de la candidatura “Coalició per Europa” formada per CiU, PNB, Coalició Canària i Compromís per Galícia
- Sr. Jordi Angusto, membre de la candidatura Esquerra Republicana – Nova Esquerra Catalana-NECat
- Sra. Hortènsia Grau (ICV-EUiA), diputada del Grup Parlamentari Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
- Sr. Santiago Rodriguez i Serra (PPC), diputat del Grup Parlamentari Partit Popular de Catalunya
- Sr. Jordi Terrades (PSC), diputat del Grup Parlamentari Partit dels
Socialistes de Catalunya

Moderadora: Mónica Vargas. Investigadora i activista de l'Observatori del deute en la Globalització

PREGUNTES ALS CANDIDATS

1er BLOC

Tractat de Lliure Comerç, el Partenariat Transatlàntic per al Comerç i la Inversió

Al juliol del 2013, la Unió Europea (UE) i els Estats Units (EUA) van iniciar les negociacions per a establir un Tractat de Lliure Comerç, el Partenariat Transatlàntic per al Comerç i la Inversió (TTIP en les seves sigles en anglès). Atès que les barreres aranzelàries entre aquestes dues potències econòmiques no són molt significatives, les negociacions, sota una enorme pressió del gran capital, s'estan centrant en la privatització i en el desmantellament-encara més si és possible-de la protecció laboral, ambiental i social. Aquest fet genera molta preocupació en la societat civil a Catalunya.

També preocupa el fet que el tractat inclogui clàusules de resolució de disputes entre inversors i Estats mitjançant les quals els inversors puguin demandar als Estats quan aquests introdueixin legislació, reglamentació o regulació que pugui afectar als seus beneficis esperats.

 • Quina és la vostra posició sobre les negociacions del TTIP?

Medi Natural

 • La Xarxa Natura 2000 és la principal eina de la UE per a la conservació de la diversitat biològica en uns moments en què l'extinció massiva més preocupa la humanitat. La majoria de països estan incomplint els terminis per a l'establiment efectiu de la xarxa, i aquesta no es gestiona de manera adequada, motiu pel qual els espais que en formen part no tenen garantida la seva protecció. Com pensen defensar des del Parlament Europeu el compliment real de la Directiva Hàbitats?
 • La crisi ambiental y la reducció de beneficis dels grans inversors mundials estan portant a nous models de negoci en aspectes del medi ambient fins ara insòlits, com la biodiversitat. Algunes organitzacions socials consideren que mercantilitzar la natura no ajudarà a conservar-la sinó tot el contrari. Què opinen i quina posició mantindran al Parlament Europeu en relació a aquestes iniciatives, com ara la “No net loss”?

Energia

El sistema energètic tal com està dissenyat suposa un cost d'oportunitat molt elevat per a la ciutadania, que haurà d'enfrontar-se en els anys vinents a la relocalització des del centralitzat sistema actual cap a un tipus de generació, distribució i gestió més proper a les persones. Les raons són múltiples: l'exigència de supervivència a la qual remet el canvi climàtic, el declivi dels combustibles fòssils “barats” (en concret el petroli) com a motors d'una economia globalitzada, la reducció de les taxes de tornada energètica del conjunt de fonts, l'impuls polític i social de l'eficiència, les reivindicacions de justícia ambiental en l'àmbit mundial, i el procés popular d'aprofundiment democràtic i sobirà.

 • Quina opinió tenen sobre la possibilitat que, davant la crisi a Ucraïna, es constitueixi un hub del gas per a Europa en l'Estat espanyol? Quines alternatives tenen per a les grans inversions que requereix la integració europea de les xarxes de gas i electricitat?
 • Quines línies creuen que s'han de desenvolupar del Dictamen TEN/516 de setembre de 2013 Per una acció europea coordinada per prevenir i combatre la pobresa energètica?

2on BLOC

Aigua

L'aigua és un bé comú reconegut per l'Assemblea General de les Nacions Unides com un dret humà fonamental per a la vida. La primera Iniciativa Ciutada Europea ha aconseguit gairebé el suport de 2 milions de ciutadans perquè l'accés universal a l'aigua el sanejament siguin recollits com un Dret Humà fonamental i quedi fora dels mercats a la UE. D'altra banda, mentre que els nostres rius i aqüífers no compleixen el seu bon estat ecològic per mala qualitat o per falta de cabal ecològic, la Directiva Marc de l'Aigua estipula que totes les masses d'aigua han d'estar en bon estat ecològic per al 2015. Tanmateix, apareixen propostes de transvasament del Nord cap al Sud, com és el cas del Roine cap a Catalunya i de l'Ebre cap al Sud Mediterrani sense considerar la recuperació de costos d'aquestes increïbles inversions, el bon estat ecològic a nivell de quantitat d'aigua necessària i eludint la UE la seva voluntat de regulació per sobre dels interessos particulars dels diversos estats i de les grans coorporacions.

 • Què farà la seva força política al Parlament Europeu per aconseguir que la normativa europea contempli l'accés universal a l'aigua i sanejament com un Dret Humà fonamental fóra dels mercats?
 • Quin és el vostre posicionament sobre el transvasament del Roine francés a les conques internes de Catalunya, per desprès continuar amb el transvasaments de l'Ebre cap al sud i així successivament?

Agricultura i ramaderia

La crisi del sector agrari i la crisi alimentària són dues cares de la mateixa moneda, un sistema agroalimentari en mans d'un mercat desregulat i especulatiu, amb enormes costos socials i ambientals, que presenta nombrosos problemes: dependència de combustibles fòssils, volatilitat dels preus de les matèries primeres, abús de poder en la cadena de valor per part de la distribució, descens de la renda agrària, tancament d'explotacions, caiguda dels preus en el camp, increment dels costos de producció, especulació amb la terra i acaparament, etc. Problemes greus que considerem obliguen a que la aplicació de la nova política agrària europea aposti per una agricultura social, garantint la seguretat alimentària i la preservació del medi ambient i el medi rural, amb l'objectiu final d'asolir la sobirania alimentària a nivell regional i europeu.

 • Quina aplicació de la nova PAC defensarà la seva força política? Apostarà decididament per potenciar un model social d'agricultura amb l'objectiu de fer rendible i sostenible la producció agrícola i ramadera per mantenir l'activitat en el medi rural mentre es compatibilitza amb una major protecció del medi ambient i dels drets dels productors i consumidors?
 • Serà considerada l'agricultura i per tant l'alimentació com a sector estratègic per a l'ocupació rural, la lluita contra el canvi climàtic, la gestió sostenible dels recursos hídrics, la protecció de la biodiversitat i la reducció de contaminants i residus?
 • Com es pensen evitar les situacions d'abusos en les relacions comercials i el desenvolupament de pràctiques agressives per part de les cadenes de distribució, així com l'especulació amb els aliments i amb les terres necessàries per a produir-los?

Pesca

Tenint present que el 95% de les poblacions de peixos avaluades en el Mediterrani (segons les dades de la pròpia Comissió Europea) estan sobreexplotades, que a Catalunya la flota pesquera d'arts menors està desapareixent a un ritme molt més accelerat que en la resta d'Europa, on manquen plans de gestió en la Xarxa Natura 2000 marina, on la degradació de la costa a causa de la urbanització o la contaminació d'origen industrial i urbà estan a l'ordre del dia, on el control i la vigilància sobre les activitats que afecten al medi marí es revela clarament insuficient, i on existeixen permisos per la recerca d'hidrocarburs que poden afectar molt greument al medi marí i a les activitats qui s'hi desenvolupen, com ara la pesca i el turisme:

 • Quines son les tres prioritats de la seva força política en matèria pesquera?
 • Quin és el posicionament de la seva força política sobre els projectes a la recerca d'hidrocarburs a Catalunya?