La situació de contaminació per ozó troposfèric al país és alarmant. Des del mes de març es ve superant tant l’objectiu legal per a la protecció de la salut humana (concentració d’ozó superior a 120 µg/m3, de mitjana en 8 hores) com la recomanació que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert per a aquest contaminant. La perllongada ona de calor i l’intens tràfic motoritzat que suporta Catalunya ha provocat que se superin gairebé diàriament els nivells especialment en la Plana de Vic, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Comarques de Girona.

Ecologistes en Acció denuncia la insuficient informació donada per part de les autoritats, que es limita a la publicació de dades a la web i l’enviament d’avisos de les superacions del nivell d’informació (mitjanes horàries superiors a 180 µg/m³ ) als qui ho hagin sol·licitat prèviament. Per als ecologistes és necessària una campanya comunicativa contundent que avisi a la població de forma immediata i a través dels mitjans de comunicació massius perquè es prenguin mesures de protecció a la salut, i que expliqui la gravetat del problema i les seves causes.

Davant la persistència d’altes temperatures durant almenys aquesta i la setmana vinent, Ecologistes en Acció demana a la Generalitat l’adopció de les accions necessàries d’urgència, per evitar aconseguir el nivell d’alerta per ozó, establert en 240 micrograms per metre cúbic. Mesures que han de passar per la reducció dràstica del trànsit urbà i interurbà i de l’activitat industrial. Així mateix, els ecologistes denuncien que la Generalitat de Catalunya acumula una dècada de retard en la redacció del preceptiu Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir els nivells d’ozó, i exigeixen a l’Administració que compleixi amb les seves obligacions legals i elabori, aprovi i apliqui sense dilació aquesta Pla.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries. Per inhalació, provoca un increment dels riscos de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars. L’OMS estima en prop de 2.000 les morts prematures anuals a l’estat espanyol produïdes com a conseqüència de l’exposició a nivells d’ozó com els registrats en el que portem d’estiu a Catalunya. L’ozó, a més d’afectar la salut de les persones, és també tòxic per a la vegetació, danyant els boscos i reduint la productivitat dels cultius com ve denunciant des de fa anys Unió de Pagesos.

Els recurrents episodis de “ozonazos” a l’estiu i “nitrogenazos” a l’hivern mostren la inacció de les administracions catalanes en la lluita contra la contaminació atmosfèrica, situació que des de fa anys ve denunciant l’organització ecologista que juntament amb més de 50 entitats de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, reclamen amb urgència l’elaboració d’un nou Pla de Qualitat de l’Aire a Catalunya.

El ozono se vuelve a disparar en Cataluña ante la pasividad de las autoridades

La situación de contaminación por ozono es alarmante. Desde el mes de marzo se viene superando tanto el objetivo legal para la protección de la salud humana (concentración de ozono superior a 120 µg/m3, de media en 8 horas) como la recomendación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido para este contaminante. La prolongada ola de calor y el intenso tráfico motorizado que soporta Cataluña ha provocado que se superen casi diariamente los niveles especialmente en la Plana de Vic, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i Comarques de Girona.

Ecologistas en Acción denuncia la insuficiente información dada por parte de las autoridades, que se limita a la publicación de datos en la web y envio de avisos de las superaciones del nivel de información (mitjanes horàries superiors a 180 µg/m³ ) a quienes lo hayan solicitado previamente. Para los ecologistas es necesaria una campaña comunicativa contundente que avise a la población de forma inmediata y a través de los medios de comunicación masivos para que se tomen medidas de protección a la salud, y que explique la gravedad del problema y sus causas.

Ante la persistencia de altas temperaturas durante al menos ésta y la próxima semana, Ecologistas en Acción pide a la Generalitat la adopción de las medidas necesarias de urgencia, para evitar alcanzar el nivel de alerta por ozono, establecido en 240 microgramos por metro cúbico. Medidas que deben pasar por la reducción dràstica del tráfico urbano e interurbano y de la actividad industrial. Asimismo, los ecologistas denuncian que la Generalitat de Cataluña acumula una década de retraso en la redacción del preceptivo Plan de Mejora de la Calidad del Aire para reducir los niveles de ozono, y exigen a la Administración que cumpla con sus obligaciones legales y elabore, apruebe y aplique sin más dilación dicho Plan.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca un incremento de los riesgos de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares. La OMS estima en cerca de 2.000 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados en lo que llevamos de verano en Cataluña. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos como viene denunciando hace años Unio de Pagesos.

Los recurrentes episodios de “ozonazos” en verano y “nitrogenazos” en invierno muestran la inaccion de las administraciones catalanas en la lucha contra la contaminacion atmotsferica, situación que desde hace años viene denunciando la organización ecologista que junto con más de 50 entidades de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, reclaman con urgencia la elaboración de un nuevo Pla de qualitat de l’aire a Catalunya .