A mesura que augmenta el coneixement científic sobre els riscos de l’ús del glifosat com a herbicida, creix el nombre d’ajuntaments que estan limitant o abandonant el seu ús. A Badalona, Tarragona i Planoles, se’ls va unir ahir l’Ajuntament de Barcelona amb l’aprovació d’una moció presentada per les organitzacions Associació Salut i Agroecologia (ASIA), Col.lectiu Males Herbes, Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins de Barcelona, Ecologistes en Acció, Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Associació de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA) i Som lo que Sembrem.

Mocio_glifosat_Barcelona

El glifosat que és l’herbicida d’ús més estès al món, és un conegut contaminant hormonal que acaba de ser inclòs en la llista negra de l’OMS com a causa probable de càncer. Existeixen estudis científics que relacionen l’ús del glifosat amb afeccions i malalties, incloent-hi danys genètics. Entre els efectes adversos s’han descrit: Toxicitat subaguda i crònica, trastorns reproductius, augmenta la freqüència d’anomalies espermàtiques i carcinogènesi.

S’empra per matar herbes i arbustos, i en infiltrar-se al sòl és molt soluble en l’aigua i persistent al medi, contaminant els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics i el bestiar. Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg/l, valor màxim admès per la normativa europea per aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). Aquest mateix nivell és el màxim permès per aigües de consum humà (D.UE 98/83).

L’Ajuntament de Barcelona elaborarà un Pla de reducció de productes fitosanitaris per al tractament de plagues, malures i herbes espontànies dels espais verds. El Pla contemplarà el compromís municipal en la reducció de productes químics, amb un calendari d’aplicació gradual i l’ús de tècniques alternatives per tal de complir els terminis establerts. Les organitzacions celebren els acords assumits entre els que s’inclou proposar als Ajuntaments de l’àrea metropolitana a que prenguin mesures en la mateixa línia.

Barcelona prohíbe el uso de glifosat

Satisfacción de parte de las organizaciones impulsoras de la moción aprobada ayer con el apoyo de todos los grupos municipales del consistorio.

A medida que aumenta el conocimiento científico sobre los riesgos del uso del glifosat como herbicida, crece el número de ayuntamientos que están limitando o abandonando su uso. A Badalona, Tarragona y Planoles, se les unió ayer el Ayuntamiento de Barcelona con la aprobación de una moción presentada por las organizaciones Asociación Salud y Agroecología (ASIA), Colectivo Malas Hierbas, Comité de empresa de Parques y Jardines de Barcelona, Ecologistas en Acción, Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), Asociación de Personas afectadas por Productos Químicos y Radiaciones Ambientales (APQUIRA) y Somos lo que Sembramos.

El glifosat que es el herbicida de uso más extendido al mundo, es un conocido contaminante hormonal que acaba de ser incluido en la lista negra de la OMS como causa probable de cáncer. Existen estudios científicos que relacionan el uso del glifosat con afecciones y enfermedades, incluyendo daños genéticos. Entre los efectos adversos se han descrito: Toxicidad subaguda y crónica, trastornos reproductivos, aumenta la frecuencia de anomalías espermáticas y carcinogénesis.

Se emplea para matar hierbas y arbustos, y al infiltrarse en el suelo es muy soluble en el agua y persistente en el medio, contaminando los acuíferos, es tóxico para la fauna acuática, los animales domésticos y el ganado. Las aguas de Cataluña están gravemente contaminadas. Muchos freáticos tienen concentraciones medias de glifosat a lo largo del año superiores a 0’1 μg/l, valor máximo admitido por la normativa europea para aguas subterráneas (Directiva 2006/118/EC). Este mismo nivel es el máximo permitido para aguas de consumo humano (D.UE 98/83).

El Ayuntamiento de Barcelona elaborará un Plan de reducción de productos fitosanitarios para el tratamiento de plagas, enfermedades y hierbas espontáneas de los espacios verdes. El Plan contemplará el compromiso municipal en la reducción de productos químicos, con un calendario de aplicación gradual y el uso de técnicas alternativas para cumplir los plazos establecidos. Las organizaciones celebran los acuerdos asumidos entre los que se incluye proponer a los Ayuntamientos del área metropolitana a que tomen medidas en la misma línea.