Ecologistes en Acció inicia la seva campanya sobre ozó amb dos objectius: reclamar a les administracions que engeguin plans eficaços de lluita contra aquest contaminant, i conscienciar a la població sobre el problema perquè contribueixi a la seva solució. Durant la primavera i l’estiu del 2017, es desenvoluparan exposicions i jornades sobre l’ozó a Catalunya, Extremadura, País Valencià i Valladolid. Com en anys anteriors, s’identificaran i difondran els nivells de contaminació més elevats.

[Exposició] Ozó troposfèric a Catalunya

L’exposició sobre l’ozó a Catalunya consta de 7 panells de 66 X 200 cm, en format roll-up (els mateixos panells porten el suport). Els temes on s’incideix són:

  • Que és l’ozó, com es forma i el seu moviment pel territori català
  • Quins efectes té sobre la salut humana i vegetal
  • Quines són les fonts dels contaminants precursors de l’ozó (òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils)
  • Mesures a aplicar per reduir la contaminació
  • El projecte CAPTOR de ciència ciutadana. CAPTOR és un projecte finançat pel Programa per a la recerca i la innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea on participa Ecologistes en Acció juntament amb ONG ambientals i centres de recerca procedents de l’Estat espanyol, Itàlia, Àustria i França. Un dels seus objectius és establir xarxes de monitoratge amb sensors de baix cost a cases de voluntaris i voluntàries per mesurar aquest contaminant durant els períodes d’estiu, època que assoleix les màximes concentracions a Europa.

Exposición sobre el ozono troposférico en Cataluña

Ecologistas en Acción inicia su campaña sobre ozono con dos objetivos: reclamar a las administraciones que pongan en marcha planes eficaces de lucha contra este contaminante, y concienciar a la población sobre el problema porque contribuya a su solución. Durante la primavera y el verano del 2017, se desarrollarán exposiciones y jornadas sobre el ozono en Cataluña, Extremadura, País Valenciano y Valladolid. Cómo en años anteriores, se identificarán y difundirán los niveles de contaminación más elevados.

[Exposició] Ozó troposfèric a Catalunya

La exposición sobre el ozono en Cataluña consta de 7 paneles de 66 X 200 cm, en formato roll-up (los mismos paneles traen el apoyo). Los temas donde se incide son:

  • Qué es el ozono, como se forma y su movimiento por el territorio catalán
  • Qué efectos tiene sobre la salud humana y vegetal
  • Cuáles son las fuentes de los contaminantes precursores del ozono (óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles)
  • Medidas a aplicar para reducir la contaminación
  • El proyecto CAPTOR de ciencia ciudadana. CAPTOR es un proyecto financiado por el Programa para la investigación y la innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea donde participa Ecologistas en Acción junto con ONG ambientales y centros de investigación procedentes del Estado español, Italia, Austria y Francia. Uno de sus objetivos es establecer redes de monitorización con sensores de bajo coste a casas de voluntarios y voluntarias para medir este contaminante durante los periodos de verano, época en la que alcanza sus máximas concentraciones en Europa.