Més de quaranta organitzacions de tot l’estat s’han concentrat avui a les portes del teatre Fortuny de Reus (Tarragona) per mostrar el seu rebuig a la Sociedad Nuclear Española (SNE), convidada a un concert juntament amb les autoritats com a part del programa de la seva 39ena reunió anual que aquests dies celebra en aquesta ciutat.

Els ecologistes denuncien l’operació de màrqueting que suposa aquesta trobada que tracta d’ocultar els greus problemes del sector nuclear al nostre país. Una indústria en decadència des de fa dècades, accentuada a escala mundial amb la crisi de Fukushima i que només es manté al nostre país pel poder i connivencia que mantenen empreses i organismes que se suposa les vigilen. ¨Tornarem a escoltar la retòrica de sempre sobre els avanços en seguretat, la necessitat de reprendre els programes nuclears per respondre a la crisi energètica i el seu potencial per al creixement de la nostra economia i la generació d’ocupació¨, assenyala Eloi Nolla d’Ecologistes en Acció, que afegeix ¨les mateixes mentides que durant anys venim desmuntant amb nombrosos informes sobre la realitat de les dades, com sense anar més lluny és la situació i incidents de les 3 centrals nuclears a Catalunya 1¨.

Enfront del vell discurs d’energia moderna i de futur de la SNE, les organitzacions denuncien la decadència tecnològica, social i econòmica d’aquesta energia. Ni dóna resposta a la gestió de residus radioactius, ni a la seguretat com és una evidència, ni tampoc és rendible. L’energia nuclear només pot existir amb el finançament massiu amb fons públics, només si la construcció és a càrrec dels estats i se li assegura 30 anys de funcionament – una vegada amortitzat el capital inicial -. Només llavors és ¨rendible¨.

El sector nuclear cita els 66 reactors en construcció a tot el món, dos terços dels quals es troben en tan sols tres països – Xina, Índia i Rússia – volent mostrar la vigència d’aquesta tecnologia quan són projectes que porten diversos anys en marxa – alguns fins a més de dues dècades- amb molts retards i només 3 s’han arribat a posar en funcionament l’any passat. No obstant això, en aquest temps les noves tecnologies renovables estan guanyant força , la qual cosa demostra un canvi fonamental en la política energètica internacional i estratègies d’inversió, també a Xina i l’Índia. El canvi cap a les energies renovables ha estat especialment pronunciat en les principals economies avançades del món com és el cas d’Alemanya, on l’aturada nuclear s’ha complementat amb la implementació accelerada de les energies renovables, amb més de 3.000 MW de capacitat d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica en un sol mes. Com a resultat, el preu per quilowatt solar instal·lada s’ha reduït en tres quartes parts en els últims set anys.

Els grups concentrats avui defensen les energias renovables com a única resposta als problemes de fons de l’actual crisi energètica: a l’esgotament dels combustibles fòssils, la contaminació i el canvi climàtic. Denuncien que el govern espanyol tanca els ulls i pren la direcció contrària, autoritzant el funcionament de les nuclears més enllà de la seva vida útil, subvenvionant els combustibles fòssils i autoritzant noves exploracions en la costa i mitjançant la tècnica del fracking, i al seu torn donant carpetada a les polítiques d’energies renovables i netes. L’última bomba – en l’extrem de l’absurd-, el nou Reial decret d’Autoconsum que penalitza el autoconsum domèstic amb energia solar fotovoltaica, retrat clar de la complicitat entre les grans empreses elèctriques i el Govern.

Per als ecologistes, la retòrica d’aquests dies de la SNE no pot enfosquir la ¨tozuda¨ realitat, ni el negoci de les seves empreses permetre que els nostres governs incompleixin les seves obligacions en relació a la seguretat i l’avanç urgent cap a un model d’energia sostenible sobre font renovables. Les centrals nuclears no tenen més futur que el seu desmantellament immediat.

Protesta ecologista contra la 39a reunió de la Sociedad Nuclear Española a Reus

Más de cuarenta organizaciones de todo el estado se han concentrado hoy a las puertas del teatro Fortuny de Reus (Tarragona) para mostrar su rechazo a la Sociedad Nuclear Española (SNE), convidada a un concierto junto a las autoridades como parte del programa de su 39ena reunión anual que estos días celebra en esta ciudad.

Las organizaciones ecologistas denuncian la operación de márquetin que supone este encuentro que trata de ocultar los graves problemas del sector nuclear en nuestro país. Una industria en decadencia desde hace décadas, acentuada a escala mundial con la crisis de Fukushima y que sólo se mantiene en nuestro país por el poder y connivenciaque mantienen empresas y organismos que se supone las vigilan. ¨Volveremos a escuchar la retórica de siempre sobre los avances en seguridad, la necesidad de reanudar los programas nucleares para responder a la crisis energética y su potencial para el crecimiento de nuestra economía y la generación de empleo¨, señala Eloi Nolla de Ecologistas en Acción, que añade ¨las mismas mentiras que durante años venimos desmontando con numerosos informes sobre la realidad de los datos, como sin ir más lejos es la situación e incidentes de las 3 centrales nucleares en Cataluña 1¨.

Frente al viejo discurso de energia moderna y de futuro de la SNE, las organizaciones denuncian la decadencia tecnológica, social y económica de esta energía. Ni da respuesta a la gestión de residuos radiactivos, ni a la seguridad como es una evidencia, ni tampoco es rentable. La energia nuclear sólo puede existir si se financia masivamente con fondos públicos, sólo si la construcción corre a cargo de los estados y se le asegura 30 años de funcionamiento – una vez amortizado el capital inicial . Sólo entonces es ¨rentable¨.

El sector nuclear cita los 66 reactores en construcción en todo el mundo, dos tercios de los cuales se encuentran en tan sólo tres países – China, India y Rusia – queriendo mostrar la vigencia de esta tecnología cuando son proyectos que llevan varios años en marcha – algunos hasta más de dos décadas- con muchos retrasos y sólo 3 se han puesto en funcionamiento el año pasado. Sin embargo, en este tiempo las nuevas tecnologías renovables están ganando fuerza , lo que demuestra un cambio fundamental en la política energética internacional y estrategias de inversión, también en China y la India. El cambio hacia las energías renovables ha sido especialmente pronunciado en las principales economías avanzadas del mundo como es el caso de Alemania, donde el parón nuclear se ha complementado con la implementación acelerada de las energías renovables, con más de 3.000 MW de capacidad de energía solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica en un solo mes. Como resultado, el precio por kilovatio solar instalada se ha reducido en tres cuartas partes en los últimos siete años.

Los grupos concentrados hoy defienden las energias renovables como única respuesta a los problemas de fondo de la actual crisis energética: al agotamiento de los combustibles fósiles, la contaminación y el cambio climático. Denuncian que el gobierno español cierra los ojos y toma la dirección contraria, autorizando el funcionamiento de las nucleares más allá de su vida útil, subvenvionando los combustibles fósiles y autorizando nuevas exploraciones en la costa y mediante la técnica del fracking, y a su vez dando carpetazo a las políticas de energías renovables y limpias. La última bomba – en el extremo del absurdo-, el nuevo Real Decreto de Autoconsumo que penaliza el autoconsumo doméstico con energía solar fotovoltaica, retrato claro de la complicidad entre las grandes empresas eléctricas y el Gobierno.

Para las organizaciones ecologistas, la retórica de estos días de la SNE no puede oscurecer la tozuda realidad, ni el negocio de sus empresas permitir que nuestros gobiernos incumplan sus obligaciones en relación a la seguridad y el avance urgente a un modelo de energia sostenible. Las centrales nucleares no tienen más futuro que su desmantelamiento inmediato.