Ecologistes en Acció denuncia avui davant la fiscalia un important risc que plana sobre la plataforma Castor, i que tampoc ha estat avaluat de forma prèvia malgrat el seu potencial gravetat. Es tracta del factible escapament massiu de metà de la borsa subterrània, fet que podria comportar nefastes conseqüències, com l’explosió de la pròpia plataforma. La denúncia es fonamenta en un informe que avui es fa públic.

Denuncia davant la fiscalia sobre la plataforma Castor

Ecologistes en Acció va a denunciar avui dilluns davant la fiscalia de Tarragona (i posteriorment també a Castelló , amb col·laboració amb la Plataforma Defensa dels Terres del Sénia) l’existència d’un nou i greu risc que no s’ha investigat ni valorat i que podria tenir conseqüències molt greus. Es tracta del risc de fuga massiva de gas natural del magatzem subterrani com a conseqüència dels terratrèmols que acabin d’esquerdar o fracturar el seu sostre .

[Informe] El riesgo de fuga masiva de gas natural

La denúncia es basa en l’informe Riesgos potenciales derivados de la inyección de gas natural en la plataforma Castor. El treball ha estat elaborat per Miguel de las Doblas , de l’Institut de Geociències de Madrid , IGEO ( CSIC – UCM ) , així com per Antonio Jesús Galindo , expert en Navegació Marítima .

Les conclusions del treball són molt preocupants : els terratrèmols induïts per la pròpia injecció de gas podrien fissurar i acabar de trencar part del sostre del magatzem de gas, el que faria que el gas natural s’escapés de manera violenta . Els treballs que s’han desenvolupat en aquesta zona del subsòl des de fa anys (buidat d’hidrocarburs , emplenat amb aigua del mar , buidat per omplir amb gas comprimit , etc . ) poden ajudar a l’existència de fractures i fissures , el que unit als moviments sísmics actuals podria provocar l’esmentat escapament .

Les fuites naturals de metà a les zones marítimes de plataformes són conegudes per generar estructures catastròfiques en sortir bruscament , generant espectaculars ” volcans de fang” , esllavissaments submarins de gran escala , etc . El magatzem submarí de Castor té una pesada columna d’aigua a sobre ( 60 metres) que s’amplificaria moltíssim amb la possible fugida del gas natural, expulsant-lo amb gran força des de el magatzem . Recordem que el metà és un gas molt més lleuger que l’aire que respirem i la seva tendència seria sortir ràpidament .

Davant una fuita així , probablement apareixerien moltes espècies marines mortes i hi hauria un enorme risc d’explosions si aquest gas entra en contacte amb algun focus de foc . Convé recordar que un succés tan dramàtic com el de la plataforma Deepwater Horizon de BP al Golf de Mèxic es va iniciar, precisament , per una fuita de gas metà a la mateixa .

Per això crida l’ atenció que aquesta possibilitat no s’hagi avaluat prèviament , amb les conseqüències tan greus que pot comportar . Aquest serà l’argument principal de la denúncia que presentarà Ecologistes en Acció , al que s’uneix l’exigència que la Plataforma Castor cessi la seva activitat de forma definitiva .

Escape masivo de gas, un nuevo riesgo de la Plataforma Castor

Ecologistas en Acción denuncia hoy ante la fiscalía un importante riesgo que se cierne sobre la plataforma Castor, y que tampoco ha sido evaluado de forma previa a pesar de su potencial gravedad. Se trata del factible escape masivo de metano de la bolsa subterránea, lo que podría acarrear nefastas consecuencias, como la explosión de la propia plataforma. La denuncia se fundamenta en un informe que hoy se hace público.

Ecologistas en Acción va a denunciar hoy lunes ante la fiscalía de Tarragona (y con posterioridad también en Castellón, en colaboración con la Plataforma Defensa de les Terres del Senia) la existencia de un nuevo y grave riesgo que no se ha investigado ni valorado, a pesar de que podría tener consecuencias muy graves. Se trata del riesgo de fuga masiva de gas natural del almacén subterráneo como consecuencia de los terremotos que terminen de agrietar o fracturar su techo.

La denuncia se basa en el informe Riesgos potenciales derivados de la inyección de gas natural en la plataforma Castor. El trabajo ha sido elaborado por Miguel de las Doblas, del Instituto de Geociencias de Madrid, IGEO (CSIC-UCM), así como por Antonio Jesús Galindo, experto en Navegación Marítima.

Las conclusiones del trabajo son muy preocupantes: los terremotos inducidos por la propia inyección de gas podrían fisurar y terminar de romper parte del techo del almacén de gas, lo que haría que el gas natural escapara de manera violenta. Los trabajos que se han desarrollado en esta zona del subsuelo desde hace años (vaciado de hidrocarburos, rellenado con agua del mar, vaciado para rellenar con gas comprimido, etc.) puede ayudar a la existencia de fracturas y fisuras, lo que unido a los movimientos sísmicos actuales podría provocar el mencionado escape.

Los escapes naturales de metano en las zonas marítimas de plataformas son conocidos por generar estructuras catastróficas al salir bruscamente, generando espectaculares “volcanes de barro”, deslizamientos submarinos de gran escala, etc. El almacén submarino de Castor existe una pesada columna de agua encima (60 metros) que amplificaría muchísimo la posible fuga del gas natural expulsándolo con gran fuerza del almacén. Recordemos que el metano es un gas mucho más ligero que el aire que respiramos y su tendencia sería a salir rápidamente.

Ante un escape así, probablemente aparecerían muchas especies marinas muertas y habría un enorme riesgo de explosiones si este gas entra en contacto con algún foco de fuego. Conviene recordar que un suceso tan dramático como el de la plataforma Deepwater Horizon de BP en el Golfo de México se inició, precisamente, por una fuga de gas metano en la misma.

Por eso llama la atención que esta posibilidad no se haya evaluado previamente, con las consecuencias tan graves que puede acarrear. Este será el argumento principal de la denuncia que presentará Ecologistas en Acción, a lo que se une la exigencia de que la Plataforma Castor cese en su actividad de forma definitiva.