La imminent aprovació del Pla Integral de Residus (PIRCV) estableix, per als municipis de més de 50.000 habitants, l’obligació de la implantació d’un sistema de recollida “porta a porta” en algun barri o districte abans de l’1 de gener de 2021. Esta obligació comprendria 15 municipis amb una població de 2.250.000 habitants, el 45 % de la població valenciana.

En cas contrari i com a alternativa s’haurà d’implantar un sistema de contenidors tancats amb identificació de l’usuari. Els dos sistemes permeten introduir el pagament per generació.

Tots els municipis amb més de 10.000 habitants hauran d’aprovar els seus Plans Locals de Residus abans de l’1 de gener de 2021 i per als municipis més menuts el termini s’allarga a l’1 de setembre de 2021.

En resposta a les al·legacions interposades per Ecologistes en Acció al projecte del Pla Integral de Residus (PIRCV) sotmés a informació pública per la Conselleria de Medi Ambient el passat 19 de novembre de 2018, s’observen importants modificacions a la proposta inicial. Davant de la sol·licitud dels ecologistes d’implantació de sistemes de recollida selectiva més eficients i, en concret, del sistema “porta a porta”, enfront de l’ineficient cinqué contenidor obert d’orgànica, es modifica l’article 14 del Projecte de Decret en el sentit d’obligar els grans municipis a implantar este sistema com a mínim en “alguna ruta de recollida, unitat completa de gestió, pedania, barri, districte o similar”.

Com a alternativa i en cas de no portar-ho a efecte s’obliga l’ajuntament a justificar-ho en el Pla Local de Residus corresponent i a implantar un sistema de contenidors tancats amb identificació dels usuaris. Este sistema responsabilitza l’usuari en el depòsit dels seus residus arreplegats selectivament i millora la seua qualitat en disminuir la proporció d’impropis. En qualsevol dels dos sistemes de recollida serà obligatòria la introducció del pagament per generació, que gravarà fiscalment els ciutadans que més residus generen.

Com a novetat del PIRCV respecte a la proposta inicial de novembre de 2018, s’obliga tots els municipis de més de 10.000 habitants a elaborar i aprovar abans de 2021 Plans Locals de Residus. Per als més menuts el termini es posposa a setembre de 2021. En estos plans els municipis hauran de justificar el compliment dels objectius de recuperació de les recollides selectives (50 % en 2020).

Una de les al·legacions ecologistes acceptades per la Conselleria de Medi Ambient és el paper que s’assigna  a les empreses d’economia social en la gestió d’algunes fraccions de residus com ara els tèxtils, voluminosos i mobles. Estes empreses podran gestionar algunes d’eixes fraccions recollides en els ecoparcs.

Una altra de les millores introduïdes després de les al·legacions ecologistes és l’obligació que les demolicions dels edificis siguen selectives, per a augmentar el reciclatge en origen dels residus de demolició i construcció.

No obstant això, la Conselleria ha rebutjat sense una justificació raonable altres al·legacions ecologistes importants com ara que els residus sanitaris infecciosos es tracten en els mateixos centres sanitaris on es generen mitjançant desinfecció en autoclaus, en compte d’un tractament centralitzat extern, que obliga a transportar-los, dins d’un panorama de costosos contractes plurianuals amb un reduït nombre d’empreses de caire monopolista; l’absència d’un pressupost del PIRCV, obligatori segons l’article 25 de la Llei 10/2000 de residus, o l’impuls a la incineració de residus en cimenteres o en les pròpies plantes de tractament mecanicobiològic mitjançant processos termoquímics. Tampoc s’ha justificat la inexistència d’un necessari procés reglat de participació pública en l’elaboració del PIRCV exigit per la normativa comunitària.