• Fins al 95 % de la població urbana de la Unió Europea respira aire que depassa els límits de contaminació que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Així es desprèn de l’últim informe de l’Agència Europea de Medi ambient (AEMA) analitzant dades entre 2013 i 2015. L’Agència eleva el nombre anual de morts prematures per exposició al diòxid de nitrogen fins a 229.000 en la Unió Europea, 19.470 d’elles a les ciutats espanyoles.
 • Ecologistes en Acció considera que el nou Pla Nacional de Qualitat de l’Aire del Govern espanyol manca d’objectius i mesures eficaces per reduir la contaminació de l’aire.
EEA Report No 13/2017

Les dades presentades per l’Agència Europea de Medi ambient (AEMA) són plenament consistents amb els informes anuals que elabora Ecologistes en Acció. De fet l’Agència empra la mateixa metodologia que utilitza l’organització ecologista des de fa anys, en prendre com a referència els límits legals i també les guies de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Entre les principals conclusions de l’informe de l’AEMA destaquen:

 • Els contaminants més problemàtics per a la salut de la població europea segueixen sent les partícules en suspensió (especialment les més fines, de menys de 2,5 micres, PM2,5), el diòxid de nitrogen (NO2) i l’ozó troposfèric, si bé està augmentant la preocupació pels nivells del cancerigen benzopirè, únic contaminant que contínua a l’alça.
 • Fins a un 95 % de la població viu en ciutats on se superen els límits recomanats per l’OMS per a aquests contaminants. Per la seva banda, els límits legals (més laxos que les recomanacions de l’OMS) es depassen per a algun d’aquests contaminants en ciutats on viu fins a un 30 % de la població.
 • Les noves estimacions publicades per l’AEMA eleven l’any 2014 fins a 399.000 les morts prematures per exposició a partícules fines PM2,5; 75.000 per exposició a NO2 i 13.600 per exposició a ozó. A Espanya, les víctimes de la contaminació haurien estat 23.180 per partícules fines, 6.740 per diòxid de nitrogen i 1.600 per ozó.
 • Rebaixant a 10 micrograms per metre cúbic la concentració de diòxid de nitrogen a la qual s’observen efectes sobre la salut, segons els últims estudis científics, el nombre anual de morts prematures es multiplicaria l’any citat fins a 229.000 en la Unió Europea, 19.470 d’elles a les ciutats espanyoles, prop de les ocasionades per les partícules fines.

Ecologistes en Acció considera molt preocupant la situació que descriu l’informe de l’AEMA i atribueix al Govern bona part de la responsabilitat en la mala qualitat de l’aire. L’aposta pel transport per carretera o el bloqueig de les energies renovables per apuntalar les centrals tèrmiques de carbó i gas són polítiques del Govern espanyol molt lesives tant per a la qualitat de l’aire com per a la lluita contra el canvi climàtic.

Observaciones al Plan Aire II

Per això, l’organització ecologista ha presentat nombroses observacions al Pla Nacional de Qualitat de l’Aire 2017-2019, denominat Pla Aire II, que tramita el Govern espanyol amb la mateixa falta d’ambició i definició que el seu antecessor Pla Aire I, expirat el desembre passat. Fa l’efecte que el Pla Aire II intenta cobrir formalment una obligació legal, la qual cosa explicaria la falta de definició del pla i de les mesures que proposa, així com l’absència d’un procés de participació previ a la seva elaboració, en un tema tan sensible socialment i administrativament tan complex com la qualitat de l’aire.

Ecologistes en Acció recorda que les principals vies d’actuació per reduir la contaminació de l’aire, a Espanya i a Europa, passen per la disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport públic (especialment l’elèctric). És necessari a més donar facilitats al vianant i a la bicicleta a les ciutats. Per millorar l’aire de les zones industrials la millor estratègia és l’adopció generalitzada de les millors tècniques disponibles i la reducció dràstica de la generació elèctrica per centrals tèrmiques, en particular de les quals utilitzen carbó.

Per aconseguir aquests objectius, es proposen entre altres mesures:

 • L’actualització dels límits legals vigents en l’Estat espanyol per als contaminants atmosfèrics d’acord a les guies de qualitat de l’aire de l’OMS.
 • La millora de la informació sobre la qualitat de l’aire, difonent-la pels mitjans de comunicació públics al costat de la previsió meteorològica.
 • L’eliminació de les bonificacions, devolucions i altres mesures fiscals similars sobre l’adquisició i el consum de recursos energètics d’origen fòssil i derivats.
 • La prohibició d’accés dels vehicles dièsel a les ciutats amb incompliment dels límits legals de contaminació i/o en situacions meteorològiques desfavorables.
 • La destinació dels fons públics proposats per a la renovació de vehicles privats a la millora del transport públic urbà i del transport de mercaderies per ferrocarril.
 • La creació d’una Àrea de Control d’Emissions en el Mediterrani, que limiti el sofre en els combustibles d’ús marítim, com la ja existent en el Mar Bàltic i el Mar del Nord.
 • L’establiment d’un calendari de clausura de les centrals termoelèctriques de carbó, per ser una de les principals fonts emissores de contaminants atmosfèrics.
 • I el foment de la rehabilitació dels edificis, incorporant les energies renovables i sistemes urbans de generació centralitzada de calor (calefacció de districte).