Jornada Al suelo lo que es del suelo
En Valencia
Del 18 de octubre de 2017 / 11:00
al 18 de octubre de 2017

Jornades de sensibilització “Al sòl el que és del sòl”
València, 18 d’octubre de 2017

Conclusions

Caminar cap a l’economia circular

‘Al sòl el que és del sòl’, les jornades de reflexió sobre la recollida selectiva de matèria orgànica, van ser un espai per a l’intercanvi d’experiències i inquietuds amb l’objectiu d’optimitzar la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica.

El 18 d’octubre van tindre lloc a València les jornades ‘Al sòl el que és del sòl’ centrades en el desenvolupament de programes de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus urbans que generem. L’esdeveniment va ser organitzat per Ecologistes en Acció i va comptar amb la presència de càrrecs públics i experts en la matèria, a més de la participació de nombrosos municipis de la província valenciana que estan disposats a embarcar-se en una transformació de l’esquema actual de gestió.

Una de les conclusions principals de la sessió del matí va ser que els municipis del País Valencià ja tenen a la seua disposició plantes de tractament especialitzades en restes orgàniques. Així ho va afirmar el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer: “Ja no serveixen les excuses, la brossa orgànica de la zona V5 pot ser traslladada per al seu processament a plantes com la d’Algímia i altres que estan preparades per a rebre-la. El suport supramunicipal està garantit”. De fet, més de 120 municipis estan en fases preliminars o d’aplicació de diferents programes de recollida selectiva.

Piquer també va subratllar que l’obligació d’implementar la separació en origen de la matèria orgànica està present en diverses normatives, com ara els plans zonals de les comarques valencianes i, dins de poc, en la legislació estatal. El tractament selectiu d’aquesta fracció resulta fonamental per a reduir les taxes d’abocament del territori, incrementar la recuperació de materials i, d’aquesta manera, assolir els objectius establits per les directives europees quant a gestió de residus. Segons Ferran Rosa, responsable de Polítiques Europees de Residus de Zero Waste Europe, “la fracció orgànica correspon al 43 % dels residus que produïm i genera greus impactes ambientals en el seu transport, tractament i abocament”.

“La Unió Europea ha advertit que no emprarà els diners comunitaris en la construcció d’abocadors o incineradores”, assegura el director general, “i els ajuntaments que implementen la recollida selectiva d’orgànica tindran problemes de solvència per les sancions europees conseqüents, perquè les institucions estatals han avisat de que no pensen cobrir les dites multes”.

Les jornades van incloure també les intervencions dels principals representants de la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE). Tant Pilar Soriano, presidenta de l’organisme, com Eugenio Cámara, gerent, van ressenyar que la mala gestió dels residus urbans és molt costosa: “35 milions d’euros se’n van cada any”. Les taxes d’abocament d’aquesta comarca són paregudes a les de la resta de la comunitat, entorn del 60 %, molt lluny del 5 % prescrit per Brussel·les per a 2030. En aquest sentit, Cámara va lamentar el retard acumulat: “Segons els plans zonals elaborats en 2002, entre el 2006 i el 2009 s’havien d’iniciar experiències pilot amb els grans productors de restes orgàniques (hospitals, col·legis, hotels, etc.) i, en 2015, aquest nou esquema havia de ser la norma a la Comunitat Valenciana”. La realitat és que, en 2017, els municipis del País Valencià es troben en les primeres fases de desenvolupament, plantejant les transformacions esmentades o desplegant-ne proves preliminars.

En les exposicions i debats de la vesprada es van plantejar les múltiples possibilitats d’aplicació d’esquemes de separació en origen de la fracció orgànica. Ferran Rosa va explicar que “la millor solució és la que s’adapta al territori, per això la flexibilitat és un punt clau degut a la diversitat de circumstàncies que podem trobar dins d’una ciutat o en diferents municipis”. Més enllà d’això, Rosa subscriu que el primer pas és treballar amb els grans productors per a assegurar l’èxit inicial de qualsevol projecte.

Així mateix, l’expert de Zero Waste Europe, va parlar de nombroses experiències d’interés en la recollida selectiva de matèria orgànica. Valldemossa és una localitat de l’illa de Mallorca de poc més de 2.000 habitants: van implementar el sistema porta a porta en un mes de març i, després d’una campanya de comunicació i educació prèvia a través de xarrades que van tindre gran acollida entre la població, el municipi va incrementar la seua recollida de la fracció orgànica en 62 punts percentuals en tan sols uns mesos. A més, Rosa va destacar l’exemple de Sardenya. En aquesta illa, els pobles i ciutats que no compleixen amb els objectius de recollida selectiva (que se situa un poc per damunt de la mitjana del conjunt) no disposen del servei públic de brossa.

En aquest punt, és interessant al·ludir a l’oferta enunciada per Joan Piquer de facilitar la posada en contacte dels municipis del País Valencià amb altres experiències d’avantguarda dins i fora de l’Estat espanyol.

Finalment, Pilar Soriano va explicar les principals característiques i objectius del projecte de recollida selectiva de matèria orgànica de la ciutat de València, basat en la instal·lació d’un contenidor de matèria orgànica obert a tota la població. La regidora de Medi Ambient del consistori valencià va explicar que van començar amb barris històrics de la ciutat amb intenses sinergies veïnals com Benimaclet o Campanar. En aquestos moments, segons dades municipals, el percentatge d’impropis trobat en aquests contenidors és del 15 % – 20 %, una xifra inassumible per a l’elaboració d’un compost (adob a partir de restes orgàniques) de qualitat.

Per a Ferran Rosa, un ferm defensor del mecanisme porta a porta, els contenidors oberts a tota la ciutadania permeten que qualsevol puga usar-los en una societat d’escassa consciència ambiental. De fet, afirma amb rotunditat que, en grans ciutats, el model que millor funciona és el contenidor amb xip i targeta d’accés de Sant Sebastià o Alacant, que assegura la participació de persones amb predisposició a les bones pràctiques, enfront de l’obert de Barcelona o València.

Al sòl el que és del sòl
València, dimecres 18 d’octubre de 2017
Palauet d’Aiora (C/Sants Just i Pastor, 98)

Jornades de sensibilització per a la recollida selectiva de la fracció orgànica
Separar correctament els residus orgànics beneficia tothom

L’economia circular és la resposta als impactes que genera el model actual ‘d’usar, tirar i soterrar’ sobre la natura i la població.

Programa

11:00 – 11:15 h. Presentació de la campanya. María Vicente – Coordinadora de la Campanya de gestió de residus d’Ecologistes en Acció.

11:15 – 13:30 h. Taula redona “Adaptació dels municipis, consorcis i plantes de tractament al servei de recollida selectiva de la fracció orgànica. Aspectes tècnics i de comunicació.”

 • Pilar Soriano – Presidenta de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
 • Eugenio Cámara – Gerent de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
 • Joan Piquer – director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
 • Ferran Rosa- Responsable de Polítiques Europees de residus de Zero Waste Europe

18:00 – 20:00 h. Taula redona ‘Experiències en la recollida selectiva de la fracció orgànica’.

 • Pilar Soriano – Regidora de Medi Ambient i Canvi Climàtic de València
 • Ferran Rosa – Responsable de Polítiques Europees de Residus de Zero Waste Europe
  Modera: Helena Prima – Coordinadora d’Ecologistes en Acció de València

Ara tens l’oportunitat de posar el teu granet de terra! No t’ho perdes!

Jornadas de sensibilizació Al suelo lo que es del suelo
Valencia, 18 de octubre de 2017

Conclusiones

Caminar hacia la economía circular

‘Al suelo lo que es del suelo’, las jornadas de reflexión sobre la recogida selectiva de materia orgánica fueron un espacio para el intercambio de experiencias e inquietudes con el objetivo de optimizar la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica

El 18 de octubre tuvieron lugar en Valencia las jornadas ‘Al suelo lo que es del suelo’ centradas en el desarrollo de programas de recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos urbanos que generamos. El evento fue auspiciado por Ecologistas en Acción y contó con la presencia de cargos públicos y expertos en la materia, además de la participación de numerosos municipios de la provincia valenciana que están dispuestos a embarcarse en una transformación del esquema actual de gestión.

Una de las conclusiones principales de la sesión de la mañana fue que los municipios del País Valencià ya tienen a su disposición plantas de tratamiento especializadas en restos orgánicos. Así lo afirmó el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer: “Ya no sirven las excusas, la basura orgánica de la zona V5 puede ser trasladada para su procesamiento a plantas como la de Algimia y otras que están preparadas para recibirla. El apoyo supramunicipal está garantizado”. De hecho, más de 120 municipios están en fases preliminares o de aplicación de diferentes programas de recogida selectiva.

Piquer también subrayó que la obligación de implementar la separación en origen de la materia orgánica está presente en diversas normativas como los planes zonales de las comarcas valencianas y, dentro de poco, en la legislación estatal. El tratamiento selectivo de esta fracción resulta fundamental para reducir las tasas de vertido del territorio, incrementar la recuperación de materiales y, de esta manera, alcanzar los objetivos establecidos por las directivas europeas en cuanto a gestión de residuos. Según Ferran Rosa, responsable de Políticas Europeas de Residuos de Zero Waste Europe, “la fracción orgánica corresponde al 43 % de los residuos que producimos y genera graves impactos ambientales en su transporte, tratamiento y vertido”.

“La Unión Europea ha advertido que no empleará el dinero comunitario en la construcción de vertederos o incineradoras”, asegura el director general, “y los ayuntamientos que implementen la recogida selectiva de orgánica tendrán problemas de solvencia por las sanciones europeas consecuentes, pues las instituciones estatales han avisado de que no piensan cubrir dichas multas”.

Las jornadas incluyeron también las intervenciones de los principales representantes de la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE). Tanto Pilar Soriano, presidenta del organismo, como Eugenio Cámara, gerente, reseñaron que la mala gestión de los residuos urbanos es muy costosa: “35 millones de euros se van cada año”. Las tasas de vertido de esta comarca son parecidas a las del resto de la comunidad, en torno al 60 %, muy lejos del 5 % prescrito por Bruselas para 2030. En este sentido, Cámara lamentó el retraso acumulado: “Según los planes zonales elaborados en 2002, entre el 2006 y el 2009 se debían iniciar experiencias piloto con los grandes productores de restos orgánicos (hospitales, colegios, hoteles, etc.) y, en 2015, este nuevo esquema había de ser la norma en la Comunidad Valenciana”. La realidad es que, en 2017, los municipios del País Valencià se encuentran en las primeras fases de desarrollo, planteando dichas transformaciones o desplegando pruebas preliminares de las mismas.

En las exposiciones y debates de la tarde se plantearon las múltiples posibilidades de aplicación de esquemas de separación en origen de la fracción orgánica. Ferran Rosa explicó que “la mejor solución es la que se adapta al territorio, por eso la flexibilidad es un punto clave debido a la diversidad de circunstancias que podemos encontrar dentro de una ciudad o en diferentes municipios”. Más allá de eso, Rosa suscribe que el primer paso es trabajar con los grandes productores para asegurar el éxito inicial de cualquier proyecto.

Asimismo, el experto de Zero Waste Europe, habló de numerosas experiencias de interés en la recogida selectiva de materia orgánica. Valldemossa es una localidad de la isla de Mallorca de poco más de 2.000 habitantes: implementaron el sistema puerta a puerta en un mes de marzo y, tras una campaña de comunicación y educación previa a través de charlas que tuvieron gran acogida entre la población, el municipio incrementó su recogida de la fracción orgánica en 62 puntos porcentuales en tan sólo unos meses. Además, Rosa destacó el ejemplo de Cerdeña. En esta isla, los pueblos y ciudades que no cumplen con los objetivos de recogida selectiva (que se sitúa un poco por encima de la media del conjunto) no disponen del servicio público de basuras.

En este punto, es interesante aludir a la oferta enunciada por Joan Piquer de facilitar la puesta en contacto de los municipios del País Valencià con otras experiencias de vanguardia dentro y fuera del Estado español.

Por último, Pilar Soriano explicó las principales características y objetivos del proyecto de recogida selectiva de materia orgánica de la ciudad de Valencia, basado en la instalación de un contenedor de materia orgánica abierto a toda la población. La concejal de Medio Ambiente del consistorio valenciano explicó que comenzaron con barrios históricos de la urbe con intensas sinergias vecinales como Benimaclet o Campanar. En estos momentos, según datos municipales, el porcentaje de impropios encontrado en estos contenedores es del 15 % – 20 %, una cifra inasumible para la elaboración de un compost (abono a partir de restos orgánicos) de calidad.

Para Ferran Rosa, un firme defensor del mecanismo puerta a puerta, los contenedores abiertos a toda la ciudadanía permiten que cualquiera pueda usarlos en una sociedad de escasa conciencia ambiental. De hecho, afirma con rotundidad que, en grandes ciudades, el modelo que mejor funciona es el contenedor con chip y tarjeta de acceso de San Sebastián o Alicante, que asegura la participación de personas con predisposición a las buenas prácticas, frente al abierto de Barcelona o Valencia.

__0__

Al suelo lo que es del suelo
Valencia, miércoles 18 de octubre de 2017
Palacete de Ayora (C/ Santos Justo y Pastor 98)

Jornadas de sensibilización para la recogida selectiva de la fracción orgánica
Separar correctamente los residuos orgánicos beneficia a todo el mundo

La economía circular es la respuesta a los impactos que genera el modelo actual de ‘usar, tirar y enterrar’ sobre la naturaleza y la población.

Programa

11:00 – 11:15 h. Presentación de la campaña. María Vicente – Coordinadora de la Campaña de Gestión de Residuos de Ecologistas en Acción.

11:15 – 13:30 h. Mesa redonda “Adaptación de los municipios, consorcios y plantas de tratamiento al servicio de recogida selectiva de la fracción orgánica. Aspectos técnicos y de comunicación.”

 • Pilar Soriano – Presidenta de la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
 • Eugenio Cámara – Gerente de la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
 • Joan Piquer – Director General de Cambio Climático y Calidad Ambiental
 • Ferrán Rosa- Responsable de Políticas Europeas de residuos de Zero Waste Europe

18:00 – 20:00 h. Mesa redonda ‘Experiencias en la recogida selectiva de la fracción orgánica’.

 • Pilar Soriano – Concejala de Medio Ambiente y Cambio Climático de Valencia
 • Ferran Rosa – Responsable de Políticas Europeas de residuos de Zero Waste Europe

Modera: Helena Prima – Coordinadora de Ecologistas en Acción de Valencia

¡Ahora tienes la oportunidad de poner tu granito de tierra! ¡No te lo pierdas!