El 23% dels municipis de Catalunya, encara no recullen la fracció orgànica selectivament incomplint la legislació.

La majoria dels municipis de Catalunya no assoleixen la quantitat de fracció orgànica municipal (FORM) prevista en el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC).

PDF - 1.3 MB
La recollida selectiva de la matèria orgànica als municipis de Catalunya

Aquest és el principal resultat de l’estudi dut a terme per d’Ecologistes en Acció de Catalunya realitzat a partir de les dades oficials publicades per l’Agència de Residus de Catalunya. L’estudi inclou tots els municipis de Catalunya que tenen implementada la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM).

Com a principals resultats de l’estudi destaquen:

  • Encara hi ha un 23% de municipis de Catalunya que no recullen la FORM selectivament, incomplint la legislació en matèria de residus de Catalunya. 61 municipis pertanyen a la província de Barcelona, 22 a la de Tarragona, 79 a la de Girona i 80 a la de Lleida. La majoria d’aquests municipis no superen els 1.000 habitants (el 80% dels municipis), però hi ha 4 municipis que superen els 5.000 habitants: Constantí, Llança, Vilafant i Vielha e Mijaran.
  • En mitjana, els municipis de Catalunya no assoleixen ni de bon tros els objectius de quantitat de matèria orgànica. En mitjana es recullen 54,6 kg de FORM bruta anuals per persona, EL 48% dels municipis no arriben ni a la meitat dels objectius quantitatius del PROGREMIC. El percentatge d’impropis es de 14,7%, encara son molts municipis (més de 100) que superen el 15% d’impropis marcats pel PROGREMIC.
  • La producció de FORM per habitant i any és diferent a les diferents demarcacions de Catalunya. Una anàlisis més exhaustiva per la producció de les diferents demarcacions, ens mostra uns resultats més concrets de la situació actual. Tot i que en general no aconsegueixen assolir els objectius del PROGREMIC, algunes comarques dins de cada demarcació si que aconsegueixen arribar.
  • En general el nivell d’impropis marcat per el PROGREMIC si que s’assoleix. Ecologistes en Acció creu però, que s’ha de revisar aquest objectiu i situar-lo en el 5%, donat que són molts els municipis que arriben en aquest nivell d’impropis en les caracteritzacions, la qual cosa vol dir que és assumible per a la resta de municipis.

Segons recorda Ecologistes en Acció, no arribar als nivells de recuperació previstos al PROGREMIC representa una pèrdua d’ingressos com també ho representa el fet de recollir matèria orgànica amb una quantitat d’impropis elevada. En concret, si un municipi recull FORM amb un nivell d’impropis més elevat del 15% no percebrà cap quantitat en concepte de recollida. A més, el retorn del cànon es percebrà per Tona de FORM neta, es a dir, descomptant el percentatge d’impropis que es detecti en les caracteritzacions.

Assolir els objectius quantitatius del PROGREMIC i el 5% qualitatiu que ja estan obtenint molts municipis faria percebre 16,5 milions d’euros més que el que actualment es percep. L’estudi personalitza les pèrdues per municipi amb l’afany de demostrar als responsables de la gestió de residus de cadascun dels municipis de la demarcació el que els representarà de pèrdua no treballar per la millora de la qualitat i quantitat de la FORM recollida.

Per poder nodrir el fons de residus amb la quantitat suficient, per fer front en aquest objectiu de remunerar amb 16,5 milions als municipis que compleixen amb el reciclatge, Ecologistes en Acció reclama que el cànon d’entrada a planta finalista del rebuig , s’elevi al nivell dels principals països europeus. Reclama també un cànon unitari de 26€/Tn entrada a abocador i de 24€/Tn per a incineradora.

Aquest estudi ha estat presentat als responsables de l’Agència de Residus de Catalunya i a la vista d’aquests resultats, Ecologistes en Acció exigeix a les administracions locals un major esforç en la recollida selectiva d’aquesta fracció, d’especial interès en temps de crisi per disminuir els costos del tractament dels residus i, alhora, per augmentar els ingressos municipals. D’aquesta manera es pot disminuir la pressió impositiva sobre la ciutadania i, alhora, fer una gestió més eficient.

També reclamen a l’Agència de Residus de Catalunya un control més eficient de les caracteritzacions, eliminant el costum d’avís previ als municipis, la dedicació d’una part dels fons de residus a campanyes permanents pel reciclatge i un esforç decidit en l’augment dels cànons de disposició del rebuig en plantes finalistes per poder incentivar la recollida selectiva. A més, reclamem es dugui a terme la revisió del PROGREMIC ja “caducat” amb un procés participatiu que inclogui tots els sectors socials.

El 23% de los municipios de Cataluña, todavía no recogen la fracción orgánica selectivamente incumpliendo la legislación

La mayoría de los municipios de Cataluña no logran la cantidad de FORM( fracción orgánica municipal) prevista en el Programa de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2007-2012 (PROGREMIC).

PDF - 1.3 MB
La recollida selectiva de la matèria orgànica als municipis de Catalunya

Éste es el principal resultado del estudio llevado a cabo por Ecologistas en Acción de Cataluña realizado a partir de los datos oficiales publicados por la Agencia de Residuos de Cataluña. El estudio incluye todos los municipios de Cataluña que tienen implementada la recogida selectiva de la Fracción Orgánica de los Residuos Municipales (FORM).

Como principales resultados del estudio destacan:

  • Todavía hay un 23% de municipios de Cataluña que no recogen la FORM selectivamente, incumpliendo la legislación en materia de residuos de Cataluña. 61 municipios pertenecen en la provincia de Barcelona, 22 a la de Tarragona, 79 a la de Girona y 80 a la de Lleida. La mayoría de estos municipios no superan los 1.000 habitantes (el 80% de los municipios), pero hay 4 municipios que superan los 5.000 habitantes: Constantí, Llança, Vilafant i Vielha e Mijaran.
  • En media, los municipios de Cataluña no logran ni mucho menos los objetivos de cantidad de materia orgánica. En media se recogen 54,6 kg de FORM sucia anuales por persona, EL 48% de los municipios no llegan ni a la mitad de los objetivos cuantitativos del PROGREMIC. El porcentaje de impropios es de 14,7%, todavía son muchos los municipios (más de 100) que superan el 15% de impropios marcados por el PROGREMIC.
  • La producción de FORM por habitante y año es diferente en las diferentes demarcaciones de Cataluña. Una análisis más exhaustiva para la producción de las diferentes demarcaciones, nos muestra unos resultados más concretos de la situación actual. A pesar de que en general no consiguen lograr los objetivos del PROGREMIC, algunas comarcas dentro de cada demarcación si que consiguen llegar.
  • En general el nivel de impropios marcado por el PROGREMIC si que se logra. Ecologistas en Acción cree sin embargo, que se tiene que revisar este objetivo y situarlo en el 5%, dado que son muchos los municipios que llegan en este nivel de impropios en las caracterizaciones, lo cual quiere decir que es asumible para el resto de municipios.

Según recuerda Ecologistas en Acción, no llegar a los niveles de recuperación previstos en el PROGREMIC representa una pérdida de ingresos como también lo representa el hecho de recoger materia orgánica con una cantidad de impropios elevada, En concreto, si un municipio recoge FORM con un nivel de impropios más elevado del 15% no percibirá ninguna cantidad en concepto de recogida. Además, el regreso del canon se percibirá por Tona de FORM limpia, es decir, descontando el porcentaje de impropios que se detecte en las caracterizaciones.

Lograr los objetivos cuantitativos del PROGREMIC y el 5% cualitativo que ya están obteniendo muchos municipios significaría percibir 16,5 millones de euros más que lo que actualmente se percibe. El estudio personaliza las pérdidas por municipio con el afán de demostrar a los responsables de la gestión de residuos de cada uno de los municipios de la demarcación lo que les representará de pérdida no trabajar por la mejora de la calidad y cantidad de la FORM recogida.

Para poder nutrir el fondo de residuos con la cantidad suficiente, para hacer frente en este objetivo de remunerar con 16,5 millones a los municipios que cumplen con el reciclaje, Ecologistas en Acción reclama que el canon de entrada a planta finalista del rechazo , se eleve al nivel de los principales países europeos. Reclama un canon unitario de 26€/Tn entrada a vertedero y de 24€/Tn para incineradora.

El estudio ha sido presentado a los responsables de la Agencia de Residus de Cataluña y a la vista de los resultados, Ecologistas en Acción exige a las administraciones locales un mayor esfuerzo en la recogida selectiva de esta fracción, de especial interés en tiempo de crisis para disminuir los costes del tratamiento de los residuos y, a la vez, para aumentar los ingresos municipales. De este modo se puede disminuir la presión impositiva sobre la ciudadanía y, a la vez, hacer una gestión más eficiente.

También reclaman a la Agencia de Residuos de Cataluña un control más eficiente de las caracterizaciones, eliminando la costumbre de aviso previo a los municipios, la dedicación de una parte de los fondos de residuos a campañas permanentes por el reciclaje y un esfuerzo decidido en el aumento de los cánones de disposición del rechazo en plantes finalistas para poder incentivar la recogida selectiva. Además, reclaman se lleve a cabo la revisión del PROGREMIC ya “caducado” con un proceso participativo que incluya todos los sectores sociales.