L’informe assenyala els principals impactes ambientals i la negligència en la gestió de les costes de Castelló, València i Alacant.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha realitzat un seguiment durant 2015 dels principals impactes i amenaces que afecten el litoral del País Valencià i, basant-se en les dades existents i centrant-se en la contaminació orgànica per una mala depuració d’aigües residuals i el seu abocament en el litoral, Ecologistes en Acció ha atorgat 36 banderes negres en tot el territori valencià.

Informe Banderas Negras País Valencià 2015

L’informe d’enguany també comprén temes relacionats amb la mala gestió ambiental per part de les diferents administracions, com ara: la gestió portuària, amb una clar exemple en el port d’Alacant, que ha suscitat una gran protesta veïnal i no té els informes ambientals disponibles en la seua pàgina web; la nefasta gestió realitzada en el cas del projecte Castor, que ha costat milions d’euros a tots els espanyols; o la improvisació en els accidents marítims, com és el cas del vaixell Sorrento. L’ancoratge d’embarcacions de recreació sobre la praderia de Posidonia oceanica en l’illa de Tabarca també ha merescut una bandera negra.

A banda d’aquestes banderes negres amb una localització concreta, també es concedeix una bandera negra a la problemàtica de l’erosió costanera a causa de la mala gestió ambiental del govern valencià presidit pel PP durant els últims 20 anys.

Finalment, per exemplificar que els moviments socials i les actuacions ciutadanes tenen molt a dir en la millora ambiental de les nostres costes i en la decisió de les polítiques ambientals, es concedeix una Bandera Verda a la campanya internacional de neteja del Mediterrani “Clean up the Med”, organitzada per l’ONG italiana Legambiente.

Informe complet de Banderes negres País Valencià 2015

Banderas negras País Valencià 2015

Ecologistas en Acción del País Valenciano ha realizado un seguimiento durante 2015 de los principales impactos y amenazas que afectan al litoral del País Valenciano, y en base a los datos existente, y centrándose en la contaminación orgánica por una mala depuración de aguas residuales y su vertido en el litoral.

El informe señala los principales impactos ambientales y negligencia en la gestión de las costas de Castellón, Valencia y Alicante.

Ecologistas en Acción del País Valenciano ha realizado un seguimiento durante 2015 de los principales impactos y amenazas que afectan al litoral del País Valenciano, y en base a los datos existente, y centrándose en la contaminación orgánica por una mala depuración de aguas residuales y su vertido en el litoral, Ecologistas en Acción ha otorgado 36 banderas negras en todo el territorio valenciano.

Informe Banderas Negras País Valencià 2015

El informe de este año también abarca temas relacionados con la mala gestión ambiental por parte de las diferentes administraciones, como la gestión portuaria, con una claro ejemplo en el puerto de Alicante que ha suscitado una gran protesta vecinal y no tiene los informes ambientales disponibles en su web; la nefasta gestión realizada en el caso del proyecto Castor que ha constado millones de euros a todos los españoles; o la improvisación en los accidentes marítimos como el caso del buque Sorrento. El fondeo de embarcaciones de recreo sobre pradera de Posidonia oceanica en la Isla de Tabarca se ha merecido también una bandera negra.

Aparte de estas banderas negras con una localización concreta, también se concede una bandera negra a la problemática de la erosión costera debido a la mala gestión ambiental del gobierno valenciano presidido por el PP durante los últimos 20 años.

Por último, para ejemplificar que los movimientos sociales y las actuaciones ciudadanas tienen mucho que decir en la mejora ambiental de nuestras costas y en la decisión de las políticas ambientales, se concede una Bandera Verde a la campaña internacional de limpieza del Mediterráneo “Clean up the Med”, organizada por la ONG italiana Legambiente.

Informe completo de Banderas negras País Valencià 2015