Que no ens donin Gat per llebre!

Objectius unitaris de les entitats veïnals, ecologistes i de salut sotasignats:

 • Tancament de la incineradora de Barcelona de l’empresa pública TERSA, a Sant Adrià del Besòs.
 • Prohibició de les autoritzacions per a la crema de residus a les fàbriques de ciment; aquests residus a “Combustibles Derivats dels Residus”(CDR)” de diferents procedències.
 • Pla urgent de prevenció i recuperació material dels residus a Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per evitar continuar amb la incineració de residus a TERSA i les cimenteres.
 • No permetre que Barcelona Energia (BE) comercialitzi l’electricitat de la incineradora TERSA com si fos energia d’origen “renovable” i neta, fent passar gat per llebre. Denunciar l’engany de qualsevol declaració pública que faci servir eufemismes com “electricitat verda” o “electricitat de KM 0 o proximitat”… Rebutjar aquesta maniobra clara de greenwashing com a intent de rentat d’imatge verda i una forma de pseudo-ecologisme inacceptable.
 • Demanar i acordar amb l’ajuntament de Barcelona i l’AMB la realització d’estudis d’impacte sobre la salut ocasionada per la incineradora realitzats amb participació veïnal i amb professionals elegits de comú acord. Les entitats desconfiem de l’estudi de dioxines que està realitzant l’Agència de la Salut Pública de Barcelona. Sense la participació dels veïns ni de cap professional que pogués aportar les seves demandes.
 • Rebutjarem l’ús de fons públics per fer estudis no independents ni imparcials destinats a què la fiscalia no progressi en la seva denúncia del funcionament de la incineradora o amb l’objectiu de tranquil·litzar i no informar la població.
 • Adopció de models de gestió de residus que garanteixin un canvi real, basats en la prevenció i recuperació màxima dels residus, aplicant models de separació i recollida de residus. El model Residu Mínim és el més eficient amb recollida porta a porta [malgrat l’oposició d’Ecoembes], donant prioritat a la recollida i aprofitament dels residus orgànics, apostant pel sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) malgrat l’oposició d’Ecoembes… així com aplicant instruments econòmics i fiscals orientats a la prevenció i recuperació material de residus i aplicar mesures per fer realitat la responsabilitat ampliada dels productors responsabilitzant-los del retorn d’envasos, assumint els costos dels residus que posen al mercat (plàstics, productes d’un sol ús i curta durada, electrodomèstics, roba, piles i material electrònic, mobles…). Per aconseguir resultats de recuperació que facin possible el tancament de la incineradora i el compliment dels objectius fixats per la Unió Europea dins dels terminis (2025).
 • Donar suport als aspectes positius de la creació de BE sempre que actuï com a eina per avançar cap a la sobirania energètica i ecològica a Barcelona i Catalunya en el marc de la Nova cultura de l’energia i amb el protagonisme de la ciutadania. Alhora, cal constatar la realitat: a Barcelona quasi no es genera electricitat renovable i l’electricitat de la incineradora no és d’origen “renovable”, malgrat el que diu la normativa vigent. Promoure decididament la generació i consum d’energies renovables a la ciutat i la contractació amb comercialitzadores d’electricitat realment renovable, fora de l’òrbita de l’oligopoli.
 • Donar suport actiu tant al Cinquè Fòrum de l’Estratègia Catalana Residu Zero a Barcelona als mesos d’octubre i novembre i a les VIII Jornades de Plataformes Contra La Incineració. XXIIII Trobada d’Amants de las Brossa a Ponferrada (El Bierzo) el 12 d’octubre.

Demanem a l’Ajuntament de Barcelona i a l’AMB:

 • Intervenció immediata de la incineradora, en vista de les evidències de pràctiques il·legals, deliberades i intencionades succeïdes a l’empresa TERSA els darrers anys, evidències presentades a la Fiscalia de Medi Ambient en la denúncia efectuada per AireNet.
 • Dimissió immediata del gerent i el cap de planta de TERSA, per les irregularitats trobades a l’auditoria de TERSA que es va lliurar als veïns en març del 2018.
 • Pla de tancament de TERSA, incloent la reducció immediata de les quantitats de residus cremats.
 • Realització d‘auditories i estudis independents i exhaustius de mesura de les immissions i del impacte sobre la salut ocasionada per la incineradora realitzats amb professionals elegits de mutu acord amb els veïns i amb participació directa de la ciutadania.
 • Que BE presenti els certificats de garantia d’origen de l’energia renovable que comercialitzarà conforme prové de fonts renovables i netes no associades als sectors de les energies nuclear, fòssil i de la incineració de residus, d’acord amb el que Eloi Badia Regidor de Presidència, Aigua i Energia va declarar a la Comissió d’Ecologia i Medi Ambient el proppassat 10 de Juliol.
 • Desvinculació total de BE de TERSA.
 • Demanem transparència, coherència i informació veraç com regula la Llei 19/2014, de 29/12 de transparència. Accés a la informació pública i bon govern, i rectificació de forma immediata de la divulgació de BE com a iniciativa de transició energètica i ecològica de Barcelona, donat que està gestionada per TERSA, que exercirà funcions de representació (agent venedor) en el mercat dels excedents d’energia d’incineració i no informa sobre l’origen de l’energia que comercialitzarà.
 • Incorporació a BE d’espais de participació i decisió ciutadanes. Creació d’un òrgan de control i fiscalització autònom i ciutadà de l’activitat de BE. Aposta decidida per la transformació del model energètic: trencar amb l’oligopoli i anar més enllà de la generació i comercialització d’energia renovable.
 • Demanar que l’Ajuntament de Barcelona no faci servir el concepte “Residu Zero” incompatible a la incineració i a les polítiques de tractament finalistes d’abocadors.

Residu Zero = Incineració Zero

Entitats adherides:
CEPA-EdC
Plataforma Metropolitana Aire net
Associació de Persones Afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA)
Plataforma Anti incineració de Montcada i Reixac
Coordinadora catalana contra la incineració
La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Ecologistes en Acció Catalunya
Federació Ecologistes de Catalunya (EdC)
Xarxa per la sobirania energètica
Greempeace
Associació de Veïns de Can Sant Joan de Montcada i Reixac
Moviment contra la incineració a Uniland
IPCENA- EdC
Associació mediambiental Vall del Ges-EdC
ADENC-EdC
Bosc Verd-EdC
Plataforma Aturem la incineradora de Juneda. Les Garrigues-Pla d’Urgell- Urgell
Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS)
Plataforma Anti incineradora del Congost
Moviment Ecologista de Sant Feliu de Llobregat (MES)
CORDADA-EdC
350BCN

 

 ¡Que no nos den Gato por liebre!

Objetivos unitarios de las entidades vecinales, ecologistas y de salud abajo firmantes:

➔ Cierre de la incineradora de Barcelona de la empresa pública TERSA, en Sant Adrià del Besòs.

➔ Prohibición de las autorizaciones para la quema de residuos en las fábricas de cemento; estos residuos a «Combustibles Derivados de Residuos» (CDR) «de diferentes procedencias.

➔ Plan urgente de prevención y recuperación material de los residuos en Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona para evitar continuar con la incineración de residuos en TERSA y las cementeras.

➔ No permitir que Barcelona Energía (BE) comercialice la electricidad de la incineradora TERSA como si fuera energía de origen «renovable» y limpia, haciendo pasar gato por liebre. Denunciar el engaño de cualquier declaración pública que utilice eufemismos como «electricidad verde» o «electricidad de KM 0 o proximidad» … Rechazar esta maniobra clara de greenwashing como intento de lavado de imagen verde y una forma de pseudo- ecologismo inaceptable.

➔ Pedir y acordar con el ayuntamiento de Barcelona y la AMB la realización de estudios de impacto sobre la salud ocasionada por la incineradora realizados con participación vecinal y con profesionales elegidos de común acuerdo. Las entidades desconfiamos del estudio de dioxinas que está realizando la Agencia de la Salud Pública de Barcelona. Sin la participación de los vecinos ni de ningún profesional que pudiera aportar sus demandas.

➔ Rechazaremos el uso de fondos públicos para hacer estudios no independientes ni imparciales destinados a que la fiscalía no progrese en su denuncia del funcionamiento de la incineradora o con el objetivo de tranquilizar y no informar a la población.

➔ Adopción de modelos de gestión de residuos que garanticen un cambio real, basados ​​en la prevención y recuperación máxima de los residuos, aplicando modelos de separación y recogida de residuos. El modelo Residuo Mínimo es el más eficiente con recogida puerta a puerta [pesar de la oposición de Ecoembes], dando prioridad a la recogida y aprovechamiento de los residuos orgánicos, apostando por el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) pese a la oposición de Ecoembes … así como aplicando instrumentos económicos y fiscales orientados a la prevención y recuperación material de residuos y aplicar medidas para hacer realidad la responsabilidad ampliada de los productores responsabilizándolos del retorno de envases, asumiendo los costes de los residuos que ponen en el mercado ( plásticos, productos de un solo uso y corta duración, electrodomésticos, ropa, pilas y material electrónico, muebles …). Para conseguir resultados de recuperación que hagan posible el cierre de la incineradora y el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea dentro de los plazos (2025).

➔ Apoyar a los aspectos positivos de la creación de BE siempre que actúe como herramienta para avanzar hacia la soberanía energética y ecológica en Barcelona y Cataluña en el marco de la Nueva cultura de la energía y con el protagonismo de la ciudadanía. Asimismo, hay que constatar la realidad: en Barcelona casi no se genera electricidad renovable y la electricidad de la incineradora no es de origen «renovable», a pesar de lo que dice la normativa vigente. Promover decididamente la generación y consumo de energías renovables en la ciudad y la contratación con comercializadoras de electricidad realmente renovable, fuera de la órbita del oligopolio.

➔ Apoyar activo tanto en el Quinto Foro de la Estrategia Catalana Residuo Cero en Barcelona a los meses de octubre y noviembre y en las VIII Coordinadora Estatal contra La Incineración. XXIIII Encuentro de Amantes de la Basura en Ponferrada (El Bierzo) el 12 de octubre.

Pedimos al Ayuntamiento de Barcelona y en el AMB:

➔ Intervención inmediata de la incineradora, en vista de las evidencias de prácticas ilegales, deliberadas e intencionadas sucedidas en la empresa TERSA los últimos años, evidencias presentadas en la Fiscalía de Medio Ambiente en la denuncia efectuada por Aire Net.

➔ Dimisión inmediata del gerente y el jefe de planta de TERSA, por las irregularidades encontradas en la auditoría de TERSA que se entregó a los vecinos en marzo de 2018.

➔ Plan de cierre de TERSA, incluyendo la reducción inmediata de las cantidades de residuos quemados.

➔ Realización de auditorías y estudios independientes y exhaustivos de medida de las inmisiones y del impacto sobre la salud ocasionada por la incineradora realizados con profesionales elegidos de mutuo acuerdo con los vecinos y con participación directa de la ciudadanía.

➔ Que BE presente los certificados de garantía de origen de la energía renovable que comercializará conforme proviene de fuentes renovables y limpias no asociadas a los sectores de las energías nuclear, fósil y de la incineración de residuos, de acuerdo con lo Eloi Badia concejal de Presidencia, Agua y Energía declaró a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente el pasado 10 de Julio.

➔ Desvinculación total de BE de TERSA.

➔ Pedimos transparencia, coherencia e información veraz como regula la Ley 19/2014, de 29/12 de transparencia. Acceso a la información pública y buen gobierno, y rectificación de forma inmediata de la divulgación de BE como iniciativa de transición energética y ecológica de Barcelona, ​​dado que está gestionada por TERSA, que ejercerá funciones de representación (agente vendedor) en el mercado de los excedentes de energía de incineración y no informa sobre el origen de la energía que comercializará.

➔ Incorporación a BE de espacios de participación y decisión ciudadanas. Creación de un órgano de control y fiscalización autónomo y ciudadano de la actividad de BE. Apuesta decidida por la transformación del modelo energético: romper con el oligopolio e ir más allá de la generación y comercialización de energía renovable.

➔ Pedir que el Ayuntamiento de Barcelona no use el concepto «Residuo Cero» incompatible a la incineración y en las políticas de tratamiento finalistas de vertederos.

Residuo Cero = Incineración Zero

Entidades adheridas:

CEPA-EdC
Plataforma Metropolitana Aire net
Associació de Persones Afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA)
Plataforma Anti incineració de Montcada i Reixac
Coordinadora catalana contra la incineració
La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Ecologistes en Acció Catalunya
Federació Ecologistes de Catalunya (EdC)
Xarxa per la sobirania energètica
Greempeace
Associació de Veïns de Can Sant Joan de Montcada i Reixac
Moviment contra la incineració a Uniland
IPCENA- EdC
Associació mediambiental Vall del Ges-EdC
ADENC-EdC
Bosc Verd-EdC
Plataforma Aturem la incineradora de Juneda. Les Garrigues-Pla d’Urgell- Urgell
Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS)
Plataforma Anti incineradora del Congost
Moviment Ecologista de Sant Feliu de Llobregat (MES)
CORDADA-EdC
350BCN