PDF -
Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed
European Food Safety Authority (EFSA)

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat un informe, encarregat per la Comissió Europea a fi de protegir als consumidors, que conclou que a la Unió Europea el 8% dels aliments i els pinsos excedeixen els nivells màxims permesos de dioxines i de policlorobifenils (PCB). Per arribar a aquesta conclusió s'han analitzat 7.000 mostres arreplegades en 21 estats membre entre 1999 i 2008.

A més de les superacions dels nivells màxims permesos, s'han trobat nivells menors de dioxines en molts aliments. Si bé aquestes substàncies no causen problemes immediats en la salut, l'exposició a llarg termini de persones i animals a les dioxines i els seus derivats pot tenir conseqüències greus, inclosos diversos tipus de càncer. La seua persistència i la seua capacitat d'acumulació, principalment en el fetge i en el greix, planteja seriosos problemes ambientals i de salut. A més, són molt volàtils i es poden trobar a alguns quilòmetres del focus d'emissió. Aquests contaminants afecten fins i tot a la qualitat de la llet i dels ous dels animals de la contornada.

Les dioxines i els compostos semblants, com ara els PCB, inclouen una gamma àmplia de substàncies tòxiques que es formen durant la combustió de matèria orgànica a determinades temperatures, tal com ocorre per exemple en les incineradors de residus (o en les cimenteras que cremen residus) i durant alguns processos industrials. A més, la incineració genera micropartícules, cendres i escòries altament tòxiques, que després cal portar a abocadors de seguretat.

Ecologistes en Acció reitera el seu rebuig de la incineració de residus, no només per la contaminació que genera, sinó també per agreujar el canvi climàtic, destruir valuosos materials que haurien de ser reutilitzats, reciclats o compostats (paper, plàstics i restes orgàniques) i per ser incompatible amb la reutilització, el reciclatge i el compostatge.

És una opció molt cara (la construcció d'una incineradora costa centenars de milions d'euros, per no parlar del seu manteniment), detrau fons que podrien destinar-se a la reducció, la recuperació i el reciclatge i genera molts menys llocs de treball que els programes de residu zero.

Quant a la producció d'electricitat per aquestes instal·lacions, nombrosos estudis coincideixen que la seua eficiència és molt petita, les emissions de CO2 proporcionalment són més elevades que les d'altres tecnologies de generació elèctrica i l'estalvi energètic que es podria obtenir amb mesures de prevenció, reutilització i reciclatge és molt superior a l'energia que es recupera en una incineradora.