Tot i la millora lleu de la situació, la Generalitat Valenciana segueix sense elaborar els preceptius plans de millora de la qualitat de l’aire en les zones més afectades.

Els cinc milions d’habitants del País Valencià han respirat aire contaminat per ozó durant la primavera i l’estiu de 2017. L’Informe sobre la contaminació per ozó d’Ecologistes en Acció conclou que la totalitat de la població i del territori valencià han estat exposats enguany a uns nivells d’aquest contaminant que excedeixen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. El canvi climàtic, la remuntada del trànsit, el frau en les emissions dels automòbils i l’aposta governamental per les energies brutes en detriment de les renovables són algunes de les causes d’un problema que afecta de manera estructural la salut de la ciutadania i, també, els cultius i els espais naturals.

Pel que fa al País Valencià, entre les principals conclusions destaquen:

- L’ozó troposfèric és el contaminant atmosfèric que any rere any afecta més població i territori. Durant 2017 els seus nivells s’han reduït en general respecte als de 2016 i 2015, a pesar de l’elevada calor primaveral i estival. La contaminació generada des de les grans ciutats, les autovies i autopistes i diverses àrees d’activitat industrial –de manera destacada la zona ceràmica de Castelló–, s’estén pel territori i afecta les zones més allunyades i rurals en la forma d’ozó troposfèric.

- L’informe d’Ecologistes en Acció pren com a referència el valor recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), segons el qual l’aire contaminat per ozó ha afectat en 2017 la totalitat de la població i tot el territori del País Valencià.

- Si es considera el valor objectiu establit per la normativa, més lax que la recomanació de l’OMS, la població que ha respirat aire contaminat per damunt de l’objectiu legal és de 340.000 persones, un 7 % del total, en les zones interiors de Cervol-Els Ports, Xúquer-Cabriol i Bètica-Serpis, esteses sobre la tercera part del territori valencià.

- L’ozó és un contaminant molt complex, que no té una font humana directa sinó que es forma en la baixa atmosfera en presència de radiació solar per la combinació d’altres contaminants denominats precursors, emesos pel trànsit rodat, les grans centrals termoelèctriques i determinades activitats industrials. Afecta durant la primavera i l’estiu especialment a les àrees suburbanes i rurals influenciades per la contaminació urbana i industrial.

- El manteniment de la contaminació per ozó en 2017 és conseqüència en primera instància de la conjuntura meteorològica, caracteritzada per una gran estabilitat atmosfèrica i una forta calor estival. La seua evolució recent està relacionada amb la tendència a l’increment a l’estiu de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (onades de calor), resultat del canvi climàtic.

- La contaminació per ozó hauria d’abordar-se com un problema sanitari de primer ordre. L’Agència Europea de Medi Ambient ha calculat 1.600 morts prematures a l’Estat espanyol en 2014 per l’exposició a nivells de contaminació per ozó com els registrats al País Valencià durant 2017. Les persones més afectades són les xiquetes i xiquets, les persones majors, les dones embarassades i les persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars cròniques.

- Els costos sanitaris derivats de la contaminació per ozó representen al voltant de 5.000 milions d’euros a l’any, un 0,33 % del PIB espanyol, segons el Banc Mundial, sense considerar el cost real dels danys provocats sobre els cultius i els ecosistemes naturals.

- La informació a la ciutadania per part de les administracions públiques no és ni adequada ni ajustada a la gravetat del problema.

- Els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire per a reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però en el cas de l’ozó, la Generalitat Valenciana porta una dècada ometent l’elaboració i aplicació dels plans esmentats en totes les zones on resulten preceptius. Es tracta d’una negligència que enguany està posant en perill la salut de prop d’un milió de valencians.

- Les principals vies d’actuació per a reduir la contaminació de l’aire per ozó al País Valencià són la disminució del trànsit motoritzat, la reducció de la necessitat de mobilitat i la potenciació del transport públic. A més, cal donar facilitats al trànsit de vianants i a la bicicleta en les ciutats. I també l’adopció generalitzada de les millors tècniques industrials disponibles, la substitució dels dissolvents orgànics per aigua, la reducció dràstica de la generació elèctrica en centrals tèrmiques i la limitació de les emissions dels vaixells en els grans ports.

- A fi de pal·liar la falta d’informació administrativa, Ecologistes en Acció ha desenvolupat una campanya de sensibilització sobre la contaminació per ozó al País Valencià, amb la celebració d’una Jornada informativa a València, la instal·lació d’una exposició itinerant i la realització d’activitats divulgatives sobre el problema en centres d’educació secundària i obertes al públic en general de les localitats d’Alzira, Aiora, Benicarló, Benidorm, Benigànim, Carrícola, Elda, Morella, Ontinyent, El Pinós, Sella, Villar del Arzobispo, Viver i València.

L’informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades arreplegats en 455 estacions oficials de mesurament d’ozó instal·lades en tot l’Estat espanyol, de les quals 54 estan situades al País Valencià.

Informe sobre Contaminación por Ozono en 2017: resultados para País Valenciano
Toda la población del País Valenciano ha respirado aire contaminado por ozono

Pese a la leve mejora de la situación, la Generalitat Valenciana sigue sin elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en las zonas más afectadas.

Los cinco millones de habitantes del País Valenciano han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017. El Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio valenciano han estado expuestos este año a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, y también a los cultivos y espacios naturales.

En lo que respecta al País Valenciano, entre sus principales conclusiones, destacan:

- El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2017 sus niveles se han reducido en general respecto a los de 2016 y 2015, pese al elevado calor primaveral y estival. La contaminación generada desde las grandes ciudades, las autovías y autopistas y diversas áreas de actividad industrial, destacando la zona cerámica de Castellón, se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

- El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a la totalidad de la población y de todo el territorio del País Valenciano.

- Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 340.000 personas, un 7 % del total, en las zonas interiores de Cérvol-Els Ports, Júcar-Cabriel y Bética-Serpis, extendidas sobre la tercera parte del territorio valenciano.

- El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

- El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival. Su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

- La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español en 2014 por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en el País Valenciano durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

- Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste real de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

- La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

- Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Generalitat Valenciana lleva una década omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que este año está poniendo en peligro la salud de cerca de un millón de valencianos.

- Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono en el País Valenciano son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas y la limitación de las emisiones de los barcos en los grandes puertos.

- Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistes en Acció ha desarrollado una campaña de sensibilización sobre la contaminación por ozono en el País Valenciano, con la celebración de una Jornada informativa en València, la instalación de una exposición itinerante y la realización de actividades divulgativas sobre el problema en centros de educación secundaria y abiertas a público en general de las localidades de Alzira, Ayora, Benicarló, Benidorm, Benigánim, Carrícola, Elda, Morella, Ontinyent, Pinoso, Sella, Villar del Arzobispo, Viver y València.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, 54 de estas estaciones situadas en el País Valenciano.