Curs L’hort a casa
En Barcelona
Del 3 d’octubre de 2015 / 00:00
al 3 d’octubre de 2015

L’hort a casa:
verdures ecològiques i remeis naturals

Curs d’ecologia casolana per alimentar-se i curar-se amb plantes mediterrànies

3-5-7 octubre / 13-14-17 octubre 2015

per totes aquelles persones interessades en…

 • entendre de primera mà els cicles naturals
 • cultivar-se un hort urbà al balcó o al jardí
 • produir verdures i remeis naturals casolans
 • conèixer les propietats medicinals de les nostres plantes
 • adquirir eines per gestionar un hort comunitari
 • reduir despeses i consumisme
 • capacitar-se per al canvi personal i col•lectiu
 • formar part de la transició agroecològica

Condicions del curs

El curs es divideix en dos mòduls de 13 i 12h
Total del curs: 25 hores

Existeix la possibilitat de fer només un dels dos mòduls. És interessant fer el curs sencer perquè els dos temaris es reforcen mútuament -i tindran prioritat en la inscripció aquells que facin tot el curs-, però si només vols fer un mòdul també tens aquesta opció, ja que son dos mòduls diferenciats.

Aquest curs és una mescla de la versió intensiva i la versió extensiva, agrupant les 25 hores en 6 sessions, per així facilitar l’assistència. Reservat les dates!
(4 sessions + 2 intensius)

Durant tot el curs mesclem pràctica i teoria, ja que així s’integren de forma vivencial els continguts.

El curs inclou els següents materials:
- Fotocopies amb els esquemes principals
- Apunts i documents on-line (enviats amb antelació)
- Tot el material necessari per a les pràctiques (excepte els pots)
- Preparacions elaborades durant les sessions
- Diploma (per a aquells que ho sol•licitin)

Inscripcions: hortsiplantes@gmail.com

Preu: 98 euros / 1 sol mòdul: 60 euros
Si fas el pagament abans del 25 de setembre: 87 euros / 52 euros.
Si estàs aturat/ada: 80 euros / 45 euros
Places limitades

Llocs:
Primer mòdul: Vall de Can Masdeu i Hort comunitari del Forat de la Vergonya
Segon mòdul: C/ Princesa número 6 – M L4 Sant Jaume

Tallerista: Arnau Montserrat, responsable de Remenat i de l’herbolari de la Vall de Can Masdeu desde 2005.

Organitza:

Primer mòdul (3-5-7 octubre)

L’hort a casa

Dissabte 3 / 10-19h Horts de la Vall de Can Masdeu

¿I SI ENS CULTIVEM L’AMANIDA?

10h-15h / Ens endinsarem pel bosc a aquesta vall de Collserola, reconeixent plantes comestibles i medicinals silvestres. Visitarem els horts comunitaris, amarant-nos d’un exemple pràctic d’agricultura urbana (www.canmasdeu.net). Als marges medicinals practicarem la multiplicació vegetal, fent-nos planter d’aromàtiques per endur-nos a casa. Recollirem i posarem a assecar herbes medicinals per al segon mòdul. Prepararem extractes vegetals de consolda, ortiga i sàlvia, utilitzats tant per fertilitzar com per al tractament de plagues.

15h / Dinarem juntes.

16-19h / Farem un breu repàs a les alternatives agroecològiques que s’estan obrint pas, tot entenent com la permacultura ens ajuda a planificar i a convertir-nos en petits productors. Introduirem nocions bàsiques de botànica i investigarem com es crea un sòl fèrtil, que es la base de l’agricultura ecològica. Ens arremangarem per elaborar i entendre el compost i el vermicompost.

Dilluns 5 / 18:15-20:45h Hort Comunitari del Forat de la Vergonya

ELS SECRETS DEL CULTIU CASOLÀ

Ens trobarem en aquest hort urbà del centre de Barcelona (http://lhortetdelforat.blogspot.com.es/). Construirem una taula de cultiu que ens servirà per a aprendre com es pot fer un hort al balcó amb pocs recursos. Investigarem quins son els millors substrats. Seguirem amb la planificació dels elements a tenir en compte pel disseny del nostre hort: organització, orientació, calendari, marc de plantació, associacions i rotacions. Acabarem coneixent les tècniques bàsiques de manteniment, fertilització, reg, collita i conservació. Durant la sessió explicarem també les tècniques de l’hort en terra, coneixent així les diferencies i paral•lelismes entre l’hort en recipients i l’hort en terra.

Dimecres 7 / 18:15-20:45h Hort Comunitari del Forat de la Vergonya

¡SOCORS!

Començarem per explicar les principals tècniques de multiplicació vegetal, investigant en l’obtenció i conservació de llavors, coneixent la importància de les varietats autòctones. Seguirem amb un mapeig de les causes estructurals dels problemes més habituals a l’hort. Buscarem solucions que vagin a l’arrel dels problemes i coneixerem plantes que curen plantes, així com altres mètodes biològics de prevenció i tractament. Prepararem un spray antiiplagues.


Segón mòdul (13-14-17 octubre)

Plantes medicinals, aromàtiques, condimentaries i comestibles

Dimarts 13 / 18:15-20:45h Local Ecologistes en Acció

RELOCALITZANT EL PLAER I LA SALUT

Ens endinsarem en el món de les plantes medicinals, aromàtiques i condimentaries mediterrànies. Aprendrem el llenguatge bàsic de la fitoteràpia casolana: ¿Quines plantes tenim al nostre abast? ¿Quines propietats tenen? ¿Quins principis actius? ¿Com les podem cultivar a l’hort o al balcó? Coneixerem com utilitzar, cultivar i cuinar 36 plantes mediterrànies. En projectarem fitxes i les coneixerem de primera mà mitjançant una dinàmica que combina el tacte, la vista, l’olfacte i el gust.

Dimecres 14 / 18:15-20:45h Local Ecologistes en Acció

REMEIS NATURALS PELS MALESTARS MÉS HABITUALS

Coneixerem preparats medicinals i remeis naturals per als malestars més comuns, tot repassant els desequilibris més habituals dels sistemes muscular, respiratori, cardiovascular, digestiu, reproductiu i nerviós. Acabarem refrescant els principis d’higiene dental natural i prepararem una pasta de dents amb ingredients naturals.

Dissabte 17 / 10-18h Local Ecologistes en Acció

INTENSIU HERBOLARI… FES-T’HO TU

10-14:30 / Comentarem les diferents maneres de preparar les herbes: infusions, decoccions, tintures, cremes, pomades, xarops… entre d’altres possibilitats d’un ampli ventall. I ens hi posarem preparant tintures amb base d’alcohol, glicerina, aigua i herbes, així com un xarop per preparar l’hivern.

14:30 / Dinarem junts.

15:30-18h / Farem un unguent amb base de cera i propietats antiinflamatories, desinfectants, cicatritzants i regeneradores de la pell, a partir de l’oleomaceració de les plantes recollides a Can Masdeu i altres ingredients.

EL HUERTO EN CASA: VERDURAS ECOLÓGICAS Y REMEDIOS NATURALES

Curso de ecología casera para alimentarse y curarse con plantas mediterráneas

3-5-7 octubre / 13-14-17 octubre 2015

Un curso para todas aquellas personas interesadas en…

 • entender de primera mano los ciclos naturales
 • cultivarse un huerto urbano en el balcón o en el jardín
 • producir verduras y remedios naturales caseros
 • conocer las propiedades medicinales de nuestras plantas
 • adquirir herramientas para gestionar un huerto comunitario
 • reducir gastos y consumismo
 • capacitarse para el cambio personal y colectivo
 • formar parte de la transición agroecológica

Condiciones del curso
El curso se divide en dos módulos de 13 y 12h
Total del curso: 25 horas

Existe la posibilidad de hacer sólo uno de los dos módulos. Es interesante hacer el curso entero para que los dos temarios se refuerzan mutuamente -y tendrán prioridad en la inscripción aquellos que hagan todo lo curso-, pero si sólo quieres hacer un módulo también tienes esta opción, ya que son dos módulos diferenciados.

Este curso es una mezcla de la versión intensiva y la versión extensiva, agrupando las 25 horas en 6 sesiones, para así facilitar la asistencia.
Reservate las fechas!
(4 sesiones + 2 intensivos)

Durante todo el curso mezclamos práctica y teoría, ya que así se integran de forma vivencial los contenidos.

El curso incluye los siguientes materiales:
- Fotocopias con los esquemas principales
- Apuntes y documentos en línea (enviados con antelación)
- Todo el material necesario para las prácticas (excepto los botes)
- Preparaciones elaboradas durante las sesiones
- Diploma (para aquellos que lo soliciten)

Inscripciones hortsiplantes@gmail.com

Precio: 98 euros / 1 solo módulo: 60 euros
Si realiza el pago antes del 25 septiembre: 87 euros / 52 euros.
Si estás en el paro: 80 euros / 45 euros
plazas limitadas

Lugar
Primer módulo: Valle de Can Masdeu y Huerto comunitario del Forat de la Vergonya
Segundo módulo: C / Princesa número 6 – M L4 Santiago

Tallerista: Arnau Montserrat, responsable de Remenat y del herbolario de la Vall de Can Masdeu desde 2005.

Organiza:

PRIMER MÓDULO: 3-5-7 octubre

EL HUERTO EN CASA

Sábado 3 / 10-19h Huertos de la Vall de Can Masdeu

¿Y SI NOS CULTIVAMOS El ENSALADA?

10h-15h / Nos adentraremos por el bosque en este valle de Collserola, reconociendo plantas comestibles y medicinales silvestres. Visitaremos los huertos comunitarios, empapándonos de un ejemplo práctico de agricultura urbana (www.canmasdeu.net). En los márgenes medicinales practicaremos la multiplicación vegetal, haciéndo plantel de aromáticas para llevarnos a casa. Recogeremos y pondremos a secar hierbas medicinales para el segundo módulo. Prepararemos extractos vegetales de consuelda, ortiga y salvia, utilizados tanto para fertilizar como para el tratamiento de plagas.

15h / Comeremos juntas.

16-19h / Haremos un breve repaso a las alternativas agroecológicas que se están abriendo paso, entendiendo como la permacultura nos ayuda a planificar y a convertirnos en pequeños productores. Introduciremos nociones básicas de botánica y investigaremos cómo se crea un suelo fértil, que es la base de la agricultura ecológica. Elaboraremos y entenderemos el compost y el vermicompost.

Lunes 5 / 18:15-20:45h Hort Comunitari del Forat de la Vergonya

LOS SECRETOS DEL CULTIVO CASERO

Nos encontraremos en este huerto urbano del centro de Barcelona (http://lhortetdelforat.blogspot.com.es/). Construiremos una mesa de cultivo que nos servirá para aprender cómo se puede hacer un huerto en el balcón con pocos recursos. Investigaremos cuáles son los mejores sustratos. Seguiremos con la planificación de los elementos a tener en cuenta para el diseño de nuestro huerto: organización, orientación, calendario, marco de plantación, asociaciones y rotaciones. Acabaremos conociendo las técnicas básicas de mantenimiento, fertilización, riego, cosecha y conservación. Durante la sesión explicaremos también las técnicas del huerto en tierra, conociendo así las diferencias y paralelismos entre el huerto en recipientes y el huerto en tierra.

Miércoles 7 / 18:15-20:45h Hort Comunitari del Forat de la Vergonya

¡SOCORRO!

Comenzaremos por explicar las principales técnicas de multiplicación vegetal, investigando en la obtención y conservación de semillas, conociendo la importancia de las variedades autóctonas. Seguiremos con un mapeo de las causas estructurales de los problemas más habituales en el huerto. Buscaremos soluciones que vayan a la raíz de los problemas y conoceremos plantas que curan plantas, así como otros métodos biológicos de prevención y tratamiento. Prepararemos un spray antiplagas.

SEGUNDO MÓDULO: 13-14-17 octubre

PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS y COMESTIBLES

Martes 13 / 18:15 – 20:45h Local Ecologistas en Acción

Relocalizar EL PLACER Y LA SALUD

Nos adentraremos en el mundo de las plantas medicinales, aromáticas y condimentarias mediterráneas. Aprenderemos el lenguaje básico de la fitoterapia casera: ¿Qué plantas tenemos a nuestro alcance? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué principios activos? ¿Cómo las podemos cultivar en el huerto o en el balcón? Conoceremos cómo utilizar, cultivar y cocinar 36 plantas mediterráneas. Proyectaremos fichas y las conoceremos de primera mano mediante una dinámica que combina el tacto, la vista, el olfato y el gusto.

Miércoles 14 / 18:15 – 20:45 h Local Ecologistas en Acción

REMEDIOS NATURALES PARA MALESTARES HABITUALES

Conoceremos preparados medicinales y remedios naturales para los malestares más comunes, repasando los desequilibrios más habituales de los sistemas muscular, respiratorio, cardiovascular, digestivo, reproductivo y nervioso. Acabaremos refrescante los principios de higiene dental natural y prepararemos una pasta de dientes con ingredientes naturales.

Sábado 17 / 10-18h Local Ecologistas en Acción

INTENSIVO HERBOLARIO

10-14: 30 / Comentaremos las diferentes maneras de preparar las hierbas: infusiones, decocciones, tinturas, cremas, pomadas, jarabes… entre otras posibilidades de un amplio abanico. Y nos pondremos a ello preparando tinturas con base de alcohol, glicerina, agua y hierbas, así como un jarabe para preparar el invierno.

14:30 / Comeremos juntas.

15: 30-18h / Haremos una pomada con base de cera y propiedades antiinflamatorias, desinfectantes, cicatrizantes y regeneradoras de la piel, a partir de la oleomaceració de las plantas recogidas en Can Masdeu y otros ingredientes.