La Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat no es troba en condicions de complir la
seva funció davant la situació climàtica de la primavera i l'estiu.

L'anàlisi del funcionament de la XVPCA durant els mesos de gener, febrer i març posa de manifest que el seu funcionament empitjora,
especialment en les comarques de la conurbació de Barcelona.

Ecologistes en Acció de Catalunya ha fet públic el seu informe de seguiment de la qualitat de l'aire corresponent als mesos de gener, febrer i març
del 2005 en el que s'ha fet un seguiment de 28 estacions automàtiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L'informe complet es pot descarregar de l'adreça web:

http://www.ecologistesenaccio.org/temes/aire/seguiment/qualitatairebcn.htm

L'objectiu del seguiment de la XVPCA és determinar els municipis de l'AMB amb problemes de qualitat de l'aire; seria en una segona etapa, dirigida per la Generalitat i els
Ajuntaments implicats, a on s'haurien de determinar les accions necessàries per tal de millorar el nivell de qualitat de l'aire que respirem.

La informació sobre aspectes relacionats amb la qualitat de l'aire i les directives europees (el conjunt de contaminants que s'hi detallen, les seves característiques i els efectes que
provoquen) es poden consultar a la nostra web.

A la zona del Llobregat – Garraf cal saber que passa amb les estacions de Cubelles i Gavà que van deixar de funcionar, ja que la web del DMAH no
ofereix informació de l'estat d'aquestes estacions, de les dades obtingudes, ni de a qui cal adreçar-se per demanar-les.

A la zona del Llobregat – Garraf cap de les estacions assoleix el mínim de disponibilitat del 90%. A més cal destacar que tan sols 12 mecanismes
de seguiment de la contaminació (sobre un total de 40) arriben al nivell del 90%.

De l'anàlisi es pot deduir que El Prat, Martorell, Sant Vicenç, Cornellà, Vilanova, Sant Andreu i Gavà tenen, en diferent grau, problemes de
contaminació per òxids de nitrogen i partícules; contaminació que en el cas de Vilanova i Sant Andreu serà probablement pitjor, ja que la manca de
disponibilitat dels aparells de mesura de la xarxa no permeten fer-se una idea de l'estat real de la qualitat de l'aire. El fet que a Vilanova s'hagin
detectat quatre superacions dels llindars d'immissió de partícules amb tan sols un percentatge de dades del 15,6%, i que a Sant Andreu no es
disposin de dades d'aquest contaminant, n'és una bona mostra.

A la zona del Vallès Oriental, Vallès Occidental i l'Anoia les dades indiquen que 6 de les 10 estacions es mantenen en un nivell de disponibilitat
acceptable (lleugerament superior al 90%) tot i que el seu nivell baixa lleugerament. En total, 30 dels 49 mecanismes de mesura superen el 90%
d'eficiència, el que dona un nivell general acceptable, amb les excepcions de les estacions de Sant Celoni, Granollers i, en menor mesura, Rubí.

Els municipis als que cal prestar atenció preferent per problemes de contaminació són Montcada i Reixac, Sabadell, Santa Maria de Palautordera,
Barberà i Granollers, en els que es dona una combinació de superacions dels nivells d'òxids de nitrogen i partícules. En el cas de Montornès caldria
instal·lar un aparell de control directe de les partícules de 2,5 i 10 micres, ja que la valoració obtinguda a partir de les dades del total de partícules
en suspensió indiquen un nivell elevat.

A la zona de Barcelona i Barcelonès Nord ens trobem en la pitjor situació. Només hi ha UNA estació que assoleixi el nivell mínim acceptable; sinó
que la situació empitjora en 7 de les 10 en funcionament. Així, només 8 mecanismes sobre un total de 42 arriben al nivell mínim del 90%. Cap de les
substàncies de les que s'han de fer seguiment arriben al 90% de dades, i els tres contaminants que tenen més incidència en la qualitat ambiental de
l'aire de Barcelona i del Barcelonès: partícules, ozó i òxids de nitrogen, tenen mitjanes de seguiment de 63, el 79 i el 80 per cent respectivament, el
que mostra la urgència de millorar la qualitat del seguiment a la ciutat de Barcelona i als municipis del seu entorn immediat.

En el cas de Barcelona i el Barcelonès Nord ens veiem obligats a reiterar la conclusió de l'anàlisi de disponibilitat que ja vam fer a
l'informe de l'estiu i la tardor del 2004: la funció de la XVPCA no s'està complint, i sense assolir un nivell de disponibilitat mínim d'un
90% resulta difícil avaluar quin és l'estat de la qualitat de l'aire que respirem.

Aquesta combinació de superacions dels límits de contaminants i deficient funcionament de la XVPCA permet afirmar que la qualitat de l'aire de
Barcelona és la pitjor de tota Catalunya, i que Barcelona, Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma tenen un problema molt greu de
contaminació per òxids de nitrogen i partícules.

Ecologistes en Acció de Catalunya considera que, a banda d'aconseguir que el funcionament de la xarxa arribi a un nivell mínimament acceptable, és
necessari obrir una línia d'investigació en profunditat sobre els problemes que aquesta situació està causant en la salut de la població i aplicar
mesures de xoc per millorar la qualitat de l'aire. És urgent decretar una moratòria indefinida en la instal·lació de qualsevol infrastructura que impliqui
la crema massiva de combustibles fòssils i abordar amb decisió la problemàtica de la mobilitat.

Caldria dotar a tots els districtes de Barcelona i als altres municipis amb aparells de control del nivell de partícules de 2,5 i 10 micres el que
permetria establir relacions entre les dades de contaminació i els problemes de salut.

Pel que fa al conjunt de la XVPCA, la conclusió de l'anàlisi és que, globalment, els contaminants específics no s'estan avaluant de manera
acceptable. Tan sols 7 de les 28 estacions avaluades arriben al nivell mínim del 90% de recollida de dades, la majoria d'elles fora de la conurbació
metropolitana de Barcelona. D'altra banda, el seguiment global per contaminants encara és més limitat: tan sols 4 de les substàncies assoleixen
nivells globals del 90% al Vallès Occidental i el Garraf.

Ecologistes en Acció de Catalunya considera que amb aquest nivell de funcionament la XVPCA no està preparada per informar dels episodis de
contaminació que es produiran al llarg d'una primavera i un estiu que es presenten, com a conseqüència del procés de canvi climàtic,
meteorològicament complexes.

Tornarem a adreçar-nos al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat per demanar la concreció dels punts que es van lliurar al
passat 11 de gener.