Es manté la contaminació atmosfèrica per ozó, malgrat les temperatures inferiors

Catalunya pateix uns nivells d’ozó que danyen la salut, els boscos i els cultius

[Informe] La contaminación por ozono en el Estado español durante 2018

Els 7,6 milions d’habitants de Catalunya han respirat aire contaminat per ozó durant l’estiu de 2018.  El repunt de la crema de combustibles fòssils i el canvi climàtic, entre les causes d’un problema que afecta de manera estructural a la salut i el medi ambient.

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades recollides en 472 estacions oficials de mesurament d’ozó instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles 51 situades a Catalunya.

Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

– L’ozó troposfèric segueix sent el contaminant atmosfèric que any rere any afecta a més població i territori. Durant 2018 els seus nivells s’han mantingut en general estables, malgrat la major inestabilitat i les temperatures inferiors a la primavera i part de l’estiu. La contaminació generada pel trànsit rodat de l’àrea metropolitana de Barcelona, els ports de Barcelona i de Tarragona, i el complex industrial del Camp de Tarragona s’estén pel territori afectant a zones més allunyades i rurals en la forma d’ozó.

– Si es considera el valor objectiu establert per la normativa, més lax que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat per sobre de l’objectiu legal és de 171.000 persones, a les zones de la Plana de Vic i el Prepirineu. Vuit estacions de mesurament d’aquestes zones i de les de Comarques de Girona i Empordà han incomplit l’objectiu legal en els últims tres anys.

– El manteniment de la contaminació per ozó en 2018 malgrat haver tingut una primavera i part de l’estiu més plujosos i amb temperatures inferiors a anys anteriors, és conseqüència en primera instància del repunt en la crema combustibles fòssils que està acompanyant al canvi de cicle econòmic.

– La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema. L’àrea metropolitana de Barcelona, La Plana de Vic i altres tres zones han sofert mig centenar de superacions del llindar d’informació a la població, enfront de les quals la Generalitat de Catalunya s’ha limitat a difondre un avís rutinari.

– Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya porta una dècada ometent l’elaboració i aplicació d’aquests plans, en totes les zones on resulten preceptius. Es tracta d’una negligència que aquest any està posant en perill la salut de 850.000 catalans a les zones de la Plana de Vic, les Comarques de Girona, l’Empordà i el Prepirineu.

– Poques ciutats compten amb protocols d’actuació enfront de les puntes de contaminació per ozó. El de Barcelona no contempla mesures de limitació del tràfic en episodis com el de l’ona de calor de la primera setmana d’agost, mentre que en aquestes mateixes dates les grans ciutats franceses restringien el trànsit a les seves àrees metropolitanes.

– Les principals vies d’actuació per disminuir la contaminació de l’aire per ozó a Catalunya són la reducció del trànsit motoritzat i marítim, l’adopció de les millors tècniques industrials disponibles i la reducció de la generació elèctrica en centrals tèrmiques. També és necessari declarar un Àrea de Control d’Emissions per al Mar Mediterrani que limita la contaminació dels vaixells com ja existeix en el Nord d’Europa.

– Intentant pal·liar la falta d’informació administrativa, Ecologistes en Acció ha continuat durant 2018 amb la campanya ciutadana de mesurament d’ozó en una de les zones més afectades per aquest contaminant a Catalunya, en el marc del projecte europeu CAPTOR. S’han realitzat així mateix jornades informatives a Juneda, Badalona, Barcelona, Manlleu, Torellló, Torredembarra i Vic, i durant tot l’estiu una exposició itinerant sobre la contaminació per ozó a Catalunya ha recorregut les localitats de Barcelona, Juneda, Torredembarra, Torelló i Vic

Els propers divendres 19 i dissabte 20 d’octubre tindrà lloc en el Museu d’Historia de Barcelona les Jornades “Sense cotxes? Cap a ciutats respirables”, amb participació de responsables polítics, experts i moviments socials d’Europa i grans ciutats com Madrid, València i Barcelona.

Informació complementària

– L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’acord al com l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2018 a la totalitat de la població i del territori catalans.

– L’ozó és un contaminant molt complex, que no té una font humana directa sinó que es forma en la baixa atmosfera en presència de radiació solar per la combinació d’altres contaminants denominats precursors, emesos pel transport (especialment els vehicles *diésel), les grans centrals termoelèctriques i determinades activitats industrials. La seva evolució recent està relacionada amb la tendència a l’increment a l’estiu de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (ones de calor), resultat del canvi climàtic. Afecta durant primavera i estiu sobretot a les àrees suburbanes i rurals influenciades per la contaminació urbana i industrial.

– La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari de primer ordre. L’Agència Europea de Medi ambient ha estimat en 1.600 les morts prematures en l’Estat espanyol en 2014 per l’exposició a nivells de contaminació per ozó com els registrats a Catalunya durant 2018. Les persones més afectades són les nenes i nens, les persones majors, les dones embarassades i les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars cròniques.

– Segons el Banc Mundial, el cost sanitari i laboral derivat de la contaminació per ozó representa al voltant de 5.000 milions d’euros a l’any, un 0,33% del PIB espanyol, sense considerar els danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

Informe sobre Contaminación por Ozono en 2018: resultados para Cataluña

Se mantiene la contaminación atmosférica por ozono, pese a las temperaturas inferiores

Cataluña sufre unos niveles de ozono que dañan la salud, los bosques y los cultivos

[Informe] La contaminación por ozono en el Estado español durante 2018

Los 7,6 millones de habitantes de Cataluña han respirado aire contaminado por ozono durante el verano de 2018.  El repunte de la quema de combustibles fósiles y el cambio climático, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 472 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, entre ellas 51 situadas en Cataluña.

En lo que respecta a Cataluña, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2018 sus niveles se han mantenido en general estables, pese a la mayor inestabilidad y el menor calor sobre todo en primavera. La contaminación generada por el tránsito rodado del área metropolitana de Barcelona, los puertos de Barcelona y de Tarragona, y el complejo industrial del Camp de Tarragona se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 171.000 personas, en las zonas de la Plana de Vic y el Prepirineu. Ocho estaciones de medición de estas zonas y de las de Comarques de Girona y Empordà han incumplido el objetivo legal en los últimos tres años.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2018 a pesar de haber tenido una primavera y parte del verano más lluviosos y con temperaturas inferiores a años anteriores, es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema combustibles fósiles que está acompañando al cambio de ciclo económico.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El área metropolitana de Barcelona, La Plana de Vic y otras tres zonas han sufrido medio centenar de superaciones del umbral de información a la población, frente a las que la Generalitat de Cataluña se ha limitado a difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Generalitat de Cataluña lleva una década omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que este año está poniendo en peligro la salud de 850.000 catalanes en las zonas de la Plana de Vic, las Comarques de Girona, el Empordà y el Prepirineu.

– Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono. El de Barcelona no contempla medidas de limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la primera semana de agosto, mientras en esas mismas fechas las grandes ciudades francesas restringían el tráfico en sus áreas metropolitanas.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono en Cataluña son la reducción del tráfico motorizado y marítimo, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción de la generación eléctrica en centrales térmicas. También es necesario declarar un Área de Control de Emisiones para el Mar Mediterráneo que limita la contaminación de los barcos como ya existe en el Norte de Europa.

– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistes en Acció ha continuado durante 2018 con la campaña ciudadana de medición de ozono en una de las zonas más afectadas por este contaminante en Cataluña, en el marco del proyecto europeo CAPTOR. Se han realizado asimismo jornadas informativas en Juneda, Badalona, Barcelona, Manlleu, Torellló, Torredembarra y Vic, y durante todo el verano una exposición itinerante sobre la contaminación por ozono en Cataluña ha recorrido las localidades de Barcelona, Juneda, Torredembarra, Torelló y Vic

Los próximos viernes 19 y sábado 20 de octubre tendrá lugar en el Museu d’Historia de Barcelona las Jornadas “¿Sin coches? Hacia ciudades respirables”, con participación de responsables políticos, expertos y movimientos sociales de Europa y grandes ciudades como Madrid, València y Barcelona.

Información complementaria

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2018 a la totalidad de la población y del territorio catalanes.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático. Afecta durante primavera y verano sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español en 2014 por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en Cataluña durante 2018. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Según el Banco Mundial, el coste sanitario y laboral derivado de la contaminación por ozono representa alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33 % del PIB español, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.