• Ecologistes en Acció, SEO/BirdLife, WWF i Ríos con Vida denuncien que la modificació de la Llei que planteja el PP a mida de determinats sectors, rebaixaria la protecció general del medi natural i rural davant de les espècies invasores.
  • Les ONG presenten un document amb les preguntes clau sobre les espècies exòtiques invasores basat en informació científica.
Especies exóticas invasoras. Preguntas y respuestas

Les organitzacions de defensa de la natura s’oposen a la idea del Govern de tornar a presentar al setembre una proposició de modificació de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat atenent únicament a les demandes de determinats col·lectius de pescadors i caçadors, entre altres. El canvi normatiu, anunciat per la Plataforma en Defensa de la Pesca després de reunir-se amb la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, el 3 de juliol, rebaixaria els nivells de protecció general davant del problema ambiental i econòmic que suposen les espècies exòtiques invasores.

Davant de la proliferació d’informació, inexacta en alguns casos, les quatre organitzacions han elaborat un document que pretén, cenyint-se a la informació científica disponible, fer llum sobre les espècies exòtiques invasores, un problema ambiental que té un cost econòmic per al conjunt dels europeus de més de 12.000 milions d’euros anuals segons un anàlisi de la Comissió Europea.

Les organitzacions ambientalistes alerten, a més, que canviar la Llei podria suposar un acte inconstitucional ja que només tindria com a objectiu incomplir una sentència del Tribunal Suprem, motiu pel qual el canvi ja va ser rebutjat per la majoria del Congrés el 20 de juny passat. A més, no és la solució per als problemes que plantegen els sectors afectats i, no obstant això, sí que suposaria un greu retrocés en la lluita contra les espècies exòtiques invasores, una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món i a l’Estat espanyol.

Segons les ONG, la solució passa per aplicar l’actual legislació i desenrotllar les corresponents estratègies de control i, si escau, eradicació de les diferents espècies invasores, comptant amb tots els agents implicats i atenent a les realitats socioeconòmiques dels territoris.

Queda demostrat que el conflicte generat en relació a les espècies exòtiques invasores, la segona causa de pèrdua de biodiversitat en el món, se cenyeix només a unes poques espècies que són objecte d’explotació comercial, piscícola, cinegètica o turística. I que són, per tant, aquestos interessos econòmics puntuals els que mouen un canvi en la llei que afectaria no sols aquestes espècies, sinó moltes altres.

A més, l’actual Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat no obliga a controlar totes les espècies exòtiques invasores, sinó només aquelles que constitueixen una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats, els ecosistemes o l’agronomia. D’aquesta manera, les espècies que es troben en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores compten amb informes del MAPAMA avalats científicament pel Comité d’Espècies Exòtiques Invasores que demostren la seua perillositat per al nostre patrimoni natural.

Les organitzacions ecologistes consideren que la Llei 42/2007 ja contempla tots els aspectes i no ha de ser modificada. La Llei inclou flexibilitat suficient i procediments per a abordar el control de les espècies invasores i també per a descatalogar una espècie en el cas que es demostre que el seu impacte és menor. Així mateix contempla com alçar les prohibicions genèriques de possessió, transport, tràfic i comercialització en el marc de plans de control o eradicació permetent en aquests plans compatibilitzar la conservació del medi ambient amb interessos socials i econòmics.

Les ONG exigeixen al Govern que no modifique la Llei que garanteix la conservació de la biodiversitat al nostre país i que, en col·laboració amb les comunitats autònomes, aplique la Llei i desenrotlle les corresponents estratègies d’eradicació i control d’espècies invasores, ja que és en el marc d’aquests instruments on s’han de tenir en compte les realitats socioeconòmiques i planificar mesures adequades a la situació de cada zona i de cada espècie en qüestió. També insisteixen en el fet que aquestes estratègies han de suposar una oportunitat per a facilitar la reconversió dels sectors afectats cap a aprofitaments sostenibles, recuperant i posant en valor els recursos autòctons, que tenen un enorme potencial per a generar alternatives i major riquesa per a les zones rurals.