Els 7,5 milions d’habitants de Catalunya han respirat aire contaminat per ozó durant la primavera i l’estiu del 2016 segons l’Informe elaborat per Ecologistes en Acció sobre Contaminació per Ozó en 2016. Els ecologistes reclamen a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que doni una resposta a la petició presentada el passat mes de juny perquè la Generalitat adopti els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per a aquest contaminant conformi els obliga la llei.

PDF - 3 MB
[Informe] La contaminación por ozono en el Estado español durante 2016

L’Informe sobre la Contaminació per Ozó en 2016 elaborat per Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de la població i del territori català han estat aquest any exposats a uns nivells d’aquest contaminant que excedeixen el recomanat per l’Organització Mundial de la Salut. L’informe analitza les dades recollides en les 455 estacions oficials de mesurament d’ozó instal·lades en tot l’Estat espanyol, entre elles 50 situades a Catalunya. Pel que fa a Catalunya, entre les seves principals conclusions, destaquen:

- L’ozó troposfèric és el contaminant atmosfèric que any rere any afecta a més població i territori. Durant 2016 els seus nivells s’han mantingut en general estacionaris, per sobre dels del 2014 i per sota dels del 2015.

- L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’acord al com l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2016 a la totalitat de la població i del territori de Catalunya.

- Si es considera el valor objectiu establert per la normativa, més lax que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat per sobre de l’objectiu legal és de 235.000 persones, un 3% del total, a les zones de la Plana de Vic, l’Alt Llobregat i el Prepirineu, esteses sobre un sisè del territori català.

- La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari de primer ordre. L’Agència Europea de Medi ambient estima en 1.800 les morts prematures en l’Estat espanyol per l’exposició a nivells de contaminació per ozó com els registrats a Catalunya durant 2016. Les persones més afectades són les nenes i nens, la gent gran, les dones embarassades i les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars cròniques.

- Els costos sanitaris derivats de la contaminació per ozó representen al voltant de 5.000 milions d’euros a l’any, un 0,33% del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar el cost dels danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

- La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

- Els Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el cas de l’ozó, la Generalitat de Catalunya porta anys ometent l’elaboració i aplicació d’aquests plans, resultant preceptius en totes les zones de la Comunitat excepte Penedès-Garraf, Catalunya Central i Maresme. Es tracta d’una negligència que està posant en perill la salut d’1,2 milions de catalans. Fins avui, la Generalitat de Catalunya no ha aprovat cap pla de millora de la qualitat de l’aire referit a les superacions dels valors objectiu d’ozó, acumulant una dècada d’incompliment de la legislació ambiental en aquesta matèria.

El passat mes de juny, Ecologistes en Acció, el Grup de Defensa del Ter, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i la Plataforma per la Qualitat de l’Aire van sol.licitar al Conseller de Territori i Sostenibilitat l’adopció urgent d’aquests plans a les dotze zones afectades en el període 2013-2015, sense haver rebut resposta fins al moment.

L’ozó troposfèric es forma principalment a partir dels contaminants precursors emesos en dues zones de Catalunya: l’Àrea de Barcelona-Vallès- Baix Llobregat i el Camp de Tarragona, a causa de l’elevada intensitat del trànsit rodat, el transport marítim del Port de Barcelona i Tarragona i l’activitat industrial que suporten tots dos territoris. La contaminació generada en aquestes zones s’expandeix per la resta del territori català causant afeccions en zones rurals molt allunyades en la forma d’ozó troposfèric, que aconsegueixen fins i tot fins a la regió pirinenca o els territoris al sud propers a l’Ebre, especialment a sotavent dels grans focus emissors dels contaminants precursors de l’ozó.

Toda la población de Cataluña ha respirado aire contaminado por ozono en 2016

La Generalitat de Cataluña incumple la ley al no elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire para reducir los niveles de ozono en las zonas más afectadas.

Los 7,5 millones de habitantes de Cataluña han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2016 según el Informe elaborado por Ecologistas en Acción sobre Contaminación por Ozono en 2016. Los ecologistas reclaman a la Consejería de Territorio y Sostenibilidad una respuesta a la petición presentada el pasado mes de junio para que la Generalitat adopte los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para este contaminante conforme obliga la ley.

PDF - 3 MB
[Informe] La contaminación por ozono en el Estado español durante 2016

El informe sobre la Contaminación por Ozono en 2016 elaborado por Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio catalán han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El informe analiza los datos recogidos en las 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, entre ellas 50 situadas en Cataluña. En lo que respecta a Cataluña, entre sus principales conclusiones, destacan:

- El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2016 sus niveles se han mantenido en general estacionarios, por encima de los de 2014 y por debajo de los de 2015.

- El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2016 a la totalidad de la población y del territorio de Cataluña.

- Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 235.000 personas, un 3% del total, en las zonas de la Plana de Vic, l’Alt Llobregat y el Prepirineu, extendidas sobre un sexto del territorio catalán.

- La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en 1.800 las muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en Cataluña durante 2016. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

- Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

- La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

- Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Generalitat de Cataluña lleva años omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, resultando preceptivos en todas las zonas de la Comunidad salvo Penedès-Garraf, Catalunya Central y Maresme. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 1,2 millones de catalanes. Hasta la fecha, la Generalitat de Cataluña no ha aprobado ningún plan de mejora de la calidad del aire referido a las superaciones de los valores objetivo de ozono, acumulando una década de incumplimiento de la legislación ambiental en esta materia.

El pasado mes de junio, Ecologistes en Acció, el Grupo de Defensa del Ter, la Coordinadora para la Salvaguarda del Montseny y la Plataforma por la Calidad del Aire solicitaron al Conseller de Territori y Sostenibilitat la adopción urgente de estos planes en las doce zonas afectadas en el periodo 2013-2015, sin haber recibido respuesta hasta el momento.

El ozono troposférico se forma principalmente a partir de los contaminantes precursores emitidos en dos zonas de Cataluña: el Área de Barcelona- Vallès – Baix Llobregat y el Camp de Tarragona, debido a la elevada intensidad del tráfico rodado, el transporte marítimo del Puerto de Barcelona y Tarragona y la actividad industrial que soportan ambos territorios. La contaminación generada en estas zonas se expande por el resto del territorio catalán causando afecciones en zonas rurales muy alejadas en la forma de ozono troposférico, que alcanzan incluso hasta la región pirenaica o los territorios al sur próximos al Ebro, especialmente a sotavento de los grandes focos emisores de los contaminantes precursores del ozono.