• L’Àrea Metropolitana de Barcelona segueix sense declarar episodi després d’una setmana d’alta contaminació.
  • Ecologistes en Acció denuncia que no s’hagi declarat episodi malgrat la superació dels nivells legals de partícules PM10. Reclama restriccions permanents del trànsit per a protegir la salut de la ciutadania.

Des de divendres passat es ve superant el valor límit diari de 50 μg/m³ de partícules respirables PM10 que estableix la normativa en estacions de diversos municipis de l’àrea metropolitana, i a hores d’ara no s’ha declarat l’episodi de contaminació segons el protocol aprovat per la Generalitat. En el dia d’ahir, van ser deu les estacions van superar aquest llindar a Barcelona, Granollers, Montcada i Reixac, Sabadell, Sant Adrià del Besòs i Sant Vicenç dels Horts, enfront de les tres del dimarts i les dues estacions del dilluns. Acumulant d’aquesta manera els tres dies consecutius per sobre del valor límit diari que es precisen per a la declaració de l’episodi.

Més enllà de gestionar la velocitat en vies ràpides, aquest protocol es limita a informar la població i emetre recomanacions 1. Segons l’organització ecologista aquest protocol fa anys que s’aplica sense cap incidència directa ni en la reducció d’emissions ni en la reducció del trànsit, principal focus de contaminació de material particulat en aquesta època de l’any. Però en aquesta ocasió ni tan sols s’ha activat, limitant l’actuació administrativa a mesures informatives.

L’organització crida a la responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat davant la greu afectació que aquesta situació té sobre la salut pública i demana actuacions contundents seguint l’exemple de Valladolid, que des de fa cinc dies ha tancat el centre de la ciutat al trànsit privat per superació dels nivells de partícules fines PM2,5 que marca l’Organització Mundial de la Salut, molt inferiors als nivells legals que superen els municipis catalans; i avui està restringint els accessos a la ciutat i ha acordat la gratuïtat del transport públic urbà.

Ecologistes en Acció reclama que s’apliquin solucions definitives permanents que evitin els episodis alts de contaminació i que donin resposta al principal problema que, més enllà dels episodis puntuals, està en la contaminació crònica que sofreix la metròpoli amb la superació sistemàtica dels valors de contaminació anuals.

En aquest sentit, l’organització juntament amb les entitats que conformen la Plataforma per la Qualitat de l’Aire vénen reclamant la implementació d’un peatge urbà a la ciutat de Barcelona. Aquesta mesura està àmpliament estudiada i ha aconseguit resultats immediats amb reducció de fins al 30 % del trànsit privat i permetent el finançament del transport públic.

D’altra banda reclamen que s’aturi la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona prevista en 2020 mentre no es revisin les etiquetes de la DGT, que encobreixen el frau dièsel i no es corresponen amb les emissions reals dels vehicles. Recorden que les Zones de Baixes Emissions s’apliquen des de fa una dècada per a renovar el parc de vehicles en més de 240 ciutats i no han donat resultats ni en la reducció d’emissions de PM10 i NO2, ni en la reducció del vehicle privat.

La contaminació atmosfèrica per partícules va ser responsable en 2015 de gairebé 28.000 morts prematures a Espanya, segons l’últim informe sobre la qualitat de l’aire publicat per l’Agència Europea de Medi Ambient, citant estudis de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’Institut de Salut Carles III ha estimat en gairebé 3.000 les morts anuals produïdes per l’exposició a curt termini a partícules en la vintena de ciutats espanyoles on s’ha trobat una associació significativa entre contaminació i mortalitat. Només a la ciutat de Barcelona van causar 354 morts prematures en 2017 i nombroses malalties respiratòries, cardiovasculars i del sistema neurològic.

 

El área Metropolitana de Barcelona sigue sin declarar episodio tras una semana de alta contaminación

Ecologistas en Acción denuncia que no se haya declarado episodio pese a la superación de los niveles legales de partículas PM10. Reclama restricciones permanentes del tráfico para proteger la salud de la ciudadanía.

Desde el pasado viernes se viene superando el valor límite diario de 50 μg/m³ de partículas respirables PM10 que establece la normativa en estaciones de varios municipios del área metropolitana, y a día de hoy no se ha declarado el episodio de contaminación según el protocolo aprobado por la Generalitat. En el día de ayer, fueron diez las estaciones que superaron este umbral en Barcelona, Granollers, Montcada i Reixac, Sabadell, Sant Adrià del Besòs y Sant Vicenç dels Horts, frente a las tres del martes y las dos estaciones del lunes. Acumulando de esta manera los tres días consecutivos por encima del valor límite diario que se precisan para la declaración del episodio.

Más allá de gestionar la velocidad en vías rápidas, este protocolo se limita a informar a la población y emitir recomendaciones 2. Según la organización ecologista este protocolo hace años que se aplica sin ninguna incidencia directa ni en la reducción de emisiones ni en la reducción del tráfico, principal foco de contaminación de material particulado en esta época del año. Pero en esta ocasión ni siquiera de ha activado, limitando la actuación administrativa a medidas informativas.

La organización llama a la responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat ante la grave afectación que esta situación tiene sobre la salud pública y pide actuaciones contundentes siguiendo el ejemplo de Valladolid, que desde hace cinco días ha cerrado el centro de la ciudad al tráfico privado por superación de los niveles de partículas finas PM2,5 que marca la Organización Mundial de la Salud, muy inferiores a los niveles legales que superan los municipios catalanes, y hoy está restringiendo los accesos a la ciudad y ha acordado la gratuidad del transporte público urbano.

Ecologistas en Acción reclama que se apliquen soluciones definitivas permanentes que eviten los episodios altos de contaminación y que den respuesta al principal problema que, más allá de los episodios puntuales, está en la contaminación crónica que sufre la metrópoli con la superación sistemática de los valores de contaminación anuales.

En este sentido, la organización junto con las entidades que conforman la Plataforma por la Calidad del Aire vienen reclamando la implementación de un peaje urbano a la ciudad de Barcelona. Esta medida está ampliamente estudiada y ha conseguido resultados inmediatos con reducción de hasta el 30 % del tráfico privado y permitiendo la financiación del transporte público. Por otro lado reclaman que se pare la Zona de Bajas Emisiones del ámbito Rondas de Barcelona prevista en 2020 mientras no se revisen las etiquetas de la DGT, que encubren el fraude diésel y no se corresponden con las emisiones reales de los vehículos. Recuerdan que las Zonas de Bajas Emisiones se aplican desde hace una década para renovar el parque de vehículos en más de 240 ciudades y no han dado resultados ni en la reducción de emisiones de PM10 y NO2, ni en la reducción del vehículo privado.

La contaminación atmosférica por partículas fue responsable en 2015 de casi 28.000 muertes prematuras en España, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Instituto de Salud Carlos III ha estimado en casi 3.000 las muertes anuales producidas por la exposición a corto plazo a partículas en la veintena de ciudades españolas donde se ha encontrado una asociación significativa entre contaminación y mortalidad. Solo en la ciudad de Barcelona causaron 354 muertes prematuras en 2017 y numerosas dolencias respiratorias, cardiovasculares y del sistema neurológico.

  1. Què comporta l’activació de l’episodi per alta contaminació: No comporta restriccions de trànsit, però si la velocitat a les vies ràpides. S’aconsella a la ciutadania que utilitzi el transport públic en els desplaçaments i eviti al màxim els desplaçaments amb vehicle privat, així com que es reguli la climatització a les llars i es limiti la crema de rostolls i marges. A les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries se’ls recomana que moderin les activitats a l’aire lliure. Pel que fa als municipis, se’ls insta a incrementar el reg dels carrers, a suspendre les activitats que puguin generar pols, asfaltar o enquitranar carrers, entre d’altres. Es demana a les activitats cimenteres a reduir les emissions.
  2. Qué comporta la activación del episodio por alta contaminación de PM10: No comporta restricciones de tráfico, pero si la velocidad a las vías rápidas. Se aconseja a la ciudadanía que utilice el transporte público en los desplazamientos y evite al máximo los desplazamientos con vehículo privado, así como que se regule la climatización a los hogares y se limite la crema de rastrojos. A las personas con dolencias cardiovasculares o respiratorias se les recomienda que moderen las actividades al aire libre. En cuanto a los municipios, se les insta a incrementar el riego de las calles, a suspender las actividades que puedan generar polvo o asfaltar calles, entre otros. Se pide a las actividades de las cementeras a reducir las emisiones.