• La destrucció d’arbres sans no està justificada, no ha aprofitat per a frenar l’expansió del bacteri i ha causat greus perjuís ambientals, socials i econòmics.
  • L’execució del protocol d’erradicació s’ha fet sovint de manera incorrecta i abusiva.
  • Davant del repte que representa la Xylella, cal garantir la dotació de tots els recursos econòmics i científics necessaris.

La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot ser responsable de diverses malalties que afecten nombrosos cultius (la vinya, els cítrics, les oliveres, els ametlers, etc.) i espècies silvestres i de jardineria. A hores d’ara ja s’han descrit més de 360 plantes hostes del bacteri, moltes de les quals no presenten símptomes. El bacteri es transmet de planta a planta a través d’insectes vectors capaços d’alimentar-se de la saba que circula pel xilema dels vegetals.

La primera confirmació de la presència de Xylella fastidiosa a la península es va produir en 12 ametlers al terme municipal del Castell de Guadalest en juny de 2017. No obstant això, no hi ha cap seguretat que el bacteri no estiguera present molt abans, ja que no és fàcil ni fiable detectar visualment la infecció amb aquest bacteri, perquè els símptomes es confonen amb els de l’estrés hídric, sòls pobres o amb altres patologies fúngiques.

A pesar de l’establiment del pla d’erradicació, que ha comportat l’eliminació de 28.000 ametlers (dades de gener de 2019), majoritàriament arbres sans, a hores d’ara continuen detectant-se positius, fins a un total de 440, dels quals 425 són ametlers, i les zones declarades infectades afecten més de 30 municipis de les comarques de les Marines i del Comtat.

Tot i les conseqüències dràstiques que comporta l’eliminació de tots els arbres hostes en un radi de 100 metres al voltant de cada ametler infectat (una superfície de 3,14 hectàrees), aquesta mesura és ineficaç i no garanteix l’eliminació del bacteri, ja que és un fet contrastat que els insectes vectors poden disseminar-se, transportats pel vent, a distàncies molt superiors.

D’altra banda, l’execució de les tasques d’eliminació de la vegetació ni tan sols estan duent-se a terme seguint correctament el protocol d’erradicació, ja que els arbres infectats no sempre s’han destruït amb l’agilitat exigida. A banda d’això, en moltes ocasions els ametlers no són arrancats, sinó simplement tallats, amb la qual cosa tornen a créixer més endavant rebrots que pressumptament poden estar infectats; així, a pesar de la destrossa, es mantenen uns suposats reservoris del bacteri Xylella fastidiosa, que afavoreixen la propagació.

El protocol d’erradicació té un greu impacte sobre l’agricultura de muntanya característica de les nostres comarques, on el manteniment de les terres de cultiu de secà són vitals per a la conservació del paisatge i dels sistemes de terrasses –els bancals-, imprescindibles per a frenar l’erosió, una amenaça important en un territori amb una geografia accidentada, amb forts pendents i amb un clima mediterrani caracteritzat per unes pluges escasses però torrencials. El manteniment dels cultius de secà en les àrees de muntanya són també de gran importància per a crear discontinuïtats entre les zones forestals, amb la qual cosa es redueixen els grans incendis forestals.

Quant a l’impacte econòmic i social, l’eliminació de desenes de milers d’ametlers és un dur colp per al futur dels pobles d’interior, on l’agricultura és de gran importància per a revitalitzar-los i frenar el despoblament, amb gent jove que està tornant a la terra, sovint practicant l’agricultura ecològica.

Pel que fa al tractament de les parcel·les afectades amb insecticides, s’ha constatat que no s’actua amb la cura que diu l’Administració, ja que s’han utilitzat productes tòxics per a les abelles en períodes de floració, contravenint fins i tot les prescripcions dels fabricants, en èpoques en què no són efectius i sense ni tan sols avisar els apicultors de les zones veïnes. En aquest aspecte, és especialment reprovable que en la pàgina web sobre la Xylella fastidiosa de la Conselleria d’Agricultura encara es mantinga un document d’abril de 2018 que inclou l’imidacloprid en una llista de principis actius recomanats, un insecticida que des de l’any passat no es pot utilitzar a l’aire lliure, justament pel seu impacte sobre les abelles.

Davant d’aquesta situació, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que cal arribar a la mateixa conclusió a què s’ha arribat al sud de la regió de Pulla (Itàlia), per a la qual la Comissió Europea ha aprovat la Decisió d’execució (UE) 2018/927, de 27 de juny de 2018, que reconeix que no és possible erradicar la Xylella fastidiosa en la zona tampó que s’havia establit i que, per tant, el que convé és ampliar la zona demarcada subjecta a mesures de contenció en compte d’aplicar mesures d’erradicació en determinades parts del territori afectat.

Una decisió com aquesta té més sentit encara en un territori com el de les nostres comarques, on les terres de cultiu solen ser parcel·les petites, enclavades entre terrenys forestals i barrancs, on s’hi troben nombroses espècies vegetals silvestres que poden ser hostes del bacteri i que no és possible eliminar.

En conseqüència, La Carrasca-Ecologistes en Acció demana que la Conselleria d’Agricultura canvie ja el seu enfocament i treballe per l’establiment d’un protocol de contenció que, davant del repte que representa la xylella, ha d’anar acompanyat de la dotació de tots els recursos econòmics i científics necessaris.

Així mateix, cal augmentar els esforços en investigació, amb l’estudi de tractaments que actuen sobre les plantes o sobre els vectors, però que no afecten altres espècies beneficioses. I s’han d’incrementar també els controls analítics i limitar la destrucció únicament als arbres infectats (amb demostració analítica, no només visual), respectant els vegetals sans.

Per descomptat, els ecologistes demanen també que es mantinguen i s’intensifiquen els controls sobre el tràfic de vegetals i els vivers, ja que s’ha demostrat que la via principal de propagació del bacteri a llarga distància és el comerç de plantes infectades.

La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que el protocolo de erradicación de la Xylella no está funcionando y que se debe sustituir ya por la contención

  • La destrucción de árboles sanos no está justificada, no ha servido para frenar la expansión de la bacteria y ha causado graves perjuicios ambientales, sociales y económicos.
  • La ejecución del protocolo de erradicación se ha hecho a menudo de manera incorrecta y abusiva.
  • Ante el reto que representa la Xylella, hay que garantizar la dotación de todos los recursos económicos y científicos necesarios.

La Xylella fastidiosa es una bacteria que puede ser responsable de varias enfermedades que afectan a numerosos cultivos (la vid, los cítricos, las olivos, los almendros, etc.) y a especies silvestres y de jardinería. En estos momentos ya se han descrito más de 360 plantas huéspedes de la bacteria, muchas de las cuales no presentan síntomas. La bacteria se transmite de planta a planta a través de insectos vectores capaces de alimentarse de la savia que circula por el xilema de los vegetales.

La primera confirmación de la presencia de Xylella fastidiosa en la península se produjo en 12 almendros en el término municipal del Castell de Guadalest en junio de 2017. No obstante, no hay ninguna seguridad de que la bacteria no estuviera presente mucho antes, ya que no es fácil ni fiable detectar visualmente la infección con esta bacteria, porque los síntomas se confunden con los del estrés hídrico, suelos pobres o con otros patologías fúngicas.

A pesar del establecimiento del plan de erradicación, que ha supuesto la eliminación de 28.000 almendros (datos de enero de 2019), mayoritariamente árboles sanos, en estos momentos siguen detectándose positivos, hasta un total de 440, de los cuales 425 son almendros, y las zonas declaradas infectadas afectan a más de 30 municipios de las comarcas de les Marines y del Comtat.

Pese a las consecuencias drásticas que comporta la eliminación de todos los árboles huéspedes en un radio de 100 metros alrededor de cada almendro infectado (una superficie de 3,14 hectáreas), esta medida es ineficaz y no garantiza la eliminación de la bacteria, ya que es un hecho contrastado que los insectos vectores pueden diseminarse, transportados por el viento, a distancias muy superiores.

Por otra parte, la ejecución de las tareas de eliminación de la vegetación ni tan siquiera están llevándose a cabo siguiendo correctamente el protocolo de erradicación, ya que los árboles infectados no siempre se han destruido con la agilidad exigida. Aparte de eso, en muchas ocasiones los almendros no son arrancados, sino simplemente cortados, con lo cual vuelven a crecer más adelante retoños que presuntamente pueden estar infectados; así, a pesar del destrozo, se mantienen unos supuestos reservorios de la bacteria Xylella fastidiosa, que favorecen la propagación.

El protocolo de erradicación tiene un grave impacto sobre la agricultura de montaña característica de nuestras comarcas, donde el mantenimiento de las tierras de cultivo de secano son vitales para la conservación del paisaje y de los sistemas de terrazas –los bancales-, imprescindibles para frenar la erosión, una amenaza importante en un territorio con una geografía accidentada, con fuertes pendientes y con un clima mediterráneo caracterizado por unas lluvias escasas pero torrenciales. El mantenimiento de los cultivos de secano en las áreas de montaña son también de gran importancia para crear discontinuidades entre las zonas forestales, con lo cual se reducen los grandes incendios forestales.

En cuanto al impacto económico y social, la eliminación de decenas de miles de almendros es un duro golpe para el futuro de los pueblos de interior, donde la agricultura es de gran importancia para revitalizarlos y frenar el despoblamiento, con gente joven que está volviendo a la tierra, a menudo practicando la agricultura ecológica.

Por lo que respecta al tratamiento con insecticidas de las parcelas afectadas, se ha constatado que no se actúa con el cuidado que dice la Administración, ya que se han utilizado productos tóxicos para las abejas en períodos de floración, contraviniendo incluso las prescripciones de los fabricantes, en épocas en que no son efectivos y sin ni tan siquiera avisar a los apicultores de las zonas vecinas. En este aspecto, es especialmente reprobable que en la página web sobre la Xylella fastidiosa de la Conselleria de Agricultura aún se mantenga un documento de abril de 2018 que incluye el imidacloprid en una lista de principios activos recomendados, un insecticida que desde el año pasado no se puede utilizar al aire libre, precisamente por su impacto sobre las abejas.

Ante esta situación, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que hay que llegar a la misma conclusión a la que se ha llegado en el sur de la región de Apulia (Italia), para la que la Comisión Europea ha aprobado la Decisión de ejecución (UE) 2018/927, de 27 de junio de 2018, que reconoce que no es posible erradicar la Xylella fastidiosa en la zona tampón que se había establecido y que, por tanto, lo que conviene es ampliar la zona demarcada sujeta a medidas de contención en lugar de aplicar medidas de erradicación en determinadas partes del territorio afectado.

Una decisión como esta tiene aún más sentido en un territorio como el de nuestras comarcas, donde las tierras de cultivo suelen ser parcelas pequeñas, enclavadas entre terrenos forestales y barrancos, donde se encuentran numerosas especies vegetales silvestres que pueden ser huéspedes de la bacteria y que no es posible eliminar.

En consecuencia, La Carrasca-Ecologistes en Acció pide que la Conselleria de Agricultura cambie ya su enfoque y trabaje por el establecimiento de un protocolo de contención que, ante el reto que representa la Xylella, debe ir acompañado de la dotación de todos los recursos económicos y científicos necesarios.

Asimismo, hay que aumentar los esfuerzos en investigación, con el estudio de tratamientos que actúen sobre las plantas o sobre los vectores, pero que no afecten a otras especies beneficiosas. Y se deben incrementar también los controles analíticos y limitar la destrucción únicamente a los árboles infectados (con demostración analítica, no solo visual), respetando los vegetales sanos.

Por supuesto, los ecologistas piden también que se mantengan y se intensifiquen los controles sobre el tráfico de vegetales y los viveros, ya que se ha demostrado que la vía principal de propagación de la bacteria a larga distancia es el comercio de plantas infectadas.