Posicionament d´Ecologistes en Acció de Catalunya davant la regressió democràtica la repressió policial i judicial, i el conflicte entre Catalunya i l´Estat espanyol

Davant les reiterades vulneracions dels drets individuals i col·lectius per part dels poders de l’Estat des de fa anys, i que s’han intensificat a Catalunya a partir del setembre de 2017, amb l’intent d’assalt policial il·legal a la seu d’una formació política (CUP) i l’escorcoll del Departament d’Economia, i la repressió violenta del referèndum de l’1 d’octubre per part de les forces de seguretat de l’Estat, Ecologistes en Acció de Catalunya manifesta:

 1. Reclamem el reconeixement de la naturalesa política del conflicte, entre dues parts que són l’aparell de l’Estat espanyol i una bona part de la societat catalana, que reclama exercir la seva sobirania com a poble per a decidir lliurement i democràtica de quina manera es vol relacionar amb la resta de l’Estat. En aquest conflicte polític, l’única sortida pot ser negociada i de carpàcter polític. Qualsevol intent de portar aquesta situació al camp judicial i policial, com s’ha fet fins ara per part de l’Estat, està condemnat a perpetuar i agreujar encara més el conflicte.
 2. Aquesta situació és fruit de les diferències de criteri i ideologia de la ciutadania, que és plural i així ha de ser considerada. La manera més justa i resolutiva de gestionar el conflicte és la democràcia, una democràcia real i amb garanties, és a dir prenent en consideració l’opinió de totes les veus, cercant el consens, actuant d’acord amb la voluntat de la majoria però respectant els drets i la legitimitat de les minories.
 3. La llibertat d’expressió és un dret humà bàsic i ningú ha de ser empresonat ni multat per exercir-la. L’autocensura que genera la seva repressió és un empobriment social i democràtic que no estem disposades a assumir. La persecució, enjudiciament i condemna a persones de tota mena, incloent artistes i professionals, és una vergonya per a qualsevol estat de Dret, i una situació inacceptable per a qualsevol demòcrata. Exigim el respecte absolut a la llibertat d’expressió.
 4. Les forces policials i l’estament judicial han d’estar totalment al servei de la ciutadania, i no poden actuar com a instruments de repressió. La presumpció d’innocència, la proporcionalitat, l’actuació mínima i indispensable són les pràctiques adequades per aquests cossos públics, i no han de ser substituïdes per detencions il·legals, falsos testimonis, invenció de càrrecs, presons preventives venjatives, abusos policials, identificacions indiscriminades, o penes i sancions econòmiques injustes, desorbitades i amb objectiu polític. Aquestes pràctiques antidemocràtiques han estat avalades fonamentalment per la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana i les polítiques públiques desenvolupades des dels governs de l’Estat i de la Generalitat, en diferent proporció i moment.
 5. El dret a la dissidència és un element essencial en tot sistema que vulgui considerar-se democràtic, així com també la seva expressió a través de multiplicitat de formes com ara vagues, manifestacions, concentracions… Cal protegir-lo i no intentar eliminar les alternatives al sistema mitjançant la repressió de les seves expressions públiques.
 6. La legislació no pot atemptar contra els drets fonamentals de la població. És per aquest motiu que exigim la derogació immediata de l’anomenada llei “mordassa” ( Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana) i la modificació de la llei “de partits” (Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics), així com d’altres disposicions que considerem creades per apagar les crítiques profundes del sistema i atemorir la dissidència, i que, consegüentment, aixopluguen la majoria de violacions de drets que exerceixen els poders públics sobre la ciutadania més crítica.
 7. El dret a l’autodeterminació dels pobles és inherent a la democràcia i, a més a més, forma part del dret internacional, legislació que l’Estat espanyol ha subscrit i, per tant, ha de respectar amb totes les conseqüències. En el cas concret de Catalunya, on la majoria de la població vol exercir-lo, cal articular les mesures legals i polítiques necessàries per a la celebració immediata d’un referèndum amb totes les garanties democràtiques perquè la seva ciutadania pugui decidir si vol continuar formant part d’Espanya o vol constituir-se en un estat independent, o qualssevol altres formes de relació política entre un subjecte com és el poble de Catalunya i la resta de l’Estat. En el context actual, manifestem que els empresonats -i exiliats- per aquest motiu, han de ser considerats presos polítics i haurien de ser posats en llibertat immediatament.
 8. La nostra opció preferent és la democràcia directa, ja que reflecteix millor la voluntat popular que la democràcia representativa, per poder revertir la crisi de legitimitat que pateix aquesta. Mentre no s’avanci en aquest camí, pensem que els representants políics s’han de subordinar a les decisions de la majoria si aquesta així ho manifesta amb totes les seguretats democràtiques necessàries per ser avalada
 9. Fem una crida a la solidaritat internacional, especialment als col·lectius socials i polítics més pròxims a l’ecologisme social, perquè exigeixi una resolució netament democràtica del conflicte existent entre Catalunya i Espanya i la fi de la repressió i el revengisme que s’ha instal·lat a àmplies capes de l’Estat.
 10. Som militants, des de la nostra creació, de la noviolència i, per tant, rebutgem l’ús de mètodes violents per a l’assoliment d’objectius polítics i de millora social i ambiental en un règim democràtic. Així mateix, rebutgem la instrumentalització i banalització que s’està fent del concepte “violència” per així poder criminalitzar moltes de les accions reivindicatives i de resistència davant els abusos del poder.
 11. Considerem totalment legítima la desobediència civil pacífica i la no col·laboració amb els poders que vulneren drets i llibertats, i que bloquegen el desenvolupament de la democràcia. Aquestes formes de lluita i resistència mitjançant la desobedicènia civil formen part del patrimoni històric de la humanitat en la cerca d’un món just, i s’ha expressat en molts moments històrics i contextos sociopolitics.

Posicionamiento de Ecologistas en Acción de Cataluña ante la regresión democrática la represión policial y judicial, y el conflicto entre Cataluña y el Estado español

Ante las reiteradas vulneraciones de los derechos individuales y colectivos por parte de los poderes del Estado desde hace años, y que se han intensificado en Cataluña a partir de septiembre de 2017, con el intento de asalto policial ilegal a la sede de una formación política (CUP) y el cacheo del Departamento de Economía, y la represión violenta del referéndum del 1 de octubre por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, Ecologistas en Acción de Cataluña manifiesta:

 1.     Reclamamos el reconocimiento de la naturaleza política del conflicto, entre dos partes que son el aparato del Estado español y una buena parte de la sociedad catalana, que reclama ejercer su soberanía como pueblo para decidir libre y democráticamente de qué manera se quiere relacionar con el resto del Estado. En este conflicto político, la única salida puede ser negociada y de carácter político. Cualquier intento de llevar esta situación al campo judicial y policial, como se ha hecho hasta ahora por parte del Estado, está condenado a perpetuar y agravar todavía más el conflicto.
 2.     Esta situación es fruto de las diferencias de criterio e ideología de la ciudadanía, que es plural y así tiene que ser considerada. La manera más justa y resolutiva de gestionar el conflicto es la democracia, una democracia real y con garantías, es decir tomando en consideración la opinión de todas las voces, buscando el consenso, actuando de acuerdo con la voluntad de la mayoría pero respetando los derechos y la legitimidad de las minorías.
 3.     La libertad de expresión es un derecho humano básico y nadie tiene que ser encarcelado ni multado por ejercerla. La autocensura que genera su represión es un empobrecimiento social y democrático que no estamos dispuestas a asumir. La persecución, enjuiciamiento y condena a personas de todo tipo, incluyendo artistas y profesionales, es una vergüenza para cualquier Estado de derecho, y una situación inaceptable para cualquier demócrata. Exigimos el respeto absoluto a la libertad de expresión.
 4.     Las fuerzas policiales y el estamento judicial tienen que estar totalmente al servicio de la ciudadanía, y no pueden actuar como instrumentos de represión. La presunción de inocencia, la proporcionalidad, la actuación mínima e indispensable son las prácticas adecuadas por estos cuerpos públicos, y no tienen que ser sustituidas por detenciones ilegales, falsos testigos, invención de cargos, prisiones preventivas vengativas, abusos policiales, identificaciones indiscriminadas, o penas y sanciones económicas injustas, desorbitadas y con objetivo político. Estas prácticas antidemocráticas han sido avaladas fundamentalmente por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y las políticas públicas desarrolladas desde los gobiernos del Estado y de la Generalitat, en diferente proporción y momentos.
 5.     El derecho a la disidencia es un elemento esencial en todo sistema que quiera considerarse democrático, así como también su expresión a través de una multiplicidad de formas como por ejemplo huelgas, manifestaciones, concentraciones… Hay que protegerlo y no intentar eliminar las alternativas al sistema mediante la represión de sus expresiones públicas.
 6.     La legislación no puede atentar contra los derechos fundamentales de la población. Es por este motivo que exigimos la derogación inmediata de la llamada “ley mordaza” (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana) y la modificación de la “ley de partidos” (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos), así como otras disposiciones que consideremos creadas para apagar las críticas profundas del sistema y atemorizar la disidencia, y que, consiguientemente, dan cobertura a la mayoría de las violaciones de derechos que ejercen los poderes públicos sobre la ciudadanía más crítica.
 7.     El derecho a la autodeterminación de los pueblos es inherente a la democracia y, además, forma parte del derecho internacional, legislación que el Estado español ha subscrito y, por lo tanto, tiene que respetar con todas las consecuencias. En el caso concreto de Cataluña, donde la mayoría de la población quiere ejercerlo, hay que articular las medidas legales y políticas necesarias para la celebración inmediata de un referéndum con todas las garantías democráticas para que su ciudadanía pueda decidir si quiere continuar formando parte de España o quiere constituirse en un estado independiente, o cualesquiera otras formas de relación política entre un sujeto como es el pueblo de Cataluña y el resto del Estado. En el contexto actual, manifestamos que los encarcelados -y exiliados- por este motivo, tienen que ser considerados presos políticos y tendrían que ser puestos en libertad inmediatamente.
 8.     Nuestra opción preferente es la democracia directa, puesto que refleja mejor la voluntad popular que la democracia representativa, para poder revertir la crisis de legitimidad que sufre esta. Mientras no se avance en este camino, pensamos que los representantes políticos se tienen que subordinar a las decisiones de la mayoría si esta así lo manifiesta con todas las seguridades democráticas necesarias para ser avalada.
 9.     Hacemos un llamamiento a la solidaridad internacional, especialmente a los colectivos sociales y políticos más próximos al ecologismo social, para que exijan una resolución netamente democrática del conflicto existente entre Cataluña y España y el fin de la represión y el revanchismo que se ha instalado en amplias capas del Estado.
 10.     Somos militantes, desde nuestra creación, de la noviolencia y, por lo tanto, rechazamos el uso de métodos violentos para el logro de objetivos políticos y de mejora social y ambiental en un régimen democrático. Así mismo, rechazamos la instrumentalización y banalización que se está haciendo del concepto “violencia” para así poder criminalizar muchas de las acciones reivindicativas y de resistencia ante los abusos del poder.
 11.     Consideramos totalmente legítima la desobediencia civil pacífica y la no colaboración con los poderes que vulneran derechos y libertades, y que bloquean el desarrollo de la democracia. Estas formas de lucha y resistencia mediante la desobediencia civil forman parte del patrimonio histórico de la humanidad en la busca de un mundo más justo, y se ha expresado en muchos momentos históricos y contextos sociopoliticos.