Ecologistes en Acció reivindica la necessitat d’implantar el Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d’envasos per la seua capacitat per a valoritzar aquest tipus de residus, assegurar la qualitat dels envasos tornats i evitar l’abandó d’aquestos materials en l’entorn urbà i natural.

Al País Valencià es generen dos milions de tones de residus sòlids urbans. Aproximadament una quarta part són envasos de diversos materials (fusta, metalls, plàstic, paper i cartó, etc.) que acaben en la brossa. Quasi 400.000 tones d’envasos, al voltant del 80 % del total, són enviades i soterrades als abocadors del territori. Després de vint anys de Sistema Integral de Gestió (SIG) de materials reciclables, no sembla que l’avanç en les taxes de recuperació siga encomiable. Però hi ha alternatives que han obtingut molt bons resultats en altres comunitats de l’Estat espanyol i enllà de les seues fronteres, com és el cas del Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR). Aquest mecanisme sol prendre la forma d’una xarxa de màquines que registren la tornada i tornen la petita taxa abonada per l’envàs en la compra del producte.

Segons Joan Marc Simon, director executiu de Zero Waste Europe (organització amb seu a Brussel·les que defensa un model de gestió que aspire a un escenari de Residu Zero), “el sistema de retorn d’envasos té la virtut de posar en valor allò que altres consideren brossa i incentivar-ne la recuperació”. D’altra banda, assenyala que el SDDR garanteix la qualitat dels envasos tornats, perquè arriben nets de restes orgàniques i sense compactar, la qual cosa facilita la reincorporació en el circuit d’ús i redueix els costos de processament.

Un altre problema característic de l’esquema actual de gestió és l’abandó d’envasos en el medi natural i urbà. Investigacions de la Fundació Ellen MacArthur revelen que el 72 % dels envasos de plàstic no es recuperen: una tercera part són abandonats en l’entorn i un 14 % acaben en els forns de les incineradores. El SIG tampoc dóna solució a aquesta realitat: el contenidor groc només arreplega dos dels set milions d’envasos que es generen al País Valencià. “Nombroses experiències han demostrat que el SDDR aconsegueix reduir la quantitat d’envasos que acaben extraviats en un 40 %”, exposa Joan Marc Simon. De fet, uns quants països que utilitzen aquest sistema han aconseguit reciclar prop del 90 % dels envasos que produeixen.

L’oposició dels poders econòmics

El PSPV va votar el mateix que Ciutadans en la recent sessió de les Corts Valencianes en què Podem va suggerir la inclusió del SDDR en el Pla Integral de Residus que està elaborant la Conselleria. Els dos partits van rebutjar la proposta, a pesar que els socialistes han contemplat en nombroses ocasions la implantació d’aquest sistema. Va ser la primera vegada que la cambra de decisió va expressar de manera explícita la seua posició enfront de la dita iniciativa, que ha suscitat l’enèrgica resistència de multitud d’empreses i organismes del poder econòmic com Asucova (Mercadona, Dialprix, Consum…) o Anged (Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés…).

Però l’oposició més insistent ha arribat de la mà d’Ecoembes, que té en el seu accionariat marques de la envergadura de Nestlé, Danone o Coca-Cola. L’entitat sense ànim de lucre ha dedicat una gran quantitat de recursos a la defensa del SIG, al qual mostra la seua adhesió incondicional. Per a Ecologistes en Acció, aquest antagonisme es deu als interessos mercantils de les empreses que es lucren amb la producció i el tractament d’envasos i que depenen quasi per complet del model actual. Un model que es desenvolupa a costa de perjudicar el medi ambient.

Responsabilitat ampliada del productor

Així mateix, hi ha mecanismes fiscals que poden intervindre en el mercat a favor de la producció d’envasos amb materials reciclables i sostenibles. Hi ha recipients que dificulten les tasques de recuperació per aparèixer, en la majoria de les ocasions, contaminats de matèria orgànica o per tindre unes dimensions molt reduïdes. És el cas de les càpsules individuals de cafè, mantega, melmelada o llet. Joan Marc Simon recorda que aquest tipus d’envasos, com les botelles d’aigua, estan prohibits en l’oferta de productes dels edificis públics de ciutats com Hamburg. “A Brussel·les estem treballant per a impulsar una nova legislació de responsabilitat ampliada del productor: els materials tòxics s’han de prohibir, els materials que no es poden reciclar han de ser gravats amb nous impostos i els materials més ecològics han de ser protegits per subvencions extretes dels diners recaptats a partir de males pràctiques”, afig l’expert.

El SDDR se alza como alternativa ante el SIG que apenas recupera una quinta parte de los envases que tiramos a la basura

Ecologistas en Acción reivindica la necesidad de implantar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases por su capacidad para valorizar este tipo de residuos, asegurar la calidad de los envases regresados y evitar el abandono de estos materiales en el entorno urbano y natural.

En el País Valencià se generan dos millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Aproximadamente, una cuarta parte son envases de diversos materiales (madera, metales, plástico, papel y cartón, etc.) que acaban en la basura. Casi 400.000 toneladas de envases son enviadas y enterradas en los vertederos del territorio, en torno al 80 % de los mismos. Tras veinte años de Sistema Integral de Gestión (SIG) de materiales reciclables, no parece que el avance en las tasas de recuperación sea digno de alabanza. Pero existen alternativas que han dado muy buenos resultados en otras comunidades del Estado español y allende de sus fronteras como es el caso del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este mecanismo suele tomar la forma de una red de máquinas que registran el regreso y devuelven la pequeña tasa abonada por el envase en la compra del producto.

Según Joan Marc Simón, director ejecutivo de Zero Waste Europe (organización con sede en Bruselas que defiende un modelo de gestión que aspire a un escenario de Residuo Cero), “el sistema de retorno de envases tiene la virtud de poner en valor lo que otros consideran basura e incentivar su recuperación”. Por otra parte, señala que el SDDR garantiza la calidad de los envases devueltos, pues llegan limpios de restos orgánicos y sin compactar, lo que facilita su reincorporación en el circuito de uso y reduce los costes de procesamiento.

Otro problema característico del esquema actual de gestión es el abandono de envases en el medio natural y urbano. Investigaciones de la Fundación Ellen MacArthur revelan que el 72 % de los envases de plástico no se recuperan: una tercera parte son abandonados en el entorno y un 14 % acaban en los hornos de las incineradoras. El SIG tampoco da solución a esta realidad: el contenedor amarillo sólo recoge dos de los siete millones de envases que se generan en el País Valencià. “Numerosas experiencias han demostrado que el SDDR consigue reducir la cantidad de envases que acaban extraviados en un 40 %”, expone Joan Marc Simón. De hecho, varios países que utilizan este sistema han conseguido reciclar cerca del 90 % de los envases que producen.

La oposición de los poderes económicos

El PSPV votó lo mismo que Ciudadanos en la reciente sesión de las Cortes valencianas en la que Podemos sugirió la inclusión del SDDR en el Plan Integral de Residuos que está elaborando la Conselleria. Ambos rechazaron la propuesta, pese a que los socialistas han contemplado en numerosas ocasiones la implantación de este sistema. Fue la primera vez que la cámara de decisión expresó de manera explícita su posición frente a dicha iniciativa, que ha suscitado la enérgica resistencia de multitud de empresas y organismos del poder económico como Asucova (Mercadona, Dialprix, Consum, …) o Anged (Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, …).

Pero la oposición más insistente ha llegado de la mano de Ecoembes, en cuyo accionariado se pueden encontrar marcas del calibre de Nestlé, Danone o Coca-Cola. La entidad sin ánimo de lucro ha dedicado una gran cantidad de recursos a la defensa del SIG, al que muestra su adhesión incondicional. Para Ecologistas en Acción, dicho antagonismo se debe a los intereses mercantiles de las empresas que se lucran con la producción y el tratamiento de envases y que dependen casi por completo del modelo actual. Un modelo que se desarrolla a costa de perjudicar el medio ambiente.

Responsabilidad ampliada del productor

Asimismo, existen mecanismos fiscales que pueden intervenir en el mercado a favor de la producción de envases con materiales reciclables y sostenibles. Hay recipientes que entorpecen las labores de recuperación por aparecer, en la mayoría de las ocasiones, contaminados de materia orgánica o ser de un tamaño muy reducido. Es el caso de las cápsulas individuales de café, mantequilla, mermelada o leche. Joan Marc Simón recuerda que ese tipo de envases, como las botellas de agua, están prohibidos en la oferta de productos de los edificios públicos de ciudades como Hamburgo. “En Bruselas, estamos trabajando para impulsar una nueva legislación de responsabilidad ampliada del productor: los materiales tóxicos se tienen que prohibir, los materiales que no se pueden reciclar tienen que ser grabados con nuevos impuestos y los materiales más ecológicos deben ser respaldados por subvenciones extraídas del dinero recaudado a partir de malas prácticas”, añade el experto.