Barcelona bat rècords en creuers mentre amaga els greus problemes de contaminació de l’aire

Els nivells de contaminació de l’aire provocats per l’arribada de grans naus de creuer a les terminals del port de Barcelona resulten preocupants, com ho demostren els mesuraments realitzats durant el dia d’avui per associacions de veïns i ecologistes. Denuncien la inacció de l’administració pública per abordar els impactes en la salut, socials i ambientals de l’activitat portuària i qüestionen aquesta forma de turisme massiu. El port de Barcelona ha passat de rebre 0,6 milions de cruceristes l’any 2000 a 2,6 milions en 2013.

Davant l’inici del Congrés GreenPort a la ciutat de Barcelona, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Ecologistes en Acció i l’alemanya Unió per a la Conservació de la Naturalesa i la Biodiversitat (NABU) van analitzar els gasos de fuita dels creuers en les terminals del port, trobant elevades superacions de contaminants atmosfèrics. Les organitzacions han detectat nivells elevats de partícules en suspensió, component cancerígen classificat per l’Organització Mundial salut (OMS) com de nivell 1, el més alt de l’escala.

Creuers i altres embarcacions operen mitjançant l’ús de fueloil pesat que conté fins a 3.500 vegades més sofre que el dièsel que utilitzen automòbils i camions. La crema d’aquest oli residual emet altes quantitats de contaminants tòxics en l’aire, com el diòxid de nitrogen, partícules, diòxid de sulfur i altres hidrocarburs perillosos. Les seves emissions afecten a la salut humana, l’agricultura, els ecosistemes i contribueixen al canvi climàtic. Les naus mantenen els seus motors treballant per mantenir tots els seus sistemes elèctrics funcionant mentre estan atracades en el port. Ja que la indústria del creuer està experimentant taxes de creixement constant, les majors destinacions europees de creuers amb Barcelona al capdavant, estan exposats a cada vegada majors emissions tòxiques.

“Hem mesurat concentracions de fins a 480,000 partícules ultra fines per centímetre cúbic prop de les terminals de creuers; unes 100 vegades més que la concentració de fons normal de les ciutats. Aquests nivells de contaminació són una greu amenaça per a tots els habitants, que poden provocar malalties respiratòries i cardiovasculars, danys neurològics, càncer i mort prematura”, va dir el Dr. Axel Friedrich, expert internacional encarregat dels mesuraments. El treball de Friedrich ve avalat per anys d’experiència com a responsable de qualitat de l’aire de l’agència ambiental federal alemanya.

El 18 de maig 2014, Barcelona va superar el rècord anual de cruceristes en un dia, amb l’arribada de 7 creuers amb un total de 31.600 passatgers. S’espera que aquest any se superaran els 2,6 milions de passatgers que es van aconseguir en 2013.

Les organitzacions denuncien la falta de regulació, avaluació i control ambiental que existeix sobre els creuers en relació a les exigències ambientals que han de complir les ciutats costaneres. “L’aposta per un model turístic de creixement il•limitat, amb el sector dels creuers com a punta de llança, està generant una nova bombolla i alhora és el vector d’una profunda transformació de la ciutat en tots els àmbits. Amb la connivència del poder municipal, lobbys, grans corporacions i inversors internacionals han fet de la ‘marca Barcelona’ una pista d’aterratge de les seves operacions especulatives, al que, cada vegada més, les polítiques públiques estan sotmeses. És inacceptable l’exposició a la contaminació a la qual se’ns sotmet als habitants de Barcelona, especialment als barris propers al port. La nostra salut no es pot posar en joc” va dir Lluís Rabell, President de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. “A més de replantejar-se el model turístic de la ciutat, l’administració ha de prendre mesures immediates contra la contaminació causada pels creuers” va afegir Rabell. D’altra banda, les organitzacions van destacar mesures com la instal•lació d’alimentació de terra per a la connexió a la xarxa elèctrica mentre els vaixells estan atracats.

“No només les persones, també el medi ambient és sensible a les creixents càrregues de contaminació de l’aire, causants de l’acidificació i eutrofització dels ecosistemes. És irresponsable que se segueixi permetent als creuers cremar combustibles molt bruts davant de les nostres ciutats quan existeixen mesures alternatives” va assenyalar María García, d’Ecologistes en Acció. “Si un creuer vol entrar al port de Barcelona se li hauria d’obligar a utilitzar les millors tecnologies disponibles per a la reducció d’emissions com els filtres de partícules i els catalitzadors SCR, l’ús de combustibles menys contaminants i la connexió a la xarxa elèctrica quan està en port¨. ¨El Congrés GreenPort ha d’utilitzar-se per abordar aquest greu problema o en cas contrari no mereix aquest nom” va agregar García.

Medición en vivo de la contaminación del aire en el puerto de Barcelona
Barcelona bate récord en cruceros mientras oculta los graves problemas de contaminación del aire

Los niveles de contaminación del aire provocados por la llegada de grandes naves de crucero a los terminales del puerto de Barcelona resultan preocupantes, como lo demuestran las mediciones realizadas durante el día de hoy por asociaciones de vecinos y ecologistas. Denuncian la inacción de la administración pública para abordar los impactos en la salud, sociales y ambientales de la actividad portuaria y cuestionan esta forma de turismo masivo. El puerto de Barcelona ha pasado de recibir 0,6 millones de cruceristas en el año 2000 a 2,6 millones en 2013.

Ante el inicio del Congreso GreenPort en la ciudad de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, Ecologistas en Acción y la alemana Unión para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad (NABU) analizaron los gases de escape de los cruceros en las terminales del puerto, encontrado elevadas superaciones de contaminantes atmosféricos. Las organizaciones han detectado niveles elevados de partículas en suspensión, componente cancerígeno clasificado por la Organización Mundial salud (OMS) como de nivel 1, el más alto de la escala.

Cruceros y otras embarcaciones operan mediante el uso de fueloil pesado que contiene hasta 3.500 veces más azufre que el diésel que utilizan automóviles y camiones. La quema de este aceite residual emite altas cantidades de contaminantes tóxicos en el aire, como el dióxido de nitrógeno, partículas, dióxido de sulfuro y otros hidrocarburos peligrosos. Sus emisiones afectan a la salud humana, la agricultura, los ecosistemas y contribuyen al cambio climático. Las naves mantienen sus motores trabajando para mantener todos sus sistemas eléctricos funcionando mientras están atracadas en el puerto. Puesto que la industria del crucero está experimentando tasas de crecimiento constante, los mayores destinos europeos de cruceros, con Barcelona a la cabeza, están expuestos a cada vez mayores emisiones tóxicas.

“Hemos medido concentraciones de hasta 480,000 partículas ultra finas por centímetro cúbico cerca de las terminales de cruceros; unas 100 veces más que la concentración de fondo normal de las ciudades. Estos niveles de contaminación son una grave amenaza para todos los habitantes, que pueden provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, daños neurológicos, cáncer y muerte prematura”, dijo el Dr. Axel Friedrich, experto internacional encargado de las mediciones. El trabajo de Friedrich viene avalado por años de experiencia como responsable de calidad del aire de la agencia ambiental federal alemana.

El 18 de mayo 2014, Barcelona superó el récord anual de cruceristas en un día, con la llegada de 7 cruceros con un total de 31.600 pasajeros. Se espera que este año se superarán los 2,6 millones de pasajeros que se alcanzaron en 2013.

Las organizaciones denuncian la falta de regulación, evaluación y control ambiental que existe sobre los cruceros en relación a las exigencias ambientales que deben cumplir las ciudades costeras. “La apuesta por un modelo turístico de crecimiento ilimitado, con el sector de los cruceros como punta de lanza, está generando una nueva burbuja y a la vez es el vector de una profunda transformación de la ciudad en todos los ámbitos. Con la connivencia del poder municipal, lobbys, grandes corporaciones e inversores internacionales han hecho de la ‘marca Barcelona’ una pista de aterrizaje de sus operaciones especulativas, al que, cada vez más, las políticas públicas están sometidas. Es inaceptable la exposición a la contaminación a la que se nos somete a los habitantes de Barcelona, especialmente en los barrios próximos al puerto. Nuestra salud no se puede poner en juego” dijo Lluís Rabell, Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona. “Además de replantearse el modelo turístico de la ciudad, la administración tiene que tomar medidas inmediatas contra la contaminación causada por los cruceros” añadió Rabell. Por otra parte, las organizaciones destacaron medidas como la instalación de alimentación de tierra para la conexión a la red eléctrica mientras los barcos están atracados.

“No sólo las personas, también el medio ambiente es sensible a las crecientes cargas de contaminación del aire, causantes de la acidificación y eutrofización de los ecosistemas. Es irresponsable que se siga permitiendo a los cruceros quemar combustibles muy sucios delante de nuestras ciudades cuando existen medidas alternativas” señaló María García, de Ecologistas en Acción. “Si un crucero quiere entrar al puerto de Barcelona se le debería obligar a utilizar las mejores tecnologías disponibles para la reducción de emisiones como los filtros de partículas y los catalizadores SCR, el uso de combustibles menos contaminantes y la conexión a la red eléctrica cuando está en puerto. El Congreso GreenPort debe utilizarse para abordar este grave problema o de lo contrario no merece ese nombre” agregó García.