La demarcació de Tarragona no assoleix ni la quantitat ni la qualitat de la matèria orgànica prevista en el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC).

PDF - 844.8 kB
La recollida selectiva de la matèria orgànica

Aquest és el principal resultat de l'estudi dut a terme per d'Ecologistes en Acció de Catalunya realitzat a partir de les dades oficials publicades per l'Agència de Residus de Catalunya. L'estudi inclou els 162 municipis de la demarcació que tenen implementada la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM).

Com a principals resultats de l'estudi destaquen:

  • Encara hi ha un 10% de municipis de la demarcació que no recullen la FORM selectivament, incomplint la legislació en matèria de residus de Catalunya. 9 municipis pertanyen a les comarques de la Terra Alta i el Priorat i tenen una població de menys de 300 habitants, però els 13 restants pertanyen a la comarca del Tarragonès: 6 presenten una població inferior als 2000 habitants però els altres 7 superen aquesta quantitat i fins i tot un, Constantí, supera els 5000.
  • La demarcació no assoleix ni de bon tros els objectius de quantitat i qualitat. En promig es recullen uns 58 kg de FORM bruta anuals per persona amb un 21% d'impropis. Cal tenir present que segons el PROGREMIC s'haurien de recollir al voltant dels 100 Kg anuals per persona amb un nivell d'impropis inferior al 15%.
  • Només la comarca del Priorat arriba a igualar l'objectiu del PROGREMIC de producció de 100 kg de FORM bruta/persona/any amb una producció del 109. Comarques com Baix Penedès Baix Camp, Ribera d'Ebre i Alt Camp tenen més de la meitat dels seus municipis que no arriben ni tant sols al 50% de l'objectiu del PROGREMIC. De fet, un 24% dels municipis de la demarcació no assoleix ni la meitat d'aquesta quantitat
  • Només quatre comarques es troben per sota del 15% d'impropis: Priorat (10,39%), Ribera d'Ebre (11,16%), Conca de Barberà (11,79%) i Terra Alta (12,54%). El Tarragonès és la comarca amb el contingut més important d'impropis (28,15%) seguida de ben a prop del Baix Ebre (28%) i Montsià (22,6%). Un 41% dels municipis de la demarcació supera amb escreix aquest percentatge d'impropis.

Segons recorda Ecologistes en Acció, no arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa una pèrdua d'ingressos com també els representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat d'impropis elevada. En concret, si un municipi recull FORM amb un nivell d'impropis més elevat del 15% no percebrà cap quantitat en concepte de recollida. A més, el retorn del cànon es percebrà per Tona de FORM neta, es a dir, descomptant el percentatge d'impropis que es detecti en les caracteritzacions.

Així, doncs, si s'assolís el percentatge d'impropis de Vila-seca (5%), el municipi que millor recicla de la demarcació, les comarques de Tarragona arribarien a percebre més de 1,3 milions d'euros dels que percebria de mantenir la qualitat i quantitat actual. Cal tenir present que els municipis “penalitzats” per portar els seus residus a les plantes finalistes de tractament de residus aporten al Fons de Residus pràcticament aquesta quantitat. Si a més s'assolissin els 100Kg per persona previstos al PROGREMIC, s'arribaria a percebre 3 milions d'euros més del que actualment es percep en concepte de retorn del cànon. L'estudi personalitza les pèrdues per municipi amb l'afany de demostrar als responsables de la gestió de residus de cadascun dels municipis de la demarcació el que els representarà de pèrdua no treballar per la millora de la qualitat i quantitat de la FORM recollida.

Ecologistes en Acció vol destacar que si tots els municipis de la demarcació reciclessin correctament i segons els objectius del PROGREMIC, quelcom que no és impossible a la vista dels que ho aconsegueixen que no son pocs, el cànon aplicat al rebuig que entra a planta finalista hauria d'elevar-se per mantenir el Fons de residus. De fet, hem calculat un cànon unitari de 30€/T entrada a abocador i de 16 per a incineradora de penalització, una quantitat prou d'acord amb als cànons que s'apliquen en altres països per incentivar el reciclatge.

A la vista d'aquests resultats Ecologistes en Acció reclama a les administracions locals un major esforç en la recollida selectiva d'aquesta fracció, d'especial interès en temps de crisi per disminuir els costos del tractament dels residus i, alhora, per augmentar els ingressos. D'aquesta manera es pot disminuir la pressió impositiva sobre la ciutadania i, alhora, fer-ne una gestió més eficient.

Aquest estudi ha estat presentat als responsables de l'Agència de Residus de Catalunya abans de fer-se públic, forma part d'un estudi més ampli que engloba totes les demarcacions de Catalunya i s'anirà fent públic en els propers mesos. Els resultats de la demarcació de Tarragona i els preliminars que ja coneixem de Barcelona, Girona i Lleida ens permeten poder reclamar a l'Agència de Residus de Catalunya un control més eficient de les caracteritzacions, eliminant el costum d'avís previ als municipis i un esforç decidit en l'augment dels cànons de disposició del rebuig en plantes finalistes per poder incentivar la recollida selectiva.

A la vista d'aquests resultats i dels actuals nivells de reciclatge d'altres fraccions de la brossa, Ecologistes en Acció reclama que es dugui a terme la revisió del PROGREMIC, que va “caducar” l'any 2012 amb un procés participatiu que inclogui tots els sectors socials.