Ecologistes en Acció ha rebut l’Auto del Jutjat de Gandesa en resposta al recurs de reforma sobre el sobreseïment provisional de la querella per alliberament de radioactivitat en la central nuclear d’Ascó.

PDF - 732.6 kB
Auto del Juzgado de Instrucción de Gandesa

En data de 25 d’octubre de 2016, el Jutjat d’Instrucció no.1 de Gandesa ha emès un Auto atorgant resposta als recursos de reforma que diferents entitats havien interposat davant la resolució d’aquesta instància, de 21 d’octubre de 2015, per la qual es procedia al sobreseïment provisional de la querella per l’alliberament de partícules radioactives a la Central Nuclear d’Ascó durant les tasques de recarrega del grup I a final de 2007.

Entre aquests recursos s’hi troba el que va presentar Ecologistes en Acció, a través del seu advocat Luís Oviedo, de 13 de novembre de 2015, al qual s’hi va adherir dies després l’organització Greenpeace. De les cinc al·legacions que s’hi formularen a l’escrit, HA ESTAT ACOLLIDA LA DARRERA, la qual fa referència al testimoni dels pèrits presentats per les entitats ecologistes, i que no recull l’Auto recorregut. D’aquesta manera, tal i com es recull en el nou Auto, “s’estima parcialment el recurs de reforma, el que obliga necessàriament a que sigui en el judici oral -junt a la resta de proves- les contradiccions que existeixen entre les pericials d’una i altra part, sobre l’existència o no del risc i la seva naturalesa en los presumptes delictes relatius a radiacions ionitzants i contra el medi ambient”.

No obstant, Ecologistes en Acció considera que el conjunt d’al·legacions si és important, especialment pel que fa a les al·legacions primera i segona, referides a la petició de nul·litat de l’AUTO de sobreseïment provisional per estar, al nostre parer, marcat per una “absoluta i total manca de motivació”.

Malgrat que la tercera al·legació, en relació a la protecció dels operaris i que adverteix de mancances en les proves practicades i altres dades requerides, malgrat que es desestima per no concretar quines proves s’han de diligenciar, el propi AUTO recull que entre els XXI toms que conforma l’expedient si concorren suficients elements que permetrien valorar la presumpta comissió d’actes que atemptin contra l’art. 316 del Codi Penal i emplaça al judici a determinar l’abast dels mateixos.

Finalment pel que fa a les al·legacions, la quarta al·legació va referida a la manipulació dels monitors i el seu tarat, es desestimada per manca de forma, no obstant, l’AUTO indica que les peticions que s’hi formulen ja han estat ateses prèviament.

Tal i com es reconeix en la causa resta provat l’alliberament de partícules radioactives a l’exterior de la zona de contenció, i per tant, amb la possibilitat d’afectar a la salut de les persones i del medi, més i quan les emissions ionitzants no son mai innòcues. Mentre l’actuació dolosa per part dels responsables de la central nuclear també ha quedat abastament acreditada, començant per la manipulació dels monitors de mesura dels nivells de radioactivitat i del seu tarat, així com l’ocultació de la radioactivitat alliberada als propis inspectors del CSN com a la societat.

És per això que Ecologistes en Acció tot i mostrar la seva satisfacció per l’admissió parcial del recurs presentat, esperona a la Justícia ha aixecar el sobreseïment de la causa, doncs, fets tan greus no poden quedar impunes, i es dicti sentència condemnatòria.