El TSJ anul·la les normes de gestió de 10 espais naturals valencians de la Xarxa Europea Natura 2000. La sentència al recurs d’Ecologistes en Acció considera que la protecció aprovada era insuficient i constata el poc interés de l’administració en la protecció d’aquestes àrees especialment significatives i sensibles.

PDF - 158.6 kB
Sentència anul·lació normes gestió 10 espais de la Xarxa Natura 2000

El Tribunal Superior de Justícia valencià ha dictat sentència en el recurs contenciós administratiu promogut per Ecologistes en Acció del País Valencià contra el Decret 192/2014. Amb aquest Decret el Govern valencià va aprovar les normes de gestió de 10 espais naturals de la Xarxa Natura 2000 que, a més d’estar acollits a la protecció de la Unió Europea, també gaudien d’una figura de protecció autonòmica d’espais naturals. Aquestos espais són la desembocadura del riu Millars, el Desert de les Palmes, el Fondo d’Elx-Crevillent, la marjal de Pego-Oliva, les llacunes de La Mata i Torrevella, les serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja, la serra Calderona, les salines de Santa Pola, la serra d’Espadà i les Gorges del Cabriol.

La sentència constata clarament el mínim interés de la Conselleria dirigida per Isabel Bonig en la protecció d’aquestos valuosos espais de la Xarxa Natura 2000:

“…volvemos a observar la falta de un programa de actuación lo que en principio parece que inhabilita al decreto y patentiza el poco interés que tiene la administración en la protección y cuidado de estas áreas especialmente significativas y sensibles.”

“No hay estudio económico, porque no hay ningún gasto que hacer, lo que demuestra el perfil absolutamente bajo del interés de la administración en este decreto.”

Però el Tribunal declara la nul·litat del Decret, impugnat pels ecologistes, per dos motius: perquè es va aprovar sense l’obligatòria avaluació ambiental i perquè la normativa aprovada és manifestament insuficient per a la protecció d’aquestos valuosos espais naturals.

Una primera mostra de la insuficient protecció és l’existència de superfícies de la Xarxa Natura 2000 objecte del Decret que, encara que mereixen ser protegides, van quedar sense cap norma, ni mecanisme de protecció o regulació, per a la seua defensa.

No obstant això, l’incompliment més destacable era la situació en què van quedar les superfícies de la Xarxa Natura 2000 que coincideixen amb les zones perifèriques dels parcs naturals afectats (les conegudes com a àrees d’amortiment d’impactes), a les quals s’aplicava una regulació que la sentència qualifica de “manifestament insuficient”:

Obviamente, esta norma no respeta los contenidos mínimos, que debe exigirse para un decreto como el que estamos examinando, y queda muy lejos del horizonte que señala el artº 47 ter de la Ley Valenciana 11/1994, (según redacción del artº 66 de la ley 16/2010, de 27 de diciembre), que anteriormente hemos transcrito, ya que no recoge ninguno de los elementos, requisitos y condicionantes de esta norma determinante.
Esto añade un nuevo motivo de nulidad al decreto impugnado, ya que las zonas de las ZEC que forman parte de las de amortiguación de impacto de los Espacios Naturales, tienen una regulación manifiestamente insuficiente desde la perspectiva 47 citado.”

La importància d’aquesta falta o insuficiència de mesures protectores és cabdal, ja que afectava 43.350 hectàrees, la major part de les quals es concentren en la serra d’Espadà i en les serres de Mariola i de la Font Roja.

Espais de la Xarxa Natura 2000 Superfície amb una protecció insuficient Superfície sense cap norma de gestió o regulació
ZEC Serres de Mariola i del Carrascal de la Font Roja 4.711 hectàrees 416 hectàrees
ZEPA Serres de Mariola i del Carrascal de la Font Roja 7.460 hectàrees 673 hectàrees
ZEPA Serra Calderona 682 hectàrees – – –
ZEPA Hoces del Cabriel 381 hectàrees – – –
ZEPA Serra d’Espadà 31.420 hectàrees 2.734 hectàrees
Superfície total: 39.943 hectàrees * 3.407 hectàrees *

* No s’inclou en el total les superfícies corresponents a la ZEC Mariola/Font Roja, ja que el seu territori es troba englobat en el de la ZEPA homònima

Ecologistes en Acció del País Valencià considera molt satisfactòria la sentència del TSJ, que demostra la il·legalitat d’una política de gestió dels espais naturals al servei de determinats interessos particulars. Els ecologistes esperen que el Govern valencià en prenga nota i treballe activament per a elaborar unes autèntiques normes de gestió que aprofiten per a regular i protegir adequadament aquestos valuosos espais naturals.

Altre exemple de la política de desregulació dels espais naturals durant el mandat de l’exconsellera Bonig és la modificació dels Plans d’Ordenació de Recursos Naturals dels parcs naturals amb la Llei 5/2013, que va suposar la pràctica desprotecció de totes les zones d’amortiment d’impactes dels parcs naturals valencians. Contra aquesta actuació, la federació ecologista va presentar una petició al Parlament Europeu i una queixa a la Comissió Europea, que continua oberta.

Encara que l’actual Govern valencià va recuperar en desembre de 2015 la protecció prèvia de què gaudien les àrees d’amortiment d’impactes dels parcs naturals, no ha adoptat cap tipus de resolució per tractar de mitigar els efectes dels dos anys de desprotecció (de gener de 2014 a desembre de 2015); és el cas del pla de l’ATE Alcoinnova, projecte urbanístic promogut per La Española al terme municipal d’Alcoi, en l’àrea d’amortiment d’impactes del Parc Natural de la Font Roja (en terrenys que també formen part de la Xarxa Natura 2000 europea). Contra aquest projecte, que a més amenaça el principal aqüífer que subministra aigua potable a la ciutat, estan pendents de resolució els recursos contenciosos presentats per l’Ajuntament d’Alcoi i pels col·lectius ecologistes.

Dura sentencia contra la falta de protección de los espacios naturales por parte del anterior equipo de la Conselleria de Medio Ambiente

El TSJ anula las normas de gestión de 10 espacios naturales valencianos de la Red Europea Natura 2000. La sentencia al recurso de Ecologistes en Acció considera que la protección aprobada era insuficiente y constata el poco interés de la administración en la protección de estas áreas especialmente significativas y sensibles.

PDF - 158.6 kB
Sentència anul·lació normes gestió 10 espais de la Xarxa Natura 2000

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dictado sentencia en el recurso contencioso administrativo promovido por Ecologistes en Acció del País Valencià contra el Decreto 192/2014. Con este Decreto el Gobierno valenciano aprobó las normas de gestión de 10 espacios naturales de la Red Natura 2000 que, además de estar acogidos a la protección de la Unión Europea, también gozaban de una figura de protección autonómica de espacios naturales. Estos espacios son la desembocadura del río Mijares, el Desert de les Palmes, el Fondo d’Elx-Crevillent, la marjal de Pego-Oliva, las lagunas de La Mata y Torrevieja, las sierras de Mariola y del Carrascal de la Font Roja, la sierra Calderona, las salinas de Santa Pola, la sierra de Espadà y las Hoces del Cabriel.

La sentencia constata claramente el mínimo interés de la Conselleria dirigida por Isabel Bonig en la protección de estos valiosos espacios de la Red Natura 2000:

“…volvemos a observar la falta de un programa de actuación lo que en principio parece que inhabilita al decreto y patentiza el poco interés que tiene la administración en la protección y cuidado de estas áreas especialmente significativas y sensibles.”

“No hay estudio económico, porque no hay ningún gasto que hacer, lo que demuestra el perfil absolutamente bajo del interés de la administración en este decreto.”

Pero el Tribunal declara la nulidad del Decreto, impugnado por los ecologistas, por dos motivos: porque se aprobó sin la obligatoria evaluación ambiental y porque la normativa aprobada es manifiestamente insuficiente para la protección de estos valiosos espacios naturales.

Una primera muestra de la insuficiente protección es la existencia de superficies de la Red Natura 2000 objeto del Decreto que, aunque merecen ser protegidas, quedaron sin ninguna norma, ni mecanismo de protección o regulación, para su defensa.

No obstante, el incumplimiento más destacable era la situación en la que quedaron las superficies de la Red Natura 2000 que coinciden con las zonas periféricas de los parques naturales afectados (las conocidas como áreas de amortiguación de impactos), a las que se aplicaba una regulación que la sentencia califica de “manifiestamente insuficiente”:

Obviamente, esta norma no respeta los contenidos mínimos, que debe exigirse para un decreto como el que estamos examinando, y queda muy lejos del horizonte que señala el artº 47 ter de la Ley Valenciana 11/1994, (según redacción del artº 66 de la ley 16/2010, de 27 de diciembre), que anteriormente hemos transcrito, ya que no recoge ninguno de los elementos, requisitos y condicionantes de esta norma determinante.
Esto añade un nuevo motivo de nulidad al decreto impugnado, ya que las zonas de las ZEC que forman parte de las de amortiguación de impacto de los Espacios Naturales, tienen una regulación manifiestamente insuficiente desde la perspectiva 47 citado.”

La importancia de esta falta o insuficiencia de medidas protectoras es capital, ya que afectaba a 43.350 hectáreas, la mayor parte de las cuales se concentran en la sierra de Espadà y en las sierras de Mariola y de la Font Roja.

EEspacios de la Red Natura 2000 Superficie con una protección insuficiente Superficie sin ningún norma de gestión o regulación
ZEC Serres de Mariola i del Carrascal de la Font Roja 4.711 hectàrees 416 hectáreas
ZEPA Serres de Mariola i del Carrascal de la Font Roja 7.460 hectàrees 673 hectáreas
ZEPA Serra Calderona 682 hectáreas – – –
ZEPA Hoces del Cabriel 381 hectáreas – – –
ZEPA Serra d’Espadà 31.420 hectáreas 2.734 hectáreas
Superficie total: 39.943 hectáreas * 3.407 hectáreas *

* No se incluye en el total las superficies correspondientes a la ZEC Mariola/Font Roja, ya que su territorio se encuentra englobado en el de la ZEPA homónima

Ecologistes en Acció del País Valencià considera muy satisfactoria la sentencia del TSJ, que demuestra la ilegalidad de una política de gestión de los espacios naturales al servicio de determinados intereses particulares. Los ecologistas esperan que el Gobierno valenciano tome nota y trabaje activamente para elaborar unas auténticas normas de gestión que sirvan para regular y proteger adecuadamente estos valiosos espacios naturales.

Otro ejemplo de la política de desregulación de los espacios naturales durante el mandato del exconsellera Bonig es la modificación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales de los parques naturales con la Ley 5/2013, que supuso la práctica desprotección de todas las zonas de amortiguación de impactos de los parques naturales valencianos. Contra esta actuación, la federación ecologista presentó una petición al Parlamento Europeo y una queja a la Comisión Europea, que continúa abierta.

Aunque el actual Gobierno valenciano recuperó en diciembre de 2015 la protección previa de la que gozaban las áreas de amortiguación de impactos de los parques naturales, no ha adoptado ningún tipo de resolución para tratar de mitigar los efectos de los dos años de desprotección (de enero de 2014 a diciembre de 2015); es el caso del plan de la ATE Alcoinnova, proyecto urbanístico promovido por La Española en el término municipal de Alcoi, en el área de amortiguación de impactos del parque natural de la Font Roja (en terrenos que también forman parte de la Red Natura 2000 europea). Contra este proyecto, que además amenaza el principal acuífero que suministra agua potable a la ciudad, están pendientes de resolución los recursos contenciosos presentados por el Ayuntamiento de Alcoi y por los colectivos ecologistas.