[Informe] Al sòl el que és del sòl

L’informe s’emmarca en la gestió de residus urbans a Espanya i té com a objectiu assenyalar la baixa eficàcia del seu sistema de gestió, basat en la recollida dels residus en grans contenidors, que en la majoria dels casos, són traslladats a plantes TMB per ser-hi tractats abans de soterrar-los als abocadors. Aquest sistema no aconsegueix convertir els residus en recursos, reduir-los o evitar el seu impacte social i ambiental.

L’informe estima els escassos rendiments de les plantes de tractament i els volums dels materials que acaben als abocadors. Aquestes dades serveixen per reforçar la conveniència d’estendre la implantació dels sistemes de recollida selectiva en origen, principalment de la matèria orgànica i dels envasos. Aquest canvi incrementaria les taxes de recuperació de materials i disminuiria les d’abocament, i facilitaria el tancament dels cicles de les matèries i la reutilització de recursos.