Ecologistes en Acció i Enginyeria sense Fonteres ha realitzat un estudi sobre la viabilitat de les més de 68.000 Hes de regadiu que es pretenen crear a la zona del Segarra-Garrigues, a Lleida.

[Informe] Incidencia ambiental, económica y social del Canal Segarra-Garrigues

De l’esmentat estudi es desprenen que dites transformacions produirien un gran impacte ambienal, amb afectacions greus a ecosistemes esteparis. Així mateix, des del punt de vista social, no produirien cap aventatge, atès que no fixarien la població al medi rural. Finalment, es tracta d’una actuació que està resultant econòmicament ruïnosa, a part de la gran desviació pressupostària acumulada i prevista, la seva rendibilitat és econòmicament negativa, tant si considerem com si no considerem l’amortització de l’obra.

Per tot plegat, Ecologistes en Acció ha sol·licitat, tant al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, com a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ambdues institucions promotores del projecte de creació dels regadius del Segarra-Garrigues, que desisteixin de desenvolupar aquesta actuació, pel seu gran impacte ambiental, el seu nul interès social i per ser econòmicament nefasta, atès que ha produït i encara produiria més grans endeutaments de les administracions, així com pèrdues econòmiques no només a les administracions promotores, sinó també als propis regants.

Es tracta d’un projecte de regadiu de característiques similars a altres molts que s’han desenvolupat o a hores d’ara en projecte, a realitzar a altres punts de l’Estat, que a més a més, suposen un important increment del consum actual d’aigua en tot el país que ens porta cada vegada me´s a una situació de total insostenibilitat i colapse hídric.