La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció interposen una denúncia urbanística contra els actes d’edificació i d’urbanització dels “Jardins de Sa Riera”. Un projecte que pretén construir unes 52 vivendes a tocar de la platja de Sa Riera (Begur).

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció de Catalunya han presentat una altra denúncia urbanística a l’Ajuntament de Begur, aquest cop contra els actes d’edificació i d’urbanització que s’estan executant a Sa Riera, Begur, així com també denuncien la tala d’arbres i el moviment de terres iniciats.

Es tracta d’un altre projecte d’urbanització en el ja polèmic municipi de Begur, que en els últims mesos ha estat en el punt de mira pels múltiples sectors que es podrien arribar a desenvolupar en aquesta petita vila de la Costa Brava. Projectes destinats majoritàriament per construir-hi segones residències en alguna de les 48 urbanitzacions escampades per tot el terme municipal.

La zona objecte d’aquesta denúncia es troba en el polígon Van de Walle Residencial, on les empreses Stoneweg i Sorigué estan promovent els “Jardins de Sa Riera Living” per edificar 52 habitatges (o 56 segons documents consultats) molt a prop de la platja de Sa Riera.

En la denúncia, les entitats impugnen la llicència d’obres atorgada per edificar aquest nou complex d’habitatges i invoquen la il·legalitat del planejament de Begur per haver classificat aquests terrenys (d’unes 3,6 hectàrees) com a sòl urbà malgrat la seva naturalesa forestal i malgrat no comptar amb cap servei urbanístic, ni estar consolidat per l’edificació.

De fet, tot i que l’empresa publicita aquesta promoció immobiliària com “vivendes exclusives en una zona verge a la Costa Brava”, la seva construcció ha comportat a ulls de les entitats denunciants precisament tot el contrari, la desforestació d’una extensa zona boscosa. Concretament l’última que quedava accessible en les proximitats de la platja de Sa Riera. Tant és així que la tala d’alzines sureres i pins d’aquest bosc ha aixecat en les últimes setmanes una gran indignació al municipi, però també en les xarxes socials.

Un altre aspecte impactant en el que es fonamenta la denúncia es deu a l’orografia accidentada de la zona, doncs en l’àrea a urbanitzar les pendents oscil·len entre el 22 % i 34 %. Un fet que segons les entitats denunciants ha provocat que ja s’hagi procedit a extreure milers de metres cúbics de substrat només per obrir i fer la via d’accés a la futura zona residencial.

La denúncia urbanística presentada sosté la il·legalitat de l’actuació municipal al classificar aquest bosc com a sòl urbà, però també per infringir la Llei d’Urbanisme, que prohibeix urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20%. Per una altra banda, la denúncia alhora incideix en la manca d’una avaluació sobre els severs impactes ambientals que aquest projecte podria comportar i la manca d’integració paisatgística amb l’entorn.

Entre altres aspectes rellevants que fonamenten la denúncia, també destaca l’implantació d’una barrera arquitectònica i una pantalla edificatòria dins la franja costanera dels 500 metres, un aspecte prohibit per la Llei de Costes i que comportarà implantar un complex de 4 fileres d’edificacions superposades. Les entitats sostenen que suposarà la construcció d’una veritable muntanya artificial de fins a 32 metres d’alçada global. Fet que comportarà un enorme impacte visual sobre total la zona, tal i com es pot observar del Plànol del Projecte anomenat els “Bancals de Sa Riera”.

Per tots aquests motius la Plataforma SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció exigeixen la immediata suspensió de les obres per tal d’evitar que es consolidi els gravíssims impactes derivats d’aquest nou projecte urbanístic i per a que no s’incrementi la responsabilitat del consistori de Begur per haver autoritzat unes obres il·legals.

Los “Jardines de Sa Riera” protagonizan una nueva denuncia urbanística en Begur

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur y Ecologistas en Acción interponen una denuncia urbanística contra los actos de edificación y de urbanización de los “Jardines de Sa Riera”. Un proyecto que pretende construir unas 52 viviendas cerca de la playa de Sa Riera (Begur).

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur y Ecologistas en Acción de Cataluña han presentado otra denuncia urbanística al Ayuntamiento de Begur, esta vez contra los actos de edificación y de urbanización que se están ejecutando en Sa Riera, Begur, así como también denuncian la tala de árboles y el movimiento de tierra iniciados.

Se trata de otro proyecto de urbanización en el ya polémico municipio de Begur, que en los últimos meses ha estado en el punto de mira por los múltiples sectores que se podrían llegar a desarrollar en este pequeño municipio de la Costa Brava. Proyectos destinados mayoritariamente para construir segundas residencias en alguna de las 48 urbanizaciones esparcidas por todo el término municipal.

La zona objeto de esta denuncia se encuentra en el polígono Van de Walle Residencial, donde las empresas Stoneweg y Sorigué están promoviendo los “Jardines de Sa Riera Living” para edificar 52 viviendas (o 56 según documentos consultados) muy cerca de la playa de Sa Riera.

En la denuncia, las entidades impugnan la licencia de obras otorgada para edificar este nuevo complejo de viviendas e invocan la ilegalidad del planeamiento de Begur por haber clasificado estos terrenos (de unas 3,6 hectáreas) como suelo urbano a pesar su naturaleza forestal y pese a no contar con ningún servicio urbanístico, ni estar consolidado para su edificación.

De hecho, aunque la empresa publicita esta promoción inmobiliaria como “viviendas exclusivas en una zona virgen en la Costa Brava”, su construcción ha conllevado a ojos de las entidades denunciantes precisamente todo lo contrario, la deforestación de una extensa zona boscosa. Concretamente la última que quedaba accesible en las proximidades de la playa de Sa Riera. Tanto es así que la tala de alcornoques y pinos de este bosque ha levantado en las últimas semanas una gran indignación en el municipio, pero también en las redes sociales.

Otro aspecto impactante en el que se fundamenta la denuncia se debe a la orografía accidentada de la zona, pues en el área a urbanizar las pendientes oscilan entre el 22 % y 34 %. Un hecho que según las entidades denunciantes ha provocado que ya se haya procedido a extraer miles de metros cúbicos de sustrato sólo para abrir y hacer la vía de acceso a la futura zona residencial.

La denuncia urbanística presentada sostiene la ilegalidad de la actuación municipal en clasificar este bosque como suelo urbano, pero también por infringir la Ley de Urbanismo, que prohíbe urbanizar en terrenos con pendientes superiores al 20%. Por otra parte, la denuncia también incide en la falta de una evaluación sobre los severos impactos ambientales que este proyecto podría conllevar y la falta de integración paisajística con el entorno.

Entre otros aspectos relevantes que fundamentan la denuncia, también destaca la implantación de una barrera arquitectónica y una pantalla edificatoria en la franja costera de los 500 metros, un aspecto prohibido por la Ley de Costas y que comportará implantar un complejo de 4 hileras de edificaciones superpuestas. Las entidades sostienen que supondrá la construcción de una verdadera montaña artificial de hasta 32 metros de altura global. Hecho que comportará un enorme impacto visual sobre total la zona, tal y como se puede observar en el Plano del Proyecto denominado los “Bancales de Sa Riera”.

Por todos estos motivos la Plataforma SOS Aiguafreda y Ecologistas en Acción exigen la inmediata suspensión de las obras para evitar que se consolide los gravísimos impactos derivados de este nuevo proyecto urbanístico y para que no se incremente la responsabilidad del consistorio de Begur por haber autorizado unas obras ilegales.