Nombroses entitats tornen a exigir la protecció del Corall Vermell

Ecologistes en Acció dóna suport a la carta signada per més de 80 entitats i que ha estat dirigida a la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i al ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas.

En aquesta carta conjunta les organitzacions tornen a demanar al Govern central que rectifiqui i derogui les 12 autoritzacions per a l’extracció de corall vermell en aigües exteriors de Catalunya.

A principis d’aquest any l’antic Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va adjudicar 12 autoritzacions per a l’extracció i venda de corall vermell (Corallium rubrum) en aigües exteriors de Catalunya tot i que la Generalitat de Catalunya havia introduït la suspensió temporal de l’activitat extractiva de corall vermell durant 10 anys.

Aquest fet va provocar una gran polèmica, tant entre la comunitat científica com a la societat civil, i va motivar l’inici d’una campanya per a la protecció del corall vermell a les costes catalanes. Més de 80 entitats de la comunitat científica, entitats ambientals i centres de busseig i d’activitats subaquàtiques van signar el maig de 2018 una carta oberta en què es sol·licitava al Govern derogar les llicències concedides i prendre mesures que garantissin la recuperació del corall vermell, una espècie emblemàtica i de gran importància ecològica.

La decisió de la Generalitat d’establir una veda de 10 anys a l’extracció de corall vermell va ser motivada pels resultats d’un informe científic en el qual s’alertava que el 90% de les poblacions de corall vermell en aigües de Catalunya (tant en aigües interiors com exteriors) estaven en un estat de conservació crític. A més, cal assenyalar que aquesta espècie va ser inclosa en 2015 en la llista vermella de la Mediterrània elaborada per la IUCN en la categoria “En perill”.

En aquesta ocasió, les múltiples organitzacions han redactat una nova carta per tal de donar resposta al Proyecto de Orden APA/2018 pel qual s’estableix vedes i límits de captura en la pesca de corall vermell. En la carta, signada per 84 entitats, es deixa constància que el Govern central a introduït certs avenços pel que fa a la prohibició d’extreure corall vermell a profunditats inferiors als 50 metres (tal com obliga el Reglament UE 2015/2102), però s’omet una altra obligació transcendental, que és la d’establir tancaments de precaució en aquelles zones en què el 25% de la captura total d’una població estigui composta per espècimens de corall vermell amb un diàmetre basal inferior a 7 mil·límetres.

La carta també posa en relleu la necessitat que es facin públics tots els informes científics que avalin que les poblacions de corall vermell a la costa espanyola s’estan explotant d’una forma sostenible i es troben en un estat de conservació favorable, i reitera la necessitat de derogar les 12 autoritzacions concebudes pel Govern central que permeten l’extracció de corall vermell a les costes catalanes.

Numerosas entidades vuelven a exigir la protección del Coral Rojo

Ecologistas en Acción apoya la carta firmada por más de 80 entidades y que ha sido dirigida a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En esta carta conjunta las organizaciones vuelven a pedir al Gobierno que rectifique y derogue las 12 autorizaciones para la extracción de coral rojo en aguas exteriores de Cataluña.

A principios de este año el antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente adjudicó 12 autorizaciones para la extracción y venta de coral rojo (Corallium rubrum) en aguas exteriores de Cataluña a pesar de que la Generalitat había introducido la suspensión temporal de la actividad extractiva de coral rojo durante 10 años.

Este hecho provocó una gran polémica, tanto entre la comunidad científica como de la sociedad civil, y motivó el inicio de una campaña para la protección del coral rojo en las costas catalanas. Más de 80 entidades de la comunidad científica, entidades ambientales y centros de buceo y de actividades subacuáticas firmaron en mayo de 2018 una carta abierta en la que se solicitaba al Gobierno derogar las licencias concedidas y tomar medidas que garantizasen la recuperación del coral rojo, una especie emblemática y de gran importancia ecológica.

La decisión de la Generalitat de establecer una veda de 10 años a la extracción de coral rojo fue motivada por los resultados de un informe científico en el que se alertaba de que el 90% de las poblaciones de coral rojo en aguas de Cataluña (tanto en aguas interiores como exteriores) estaban en un estado de conservación crítico. Además, hay que señalar que esta especie fue incluida en 2015 en la lista roja del Mediterráneo elaborada por la IUCN en la categoría «En peligro».

En esta ocasión, las múltiples organizaciones han redactado una nueva carta para dar respuesta al Proyecto de Orden APA/2018 por el que se establece vedas y límites de captura en la pesca de coral rojo. En esta nueva carta, firmada por 84 entidades, se deja constancia de que el Gobierno central ha introducido ciertos avances en cuanto a la prohibición de extraer coral rojo en profundidades inferiores a 50 metros (tal como obliga el Reglamento UE 2015/2102), pero omite otra obligación trascendental, que es la de establecer cierres de precaución en aquellas zonas en las que el 25% de la captura total de una población esté compuesta por especímenes de coral rojo con un diámetro basal inferior a 7 milímetros .

La carta también pone de relieve la necesidad de que se hagan públicos todos los informes científicos que avalen que las poblaciones de coral rojo en la costa española se están explotando de una forma sostenible y se encuentran en un estado de conservación favorable, y reitera la necesidad de derogar las 12 autorizaciones concedidas por el Gobierno y que permiten la extracción de coral rojo en las costas catalanas.