La recent interlocutòria del Tribunal Suprem descarta estudiar sis de les set qüestions plantejades per La Española contra la sentència del TSJ valencià que va declarar nul el seu pla urbanístic.

Salvem l’Aqüífer del Molinar i La Carrasca-Ecologistes en Acció es mostren optimistes perquè la interlocutòria del Suprem manté com a irrevocables els fonaments principals de la nul·litat del Pla Alcoinnova.

El Tribunal Suprem ja ha emés la interlocutòria d’admissió a tràmit del recurs de cassació presentat per La Española contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià que va anul·lar el pla urbanístic Alcoinnova, a la partida de la Canal. En la interlocutòria es delimiten les matèries que poden ser objecte del recurs, amb un resultat clarament contrari als interessos de l’empresa promotora, ja que, de les set suposades infraccions que va denunciar en la fase de preparació del recurs, la Secció Primera de l’alt tribunal en rebutja directament sis i només accepta estudiar-ne una.

Així, només ha considerat que té interés cassacional la presumpta aplicació retroactiva de la Llei 10/2015 de la Generalitat, que és la que va recuperar la protecció de les àrees d’amortiment d’impactes dels parcs naturals. Per a decidir sobre si la norma s’ha aplicat de manera retroactiva, el Tribunal interpretarà els articles 9.3 i 24.1 de la Constitució i l’article 2.3 del Codi Civil.

Entre les qüestions que s’han rebutjat d’entrada, destaca la relativa a la disparitat de resultats entre els recursos contenciosos promoguts per l’Ajuntament d’Alcoi (que van ser desestimats) i el de les associacions Salvem l’Aqüífer del Molinar i la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció. Cal recordar que La Española, basant-se en els vots particulars de la sentència recorreguda, al·legava que el Tribunal Superior de Justícia valencià havia canviat de criteri de forma injustificada, mentre que les associacions ecologistes sostenien que les bases jurídiques de les sentències dictades eren diferents perquè també havien sigut diferents els fonaments legals adduïts, com ara queda confirmat.

El Tribunal Suprem no ha acceptat tampoc l’argumentació de l’empresa sobre la falta de motivació de la valoració de les proves practicades, de manera que les conclusions del Tribunal Superior de Justícia valencià sobre la insuficiència de la Memòria Ambiental del pla Alcoinnova, i sobre les afeccions a la Font Roja, a la Xarxa Natura 2000, a la Infraestructura Verda i al paisatge, són ja definitives. És aquesta una qüestió que ja queda tancada i sobre la qual el Tribunal Suprem ja no es podrà pronunciar.

Per aquest motiu, Salvem l’Aqüífer del Molinar i La Carrasca-Ecologistes en Acció s’han mostrat optimistes i han valorat positivament la interlocutòria del Suprem. També han destacat que, “com que el Tribunal Suprem no pot interpretar el dret autonòmic, la declaració que ha fet el Tribunal Superior valencià sobre l’incompliment del Decret del Consell que regula el règim especial d’avaluació i aprovació dels plans i projectes que afecten la Xarxa Natura 2000 —Decret 60/2012— és irrevocable”.

Sobre la contravenció del Decret 60/2012, les entitats ecologistes recorden que la sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià s’expressa en termes molt contundents. Així, per exemple, en l’apartat b) del fonament 6é, diu:

“[…] Esta carencia se repite en el Informe de compatibilidad de la propuesta de ATE [actuación territorial estratégica] de 19.2.2013 del Subdirector de Ordenación, documento de referencia en la EAE [evaluación ambiental estratégica] y en el Informe de ISA [informe de sostenibilidad ambiental] expuesto al público el 2.10.2013, no cumpliendo la exigencia del artículo 9.1 del Decreto 60/2012 —extremos a), b), c) y d)— ya que no se identifican, describen y evalúan efectos, directos e indirectos y acumulativos, no hay estudio de afección, ni medidas preventivas y correctoras.

La Declaración de repercusiones contenida en la declaración del Director General del Medio Natural de fecha 13.1.2014, no solo se emite sin estudio de afección sino que es a todas luces insuficiente […]”

Una volta que ha finalitzat la fase d’admissió del recurs de cassació, es troba en curs la d’interposició. Primer haurà de presentar la seua argumentació La Española i després ho faran les associacions ecologistes. La sentència la dictarà la Secció Cinquena del Tribunal Suprem.

Proyecto urbanístico Alcoinnova: el Tribunal Supremo descarta estudiar 6 de las 7 cuestiones planteadas por La Española

Salvem l’Aqüífer del Molinar y La Carrasca-Ecologistes en Acció se muestran optimistas porque el auto del Supremo mantiene como irrevocables los fundamentos principales de la nulidad del Plan Alcoinnova

El Tribunal Supremo ya ha emitido el auto de admisión a trámite del recurso de casación presentado por La Española contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que anuló el plan urbanístico Alcoinnova, en la partida de la Canal. En el auto se delimitan las materias que pueden ser objeto del recurso, con un resultado claramente contrario a los intereses de la empresa promotora, ya que, de las siete supuestas infracciones que denunció en la fase de preparación del recurso, la Sección Primera del alto tribunal rechaza directamente seis y solo acepta estudiar una.

Así, sólo ha considerado que tiene interés casacional la presunta aplicación retroactiva de la Ley 10/2015 de la Generalitat, que es la que recuperó la protección de las áreas de amortiguación de impactos de los parques naturales. Para decidir sobre si la norma se ha aplicado de manera retroactiva, el Tribunal interpretará los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución y el artículo 2.3 del Código Civil.

Entre las cuestiones que se han rechazado de entrada, destaca la relativa a la disparidad de resultados entre los recursos contenciosos promovidos por el Ayuntamiento de Alcoi (que fueron desestimados) y el de las asociaciones Salvem l’Aqüífer del Molinar i la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció. Hay que recordar que La Española, basándose en los votos particulares de la sentencia recurrida, alegaba que el Tribunal Superior de Justicia valenciano había cambiado de criterio de forma injustificada, mientras que las asociaciones ecologistas sostenían que las bases jurídicas de las sentencias dictadas eran diferentes porque también habían sido diferentes los fundamentos legales aducidos, como ahora queda confirmado.

El Tribunal Supremo tampoco ha aceptado la argumentación de la empresa sobre la falta de motivación de la valoración de las pruebas practicadas, de manera que las conclusiones del Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la insuficiencia de la Memoria Ambiental del plan Alcoinnova, y sobre las afecciones a la Font Roja, a la Red Natura 2000, a la Infraestructura Verde y al paisaje, son ya definitivas. Es esta una cuestión que ya queda cerrada y sobre la que el Tribunal Supremo ya no podrá pronunciarse.

Por este motivo, Salvem l’Aqüífer del Molinar i La Carrasca-Ecologistes en Acció se han mostrado optimistas y han valorado positivamente el auto del Supremo. También han destacado que, “como el Tribunal Supremo no puede interpretar el derecho autonómico, la declaración que ha hecho el Tribunal Superior valenciano sobre el incumplimiento del Decreto del Consejo que regula el régimen especial de evaluación y aprobación de los planes y proyectos que afectan a la Red Natura 2000 —Decreto 60/2012— es irrevocable”.

Sobre la contravención del Decreto 60/2012, las entidades ecologistas recuerdan que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano se expresa en términos muy contundentes. Así, por ejemplo, en el apartado b) del fundamento 6é, dice:

“[…] Esta carencia se repite en el Informe de compatibilidad de la propuesta de ATE [actuación territorial estratégica] de 19.2.2013 del Subdirector de Ordenación, documento de referencia en la EAE [evaluación ambiental estratégica] y en el Informe de ISA [informe de sostenibilidad ambiental] expuesto al público el 2.10.2013, no cumpliendo la exigencia del artículo 9.1 del Decreto 60/2012 —extremos a), b), c) y d)— ya que no se identifican, describen y evalúan efectos, directos e indirectos y acumulativos, no hay estudio de afección, ni medidas preventivas y correctoras.

La Declaración de repercusiones contenida en la declaración del Director General del Medio Natural de fecha 13.1.2014, no solo se emite sin estudio de afección sino que es a todas luces insuficiente […]”

Una vez que ha finalizado la fase de admisión del recurso de casación, se encuentra en curso la de interposición. Primero deberá presentar su argumentación La Española y después lo harán las asociaciones ecologistas. La sentencia la dictará la Sección Quinta del Tribunal Supremo.