La Plataforma per la Qualitat de l’Aire (de la qual formem part Ecologistes en Accio) recorda que Barcelona supera sistemàticament els límits legals de contaminació de l’aire i denuncia que la situació podria empitjorar si la ciutat no revisa els plans i projectes ende la qual formem part Ecologistes en Accio curs.

Amb motiu de la celebració el passat dimarts de la 6a Sessió de la Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire vol alertar de l’empitjorament de la qualitat de l’aire de no aturar els nous projectes acordats pel consistori d’ampliació de la Ronda Litoral i de construcció futura de dues noves terminals de creuers de gran capacitat al Port de Barcelona. Demanen a l’Ajuntament de Barcelona que presenti els càlculs d’increment d’emissions que generaran aquests projectes a mitjà termini, projeccions que són un criteri especial per a municipis dins la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric (Decret 152/2007). Alhora, apel·len al nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a demanar  una moratòria sobre els dos projectes fins que es realitzin els estudis d’increment d’emissions corresponents.

De la mateixa manera insten a l’Ajuntament de Barcelona a què replantegi de forma urgent la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes de Barcelona tal com van demanar el passat mes de novembre. La ZBE per ser efectiva ha de ser permanent i les restriccions han de considerar les emissions reals dels vehicles (frau dièsel) – no l’edat- i la reducció de vehicles que cal assolir per complir la legalitat. Reiteren la seva petició a l’Ajuntament perquè presenti quina és la reducció d’emissions que han calculat amb la ZBE definida per poder fer seguiment, que es faci pública la valoració del Grup de Treball Científic-Tècnic al respecte i que es faci públic l’estudi complet «Caracterització dels vehicles i les seves emissions a l’àrea metropolitana de Barcelona» que es va presentar el setembre passat.

La Plataforma veu amb preocupació l’augment de matriculacions que s’està produint i les campanyes comercials dels fabricants per incentivar el canvi de cotxe per accedir a la ZBE. Alerten com van anunciar, que aquesta mesura estigui promovent la renovació i no la reducció de vehicles, quan per complir amb els límits legals de contaminació cal reduir un 30 % el trànsit privat, segons l’objectiu que va establir el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018.

Aquest objectiu no només no s’ha complert sinó que el trànsit de vehicles està augmentant amb la reactivació econòmica.Per això demanen que el nou Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, PMU 2019-2024 no torni a ser paper mullat i demanen responsabilitat a totes les forces polítiques perquè s’abordi de forma prioritària les actuacions següents:

 • Establiment d’un peatge urbà per circular per la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de reduir la contaminació. El peatge té l’avantatge de reduir el trànsit de forma més eficaç i permet millorar el finançament del transport públic.
 • Moratòria a les ampliacions viàries de la Ronda Litoral, l’autovia Sant Andreu – Sagrera i l’ampliació de la C-58.
 • Conversió de carrils d’autopista en carrils bus als principals accessos de Barcelona (C-31, B-23) amb connexions amb la xarxa de transport públic urbà. Mesura prevista en l’Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona en el període 2017-2019. Prioritat al transport públic en la gestió de la xarxa viària.
 • Aprovació de la targeta T-Ambiental pel 2018, un abonament mensual amb viatges il·limitats amb preu inferior a 4 targetes T10 i vàlid per a dues zones. Integració tarifària catalana del transport públic i establir fòrmules perquè el turisme asumeixi el cost real del sistema de transport públic (que no paga via impostos).
 • Augmentar al 20 % el repartiment modal en bicicleta en el termini màxim del Pla amb l’extensió i millora de la xarxa urbana i interconnexió metropolitana així com l’impuls de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes.
 • Implantació d’itineraris principals per a vianants.
 • Instar a la Generalitat de Catalunya a què rectifiqui el seu projecte de tarifa plana (viñeta) per a les autopistes de peatge per l’augment del trànsit i contaminació que generarà i que presentin una proposta que mantingui el peatge per distància recorreguda per tal de reduir la contaminació i finançar amb la recaptació els costos de manteniment de les vies i el transport públic.

La Plataforma alerta de la greu crisi sanitària derivada de la contaminació, que afecta el 95 % de la població de Barcelona i senyalen que la Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona no està aconseguint complir amb la seva funció de treballar conjuntament amb les entitats per millorar la qualitat de l’aire. Lamenten que projectes com l’acord polític per a la millora de la qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona, l’Acord amb el Port de Barcelona o el projecte d’ampliació de la Ronda Litoral d’entre d’altres; no hagin estat consultats prèviament i que la Taula s’hagi convertit en un espai merament informatiu.

La contaminación del aire aumentará si Barcelona no para las nuevas ampliaciones viarias y portuarias

La plataforma Qualita de l´Aire (de la que formamos parte Ecologistas en Acción) recuerda que Barcelona supera sistemáticamente los límites legales de contaminación del aire y denuncia que la situación podría empeorar si la ciudad no revisa los planes y proyectos en curso.

Con motivo de la celebración el pasado martes de la 6a Sesión de la Mesa contra la Contaminación del Aire de Barcelona, la Plataforma por la Calidad del Aire quiere alertar del empeoramiento de la calidad del aire de no parar los nuevos proyectos acordados por el consistorio de ampliación de la Ronda Litoral y de construcción futura de dos nuevas terminales de cruceros de gran capacidad en el Puerto de Barcelona. Piden al  Ayuntamiento de Barcelona que presente los cálculos de incremento de emisiones que generarán estos proyectos a medio plazo, proyecciones que son un criterio especial para municipios dentro de la Zona de Protección Especial del Ambiente Atmosférico (Decreto 152/2007). A la vez, apelan al nuevo consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, a pedir una moratoria sobre los dos proyectos hasta que se realicen los estudios de incremento de emisiones correspondientes.

Del mismo modo instan al Ayuntamiento de Barcelona a que replantee de forma urgente la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del ámbito Rondas de Barcelona tal y como pidieron el pasado mes de noviembre. La ZBE, para ser efectiva, tiene que ser permanente y las restricciones tienen que considerar las emisiones reales de los vehículos (fraude diesel) – no la edad- y la reducción de vehículos que hay que lograr para cumplir la legalidad. Reiteran su petición al  Ayuntamiento para que presente cuál es la reducción de emisiones que han calculado con la ZBE definida para poder hacer seguimiento, que se haga pública la valoración del Grupo de Trabajo Científico-Técnico al respeto y que se haga público el estudio completo «Caracterización de los vehículos y sus emisiones al área metropolitana de Barcelona» que se presentó el mes de septiembre pasado.

La Plataforma ve con preocupación el aumento de matriculaciones que se está produciendo y las campañas comerciales de los fabricantes para incentivar el cambio de coche para acceder a la ZBE. Alertan como anunciaron, que esta medida esté promoviendo la renovación y no la reducción de vehículos, cuando para cumplir con los límites legales de contaminación hay que reducir un 30 % el tráfico privado, según el objetivo que estableció el Plan de movilidad urbana (PMU) 2013-2018. Este objetivo no sólo no se ha cumplido sino que el tráfico de vehículos está aumentando con la reactivación económica.

Por eso piden que el nuevo Plan de Movilidad Urbana de Barcelona, PMU 2019-2024 no vuelva a ser papel mojado y piden responsabilidad a todas las fuerzas políticas para que se aborden de forma prioritaria las actuaciones siguientes:

 • Establecimiento de un peaje urbano para circular por la ciudad de Barcelona con el objetivo de reducir la contaminación. El peaje tiene la ventaja de reducir el tránsito de forma más eficaz y permite mejorar la financiación del transporte público.
 • Moratoria a las ampliaciones viarias de la Ronda Litoral, la autovía Santo Andreu – Sagrera y la ampliación de la C-58.
 • Conversión de carriles de autopista en carriles bus en los principales accesos de Barcelona (C-31, B-23), con conexiones con la red de transporte público urbano. Medida prevista en el Acuerdo político para la mejora de la calidad del aire de la Conurbación de Barcelona en el periodo 2017-2019. Prioridad al transporte público en la gestión de la red viaria.
 • Aprobación de la tarjeta T-Ambiental en el 2018, un abono mensual con viajes ilimitados con precio inferior a 4 tarjetas T10 y válido para dos zonas. Integración tarifaria del transporte público y establecer fórmulas para que el turismo asuma el coste real del sistema de transporte público (que no paga vía impuestos).
 • Aumentar al 20% el reparto modal en bicicleta en el plazo máximo del Plan con la extensión y mejora de la red urbana e interconexión metropolitana así como el impulso de vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas.
 • Implantación de itinerarios principales para peatones.
 • Instar a la Generalitat de Cataluña a que rectifique su proyecto de tarifa plana (viñeta) para las autopistas de peaje por el aumento del tráfico y contaminación que generará, y que presenten una propuesta que mantenga el peaje por distancia recorrida para reducir la contaminación y financiar con la recaudación los costes de mantenimiento de las vías y el transporte público.

La Plataforma alerta de la grave crisis sanitaria derivada de la contaminación, que afecta el 95 % de la población de Barcelona y señalan que la Mesa contra la Contaminación del Aire de Barcelona no está consiguiendo cumplir con su función de trabajar conjuntamente con las entidades para mejorar la calidad del aire. Lamentan que proyectos como el acuerdo político para la mejora de la calidad del Aire en la Conurbación de Barcelona, el Acuerdo con el Puerto de Barcelona o el proyecto de ampliación de la Ronda Litoral, entre otros; no hayan sido consultados previamente y que la Mesa se haya convertido en un espacio meramente informativo.