Quatre de cada cinc espanyols ha respirat aire contaminat per ozó. El govern central i 12 comunitats autònomes incompleixen la llei en no elaborar els preceptius plans de millora de la qualitat de l’aire a les zones més afectades.

PDF - 3 MB
[Informe] La contaminación por ozono en el Estado español durante 2016

Més de 37 milions de persones han respirat aire contaminat per ozó durant la primavera i l’estiu de 2016 a l’Estat espanyol. L’informe sobre la contaminació per ozó d’Ecologistes en Acció que es presenta avui conclou que el 80% de la població i el 92% del territori han estat enguany exposats a uns nivells d’aquest contaminant que excedeixen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. La conjuntura meteorològica, el canvi climàtic, l’increment del trànsit, el frau en les emissions dels automòbils i l’aposta governamental per les energies brutes en detriment de les renovables estan entre les causes d’un problema que afecta de manera estructural la salut de la ciutadania, però també els cultius i espais naturals.

L’informe sobre ozó, que Ecologistes en Acció presenta enguany per primera vegada, analitza les dades arreplegades en 455 estacions oficials de mesurament instal•lades a tot l’Estat espanyol, entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 2016. Presenta dades exhaustives de la contaminació per ozó, per comunitats autònomes i per zones i estacions de mesurament.

Entre les seues principals conclusions, destaquen:

  • L’ozó troposfèric és el contaminant atmosfèric que any rere any afecta més població i territori a l’Estat espanyol. Durant 2016, tot i la crisi econòmica, els seus nivells s’han mantingut en general estacionaris, amb augments i descensos segons els territoris.
  • L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), d’acord amb el qual en 2016 l’aire contaminat per ozó ha afectat 37,3 milions de persones a l’Estat espanyol, el 80% de la seua població, i una superfície de 464.000 quilòmetres quadrats, el 92% del territori. És a dir, quatre de cada cinc espanyols han respirat un aire amb un nivell d’ozó superior al recomanat per l’OMS.
  • Si es considera el valor objectiu establit per la normativa espanyola i europea, més lax que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat per damunt de l’objectiu legal és de 10,2 milions de persones, un 22% del total, 0,7 milions d’afectats menys que en 2015 però 3 milions més respecte a 2013 i 2014. És a dir, un de cada cinc espanyols ha respirat un aire que incompleix l’estàndard legal vigent per a l’ozó.
  • L’ozó és un contaminant molt complex, que no té una font humana directa sinó que es forma en la baixa atmosfera en presència de radiació solar per la combinació d’altres contaminants denominats precursors, emesos pel trànsit rodat, les grans centrals termoelèctriques i determinades activitats industrials. Es tracta per tant d’un contaminant secundari que afecta, especialment durant la primavera i l’estiu, les àrees suburbanes i rurals influenciades per la contaminació urbana.
  • Encara que el manteniment de la contaminació per ozó en 2016 és conseqüència en primera instància de la conjuntura meteorològica, caracteritzada per una gran estabilitat atmosfèrica i una forta calor estival, l’evolució recent està relacionada molt probablement amb la tendència a l’increment a l’estiu de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (onades de calor), que són conseqüència del canvi climàtic.
  • La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari de primer ordre. D’acord amb les últimes estimacions de l’Agència Europea de Medi Ambient, cada any es registren 1.800 morts prematures a l’Estat espanyol per l’exposició a nivells de contaminació per ozó, com ara els registrats en la major part del territori durant 2016. Les persones més afectades són la població infantil, les persones majors, les dones embarassades i les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars cròniques.
  • Els costos sanitaris derivats de la contaminació per ozó representen al voltant de 5.000 milions d’euros a l’any, un 0,33% del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema. Quan ja han transcorregut dues dècades des de l’entrada en vigor de la primera normativa sobre contaminació per ozó, encara en 2016 han sigut diverses les comunitats autònomes (Junta d’Extremadura, Xunta de Galícia i Govern Basc) que no han avisat la població de la superació de l’anomenat “llindar d’informació”.

Els plans de millora de la qualitat de l’aire per a reduir la contaminació per ozó són obligatoris segons la legislació vigent. Tot i això, una dotzena de comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia, Navarra i País Basc) segueixen sense elaborar-los, la qual cosa ha motivat la presentació al juliol d’una denúncia contra el Regne d’Espanya davant de la Comissió Europea, que se suma als procediments que s’hi han obert per l’incompliment dels valors límit de partícules i diòxid de nitrogen.

Les principals vies d’actuació per a reduir la contaminació de l’aire per ozó són la disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport públic. Cal, a més, donar facilitats al trànsit de vianants i a la bicicleta en les ciutats. I també l’adopció generalitzada de les millors tècniques industrials disponibles, la substitució dels dissolvents orgànics per aigua i la reducció dràstica de la generació elèctrica en centrals tèrmiques, en particular les que utilitzen carbó.

Encara que s’ha d’ampliar substancialment la informació científica disponible sobre la dinàmica de l’ozó, i millorar el coneixement dels seus processos de formació i acumulació, a escala regional, estatal i continental, la insuficient informació disponible actualment sobre aquest contaminant no pot servir de coartada política per a no actuar sobre unes fonts de precursors perfectament conegudes, mitjançant els instruments legalment previstos.

Intentant pal·liar la falta d’informació administrativa, Ecologistes en Acció ha desenvolupat durant l’estiu de 2016 una campanya de sensibilització sobre l’ozó troposfèric, concentrada a Catalunya, el Sud-est (Almeria i Múrcia) i la zona Centre (Madrid i territoris limítrofs d’ambdues Castelles). S’han realitzat quatre jornades informatives, s’ha difós una exposició itinerant per una vintena de localitats i s’han programat diverses activitats en centres educatius i associatius.