Les energies renovables són aquelles que es produeixen de forma contínua, són inesgotables a escala humana, tenen el seu origen al Sol i si no s'aprofiten es perden. L'energia eòlica o del vent, és una d'elles. Ambientalment, el millor kWh és el que no es consumeix i el segon millor, el produït per les energies renovables.

L'energia eòlica no produeix emissions, no origina radiacions ni residus radioactius ni d'altra mena i és competidora directa dels sistemes de generació més convencionals. La tecnologia actual juntament amb la normativa, fa que l'energia eòlica es pugui aprofitar.

Un miler de MW de potència eòlica equivalen a estalviar (extraure, transportar, importar, consumir) quasi 500.000 de tones de petroli a l'any, (més de 6 “Prestige”).

Cada MW eòlic instal•lat a Catalunya evita cada any l'emissió a l'atmosfera de 2.900 tones de diòxid de carboni -el principal gas d'efecte hivernacle-, de 75 tones de diòxid de sofre i d'1'5 tones d'òxids de nitrogen, entre d'altres gasos contaminants.

Generar 1 kWh eòlic és 27 vegades més net que 1 kWh de lignit i 4 vegades més net que 1 kWh de gas natural. Cada kWh eòlic evita l'emissió a l'atmosfera d'un quilo de diòxid de carboni, si s'utilitza per a substituir aquesta mateixa quantitat d'electricitat produïda amb carbó.

Les instal•lacions dels parcs eòlics tenen un impacte visual, que és molt difícil d'avaluar pel seu caràcter subjectiu, variable en funció de l'emplaçament, en evolució amb el temps i que, en tot cas, és plenament reversible per al medi, ja que cap altra forma de generació elèctrica permet restaurar tan fàcilment l'entorn al final de la seva vida útil.

L'impacte acústic d'un parc eòlic és insignificant. El nivell de soroll a 400 metres és de 37dBA (estaria entre el nivell de soroll d'un microones i d'una nevera, ja que el nivell de soroll a una llar és de 50 dBA). A aquesta distància la remor de l'aerogenerador en operació no és discernible del soroll de l'entorn.

L'energia eòlica distribueix una important renda al territori amb un desenvolupament sostenible d'aquest, generant treball i riquesa. Directament l'energia eòlica crea una quantitat apreciable de nous llocs de treball, entre dos i cinc vegades més que les fonts energètiques convencionals i incrementa la capacitat de generar llocs de treball indirectes. És una indústria neta, amb empreses catalanes i espanyoles altament punteres i competitives a nivell internacional.

L'energia eòlica redueix la dependència energètica perquè és una energia autòctona. No té impacte permanent sobre la natura. No està subjecta a les variacions del dòlar, ni influeix sobre l'IPC. Fixa població a zones rurals i acosta la producció a punts de consum remots, on sovint hi ha problemes de subministrament.

Els aerogeneradors ocupen l'1% de la superfície del parc eòlic i la seva activitat és compatible amb moltes altres al mateix territori on està implantada com el pasturatge, la ramaderia, la silvicultura, la agricultura, el turisme rural, les activitats d'oci i la cinegètica. A més a més, les infrastructures del parc redueixen les conseqüències dels incendis forestals.

La mortalitat de l'avifauna provocada per impacte amb edificis de façana de vidre i pel conjunt de les activitats humanes és varis ordres de magnitud superior al provocat pels aerogeneradors.

A l'estat espanyol, tercera potència mundial en instal•lacions eòliques amb 6202MW eòlics instal•lats que contrasta amb els 87MW de Catalunya, hi ha en operació centenars de parcs eòlics: molt pocs d'aquests projectes han resultat negatius pel territori on s'han implantat i molts han contribuït a millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Un parc eòlic contribueix a millorar la gestió mediambiental tant dels espais ocupats com dels adjacents en permetre, per exemple, augmentar la vigilància i prevenció d'incendis i millorar la gestió forestal.

Tots els països on la sensibilitat ambiental és més avançada han optat per desenvolupar l'energia eòlica i les principals organitzacions ecologistes internacionals i estatals aposten decididament per l'energia eòlica en fer prevaler una visió planetària dels grans problemes ambientals front els escassos impactes ecològics que puguin causar localment els parcs eòlics, impactes que en tot cas poden i han de ser reduïts al màxim.

PER LA QUAL COSA MANIFESTEM QUE

L'energia eòlica és una energia neta i renovable.

L'energia eòlica s'ha d'instal•lar on hi ha una bona qualitat de vent (un nombre adequat d'hores de vent a l'any), ja que no només parlem de potència instal•lada (MW), sinó també d'hores de vent i, per tant, d'energia (MWh). La selecció de l'emplaçament ha de conjugar necessàriament el factor vent i el factor connexió a la xarxa amb el factor ambiental (local i global).

Qualsevol endarreriment en el desenvolupament efectiu i pràctic de les energies renovables té com a conseqüència que altres projectes d'altres fonts de energia, molt més contaminants, acabin sent viables quan en realitat no tindrien que tenir aquesta preferència.

L'energia eòlica és una de les principals fonts energètiques renovables que pot esdevenir una important alternativa a mig termini per reduir la contaminació en la generació d'electricitat. Per tant, el plantejament de debats o moratòries de facto a Catalunya tenen com a principal conseqüència l'aplaçament de la instal•lació de parcs eòlics, mentre altres projectes que utilitzen combustibles fòssils avancen sense barreres i d'altres comunitats acumulen instal•lacions renovables millorant la qualitat del seu subministrament i complicant la solució energètica que finalment podrà aplicar-se a Catalunya.

En general, un parc eòlic comporta molts més beneficis que inconvenients. Si és cert que els projectes eòlics han de saber adaptar-se al territori i contribuir al desenvolupament sostenible, també és cert que molts dels efectes beneficiosos de l'energia eòlica són pel conjunt del país i del medi natural en la seva interpretació més àmplia. Voler contraposar aquest fet a la defensa d'interessos limitats esdevé en molts casos una situació on acontentar a tothom és impossible. Cal superar aquesta dinàmica per tal de no limitar l'aplicació d'aquest tipus d'energia.

Cal tenir molt en compte els criteris de l'administració, formada pels representants i els òrgans d'avaluació tècnica existents, els quals d'acord amb la legislació estan capacitats a l'hora de decidir fins a quin punt un projecte pot ser viable o no.

Subscrit per:

Ecologistes en Acció de Catalunya
- Sr. Jaume Morrón, President.

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC)
- Sr. Llorenç Serrano, Secretari de Salut, Ambient i Treball.

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT Catalunya)
- Sr. Mario Rigau, Secretari General d'UGT Tarragona.

Associació de Productors d'Energies Renovables (APPA)
- Sr. Manuel de Delàs, Secretari General.