Amb motiu de la Setmana sense Pesticides, una campanya internacional que es desenvolupa del 20 al 30 de març de 2019, Ecologistes en Acció reclama a totes les administracions competents i als diferents partits polítics que es comprometin a aprovar un pla per reduir en almenys un 50 % l’ús de pesticides abans que finalitzi la següent legislatura, és a dir, com a màxim al 2023.

Espanya és el país europeu líder en consum de pesticides, amb un augment anual continuat del 5 % des de 2011. Només el 2016 es van vendre més de 76.000 tones de pesticides al nostre país, el que suposa 1,65 kg de pesticides per persona. L’elevat ús de pesticides explica, almenys en part, l’elevada presència d’aquestes substàncies en el nostre menjar i rius, com revelen dos estudis recents d’Ecologistes en Acció. Al 2015, la meitat de les fruites i hortalisses a la venda a Espanya tenien residus d’algun plaguicida, 38 dels quals eren substàncies amb capacitat d’alterar el sistema hormonal. En els rius també es comprova l’àmplia presència de plaguicides. Concretament al 2016, es van detectar 46 plaguicides en els rius espanyols, dels quals 26 són disruptors endocrins.

Aquestes dades són especialment preocupants si tenim en compte la relació que hi ha entre els pesticides, la pèrdua de biodiversitat, especialment d’insectes i les afeccions a la salut humana. En una recent revisió d’estudis s’estima que en els últims 27 anys les poblacions d’insectes voladors s’han reduït en un 76 %, la qual cosa representa una pèrdua anual del 2,8 % de la biomassa d’insectes. La meitat de les espècies d’insectes estan disminuint ràpidament i almenys un terç es troben en perill d’extinció. La repercussió d’aquesta pèrdua per al medi ambient és catastròfica, atès que els insectes són imprescindibles per al funcionament dels ecosistemes i la producció dels aliments, en ser responsables de gran part de la pol·linització dels cultius.

Les raons del declivi dels insectes són diverses, però les dues primeres són el canvi de l’ús del sòl, en particular el degut als monocultius industrials, i l’elevat ús de plaguicides que es dispersen pel medi ambient i enverinen les plantes silvestres, com les roselles. La desaparició d’insectes és especialment greu si tenim en compte que el 84 % de les plantes cultivades a Europa i el 78 % de les flors silvestres depenen dels insectes pol·linitzadors.

Així mateix, la utilització de productes pesticides està íntimament relacionada amb certs problemes per a la salut. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que prop d’una cinquena part dels 12 milions de casos de càncer que es diagnostiquen cada any al món es poden atribuir a exposicions ambientals i ocupacionals. Aquestes i altres dades de l’OMS vénen a confirmar un fet que es sospita des de fa temps: moltes de les malalties no contagioses es deriven de l’exposició química ambiental en el seu concepte més ampli. En concret els plaguicides disruptors endocrins estan relacionats amb danys a la salut com problemes reproductius, càncer de mama, pròstata i tiroides, malalties neurològiques i malalties metabòliques, com obesitat i diabetis. La normativa actual, que permet una quantitat suposadament segura de residus de pesticides en els aliments, no protegeix enfront dels pesticides disruptors endocrins per als que qualsevol petita exposició suposa un risc. El binomi inseparable que formen salut i medi ambient revela que, sense un entorn sa, net de tòxics, no és possible el ple desenvolupament dels drets humans, com ara el dret a la salut i el dret a una alimentació de qualitat.

Davant les greus conseqüències ambientals, socials i econòmiques de l’excessiu ús de pesticides, Ecologistes en Acció considera essencial que les administracions i els responsables polítics posin en marxa mesures que redueixin l’ús de pesticides en l’agricultura al nostre país, donant prioritat a les zones on la població pot estar més exposada, alhora que s’impulsa l’agricultura ecològica, lliure d’agrotòxics, amb l’objectiu de protegir la salut de tots i conservar la biodiversitat.

Per a Ecologistes en Acció és essencial que en la pròxima legislatura el Govern assumeixi l’objectiu de reduir un 50% l’ús de pesticides abans de 2023, com ja ha fet Dinamarca reduint un 50 % la seva dependència d’aquest tipus de tòxics. Per aconseguir aquest objectiu insta a les administracions i a les formacions polítiques, a que es comprometin a complir aquest objectiu per a la conservació del medi ambient i la millora de la salut de la població.