El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estima parcialment el recurs contra el Pla Integral de Residus (PIR) aprovat pel Consell al juny de 2013 interposat per Ecologistes en Acció.

Sentencia del TSJCV

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estima parcialment el recurs contra el Pla Integral de Residus (PIR) aprovat pel Consell al juny de 2013 interposat per Ecologistes en Acció, plataformes d’afectats per abocadors i els partits polítics de l’oposició. S’anul·la el projecte estrela del PP de construir macroincineradores de residus domiciliaris i de configurar la incineració com a la “solució” al greu problema dels residus al País Valencià.

El TSJCV va fer pública ahir la sentència d’11 de desembre passat sobre el recurs contenciós administratiu promogut per Ecologistes en Acció del País Valencià, que va comptar amb el suport de diverses plataformes, col·lectius socials i partits polítics de l’oposició al Govern del Partit Popular. La sentència estima parcialment el recurs en el tema més important que contenia el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, i és la construcció de 2 o 3 macroincineradores de residus que es pretenien construir en els entorns metropolitans de cadascuna de les capitals de província. En aquest sentit la sentència reprodueix part de la sentència dictada el 15 de maig de 2015, en un recurs promogut per l’Ajuntament de Cox contra el PIRCV 2013, i considera que pel que fa als criteris de localització d’aquestes plantes incineradores “Ninguno de los argumentos salva la alegación de ilegalidad, ya que como hemos dicho es la norma valenciana la que taxativamente determina que sea el Consell quien, por medio del Plan Integral, determine los “criterios para localizar las infraestructuras de gestión”, lo que desde luego no se hace por medio de una cartografía orientativa, ya que esa cartografía no determina criterios, sino que impone zonas sin criterio determinante alguno.”

El PIRCV 2013 no establia els criteris de localització de les plantes incineradores i deixava el tema a la decisió del nou òrgan Comissió de Coordinació de Consorcis, dependent de la Conselleria de Medi Ambient. El TSJCV diu que aquesta decisió hauria de ser en tot cas del Consell i no de la Conselleria: “Por otra parte, no quiere la norma valenciana, (Artº 25 de le Ley de residuos), que sea la Consellería, sino el Consell, como órgano supremo, el que determine esos criterios en el PIR. Esa determinación, es necesaria para dar seguridad jurídica y uniformidad a los criterios que determinan los emplazamientos, lo que dará más objetividad a las propuestas y formulaciones que, a tal efecto, puedan hacer la Comisión de Coordinación de Consorcios, que tienen un carácter zonal y donde no necesariamente están integrados todos los municipios.”

Quant a la resta de fonaments de dret del recurs, la sentència del TSJCV els rebutja tots, en la nostra opinió sense una fonamentació jurídica suficient. Per exemple, davant del fet que el PIRCV 2013 no conté un pressupost o programa d’inversió de les noves instal·lacions que promovia i que l’article 25 de la Llei 10/2000 de residus de la Comunitat Valenciana l’exigeix com un contingut preceptiu del PIR (“j) L’estimació dels costos per a l’execució del pla i els mitjans de finançament per a la seua execució”), el TSJCV tira balons fora i reprodueix novament la Sentència de 15 de maig de 2015, referint-se a l’absència d’una Memòria econòmica i la seua innecessarietat en el PIR, i no a l’estimació de costos per a l’execució del Pla i els mitjans de finançament.

Així doncs, el PIRCV 2013 segueix en peu en la major part de les seues determinacions i també pel que fa a la incineració de residus en les cimenteres. És urgent que el nou Govern valencià inicie els treballs d’elaboració d’un nou PIR que incloga els nous objectius del Pla Estatal Marc de Residus (PEMAR) recentment aprovat i els objectius de la Comissió Europea sobre reciclatge i recuperació de materials, dins del paquet d’economia circular presentat recentment.

Sentencia al recurso contra el Plan Integral de Residuos

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estima parcialmente el recurso contra el Plan Integral de Residuos (PIR) aprobado por el Consell en junio de 2013.

Sentencia del TSJCV

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estima parcialmente el recurso contra el Plan Integral de Residuos(PIR) aprobado por el Consell en junio de 2013 interpuesto por Ecologistas en Acción, plataformas de afectados por vertederos y los partidos políticos de la oposición.Se anula el proyecto estrella del PP de construir macro-incineradoras de residuos domiciliarios y de configurar la incineración como la “solución” al grave problema de los residuos en la comunidad valenciana.

El TSJCV hizo pública ayer la sentencia de 11 de diciembre pasado sobre el recurso contencioso-administrativo promovido por Ecologistas en Acción del País Valenciano, que tuvo el apoyo de diversas plataformas, colectivos sociales y partidos políticos de la oposición al Gobierno del Partido Popular. La sentencia estima parcialmente el recurso en el tema más importante que contenía el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, y es la construcción de 2 ó 3 macro-incineradoras de residuos que se pretendían construir en los entornos metropolitanos de cada una de las capitales de provincia. En este sentido la sentencia reproduce parte de la sentencia dictada el 15 de mayo de 2015, en un recurso promovido por el Ayuntamiento de Cox contra el PIRCV 2013 y considera que respecto a los criterios de localización de esas plantas incineradoras “Ninguno de los argumentos salva la alegación de ilegalidad, ya que como hemos dicho es la norma valenciana la que taxativamente determina que sea el Consell quien, por medio del Plan Integral, determine los “criterios para localizar las infraestructuras de gestión”, lo que desde luego no se hace por medio de una cartografía orientativa, ya que esa cartografía no determina criterios, sino que impone zonas sin criterio determinante alguno.”

El PIRCV 2013 no establecía los criterios de localización de las plantas incineradoras y dejaba el tema a la decisión del nuevo órgano Comisión de Coordinación de Consorcios, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente. El TSJCV dice que esa decisión debería ser en todo caso del Consell y no de esa Conselleria: “Por otra parte, no quiere la norma valenciana, (Artº 25 de le Ley de residuos), que sea la Consellería, sino el Consell, como órgano supremo, el que determine esos criterios en el PIR. Esa determinación, es necesaria para dar seguridad jurídica y uniformidad a los criterios que determinan los emplazamientos, lo que dará más objetividad a las propuestas y formulaciones que, a tal efecto, puedan hacer la Comisión de Coordinación de Consorcios, que tienen un carácter zonal y donde no necesariamente están integrados todos los municipios.”

En el resto de fundamentos de derecho del recurso la sentencia del TSJCV los rechaza todos, sin una fundamentación jurídica suficiente en nuestra opinión. Por ejemplo, ante el hecho de que el PIRCV 2013 no contiene un presupuesto o programa de inversión de las nuevas instalaciones que promovía y que el artículo 25 de la Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana lo exige como un contenido preceptivo del PIR (“j) La estimación de los costes para la ejecución del plan y los medios de financiación para su ejecución”), el TSJCV tira balones fuera y reproduce de nuevo la sentencia de 15 de mayo de 2015, refiriéndose a la ausencia de una Memoria económica y su innecesariedad en el PIR, y no a la estimación de costes para la ejecución del Plan y los medios de financiación.

Así pues el PIRCV 2013 sigue en pie en la mayor parte de sus determinaciones así como la incineración de residuos en las cementeras. Es urgente que el nuevo Gobierno valenciano inicie los trabajos de elaboración de un nuevo PIR que incluya los nuevos objetivos del Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) recientemente aprobado y los objetivos de la Comisión Europea sobre reciclaje y recuperación de materiales, dentro del paquete de economía circular recientemente presentado.