Ecologistes en Acció davant l’auge previst d’instal·lació de nous crematoris en els propers anys considera positiu establir un règim preventiu de distàncies a nuclis habitats i que els crematoris s’instal·lin en sòls qualificats d’industrials.

No obstant això la Conselleria de Sanitat Universal no contempla cap mesura preventiva per als crematoris instal·lats prop de població vulnerable en el seu projecte d’Ordre que reguli aquestes instal·lacions.

Ecologistes en Acció ha presentat un seguit d’al·legacions a l’esborrany d’Ordre que intenta regular la instal·lació de nous crematoris al País Valencià. Actualment existeixen 33 crematoris però es preveu que el nombre pugui duplicar-se en l’horitzó dels propers 10 anys.

Es considera positiu regular l’establiment dels nous crematoris imposant una sèrie de condicions com un règim preventiu de distàncies als nuclis habitats perquè la contaminació atmosfèrica generada en l’activitat tingui un menor impacte sobre la població i que el terra de la ubicació sigui qualificat com un sòl industrial. Ecologistes en Acció exigeix ​​que aquesta distància sigui de 250 m amb preferència als 200 m proposats per la Conselleria de Sanitat, en base als propis informes ia la legislació de diversos països que l’han establert (Austràlia, Nova Zelanda, Gal·les, etc) .

Un greu dèficit en l’esborrany d’Ordre és que no es contempla cap mesura per als crematoris ja instal·lats en la proximitat de nuclis habitats i població vulnerable (infants, embarassades, malalts, etc.) com és el cas del crematori de Sant Joan d’Alacant . Ecologistes en Acció proposa el tancament d’aquestes instal·lacions i el seu trasllat a sòls que compleixin amb les condicions ara exigides a les noves instal·lacions.

Els crematoris són importants emissors de mercuri, per la seva presència en els empastaments dentals en els cadàvers. Aquest metall pesat és un neurotòxic que afecta el desenvolupament cerebral de fetus i infants, i produeix greus efectes com disminució del coeficient intel·lectual. Ecologistes en Acció proposa l’adopció de mesures correctores en els crematoris per minimitzar-ne les emissions. També es demana que els contaminants que s’han de controlar en les emissions atmosfèriques (òxids de nitrogen i sofre, dioxines / furans, mercuri, carboni orgànic total, etc.) inclogui els hidrocarburs aromàtics policíclics, una família àmplia de substàncies com el naftalè, antracè, o benzo (a) pirè, cancerígenes i amb greus impactes sobre la salut, que es generen a la incineració de la fusta i biomassa.

Ecologistes en Acció proposa que el preceptiu informe sanitari sobre els riscos per a la salut de les emissions d’un nou crematori sigui previ a la sol·licitud de la llicència ambiental de competència municipal per evitar la situació ja produïda algunes vegades de concessió de la llicència amb un posterior informe sanitari negatiu.