Per a La Carrasca-Ecologistes en Acció, el contenidor per a la matèria orgànica és un pas endavant per aconseguir un vertader compost i un reciclatge d’alta qualitat, però demana rigor i participació. S’ha d’aprofitar l’experiència adquirida en altres localitats per a garantir l’èxit de la iniciativa i, també, garantir que la planta de reciclatge de Xixona composte la matèria orgànica d’Alcoi sense barrejar-la amb altres residus.

Recentment els mitjans de comunicació han informat de la pròxima implantació a la zona Centre d’Alcoi d’un nou contenidor per a la recollida selectiva de la matèria orgànica dels residus domèstics.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció valora molt positivament aquesta iniciativa ja que, com ha defensat sempre, l’única manera de produir un vertader compost i un reciclatge de alta qualitat i evitar així el depòsit de la matèria orgànica de la brossa en els abocadors (amb el consegüent balafiament de recursos i l’emissió de contaminants) és recollir aquesta fracció de manera selectiva. A més, la recollida selectiva de la matèria orgànica en els municipis valencians de més de 2.000 habitants hauria d’estar implantada des de 2010, d’acord amb els plans zonals que desenvolupen el Pla Integral de Residus del País Valencià.

La situació actual de la gestió de la brossa a l’Estat espanyol és catastròfica, ja que només es recupera el 33 % dels materials que conté. Aquesta insuficient taxa de recuperació és deguda sobretot al baix volum de materials que es recullen de manera selectiva (15 %). Això fa que els residus que arriben a les plantes de tractament continguen entre un 30 i un 40 % de brossa orgànica (bàsicament restes d’aliments i podes), que en descompondre’s contaminen la resta de materials amb els quals està barrejada. El resultat és que de la brossa que arriba a les plantes de reciclatge (com la de Xixona, on va a parar la brossa d’Alcoi), la major part, al voltant del 60 %, acaba en els abocadors, ja que el rendiment mitjà d’aquestes plantes és de només el 6 %. A més, com a resultat del tractament de la matèria orgànica s’obté un producte que no es pot denominar compost (s’anomena material bioestabilitzat), que no es pot utilitzar com a esmena orgànica en l’agricultura i que acaba de forma majoritària en l’abocador.

Aquestes xifres queden molt lluny dels objectius establits per les directives de la Unió Europea per a 2020 (preparació per al reciclatge i reutilització del 50 % dels residus) i encara més dels exigits per a 2030 en el nou paquet d’Economia Circular que està en preparació (65 % de reciclatge i 10 % màxim d’abocament).

Per tant, la separació en origen de la matèria orgànica és estratègica per a aconseguir una millora en la gestió de la brossa, però perquè siga efectiva és bàsic prendre nota de l’experiència adquirida en els llocs on la recollida selectiva de la matèria orgànica ja està consolidada.

Per això, el grup ecologista demana al Govern municipal que abans de la incorporació del contenidor marró per a la matèria orgànica es reflexione, amb la participació de veïns, comerciants, partits i associacions diverses, sobre quin és el model més adequat per a la seua recollida selectiva. És important conéixer altres opcions a més del contenidor en les voreres (punts de compostatge en centres educatius i zones verdes, recollida porta a porta, compostatge domèstic i comunitari, etc.).

Així mateix, és molt convenient —com s’ha demostrat en altres ciutats— establir sistemes (per exemple, targetes magnètiques) que permeten accedir al contenidor marró només a les persones que s’hagen compromés amb la iniciativa, de manera que es redueix al màxim la contaminació de la matèria orgànica amb altres residus.
D’altra banda, cal garantir, amb un compromís clar, que la matèria orgànica recollida en aquestos contenidors serà tractada en la planta de Xixona, per al seu compostatge, sense mesclar-la amb brossa que no provinga de la recollida selectiva. No fer-ho així suposaria un engany imperdonable a les persones que participen.

La Carrasca-Ecologistes en Acció demana també que es consensue al màxim la implantació del quint contenidor, per a evitar que acabe utilitzant-se com a arma partidista. “L’èxit de la recollida selectiva de la matèria orgànica ens beneficia a tots: a més de comportar un estalvi econòmic, té uns clars efectes beneficiosos per al medi ambient, ja que redueix la contaminació, augmenta el reciclatge de qualitat i proporciona un autèntic compost per a millorar la fertilitat dels nostres sòls.”

Ante el contenedor para la materia orgánica en el centro de Alcoi

Para La Carrasca-Ecologistes en Acció, el contenedor para la materia orgánica es un paso adelante para conseguir un verdadero compost y un reciclaje de alta calidad, pero pide rigor y participación. Hay que aprovechar la experiencia adquirida en otras localidades para garantizar el éxito de la iniciativa y, también, garantizar que la planta de reciclaje de Xixona composte la materia orgánica de Alcoi sin mezclarla con otros residuos.

Recientemente los medios de comunicación han informado de la próxima implantación en la zona Centro de Alcoi de un nuevo contenedor para la recogida selectiva de la materia orgánica de los residuos domésticos.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció valora muy positivamente esta iniciativa ya que, como ha defendido siempre, la única manera de producir un verdadero compost y un reciclaje de alta calidad y evitar así el depósito de la materia orgánica de la basura en los vertederos (con el consiguiente despilfarro de recursos y la emisión de contaminantes) es recoger esta fracción de manera selectiva. Además, la recogida selectiva de la materia orgánica en los municipios valencianos de más de 2.000 habitantes debería estar implantada desde 2010, de acuerdo con los planes zonales que desarrollan el Plan Integral de Residuos del País Valencià.

La situación actual de la gestión de la basura al Estado español es catastrófica, ya que solo se recupera el 33 % de los materiales que contiene. Esa insuficiente tasa de recuperación es debida sobre todo al bajo volumen de materiales que se recogen de manera selectiva (15 %). Ello hace que los residuos que llegan a las plantas de tratamiento contengan entre un 30 y un 40 % de basura orgánica (básicamente restos de alimentos y de podas), que al descomponerse contaminan el resto de materiales con los que está mezclada. El resultado es que de la basura que llega a las plantas de reciclaje (como la de Xixona, donde va a parar la basura de Alcoi), la mayor parte, alrededor del 60 %, acaba en los vertederos, ya que el rendimiento medio de estas plantas es de solo el 6 %. Además, como resultado del tratamiento de la materia orgánica se obtiene un producto que no se puede denominar compost (se nombra material bioestabilizado), que no se puede utilizar como enmienda orgánica en la agricultura y que acaba de forma mayoritaria en el vertedero.

Estas cifras quedan muy lejos de los objetivos establecidos por las directivas de la Unión Europea para 2020 (preparación para el reciclaje y reutilización del 50 % de los residuos) y aún más de los exigidos para 2030 en el nuevo paquete de Economía Circular que está en preparación (65 % de reciclaje y 10 % máximo de vertido).

Por tanto, la separación en origen de la materia orgánica es estratégica para conseguir una mejora en la gestión de la basura, pero para que sea efectiva es básico tomar nota de la experiencia adquirida en los lugares donde la recogida selectiva de la materia orgánica ya está consolidada.

Por ello, el grupo ecologista pide al Gobierno municipal que antes de la incorporación del contenedor marrón para la materia orgánica se reflexione, con la participación de vecinos, comerciantes, partidos y asociaciones diversas, sobre cuál es el modelo más adecuado para su recogida selectiva. Es importante conocer otras opciones además del contenedor en las aceras (puntos de compostaje en centros educativos y zonas verdes, recogida puerta a puerta, compostaje doméstico y comunitario, etc.).
Asimismo, es muy conveniente —como se ha demostrado en otras ciudades— establecer sistemas (por ejemplo, tarjetas magnéticas) que permitan acceder al contenedor marrón solo a las personas que se hayan comprometido con la iniciativa, de manera que se reduzca al máximo la contaminación de la materia orgánica con otros residuos.

Por otro lado, hay que garantizar, con un compromiso claro, que la materia orgánica recogida en estos contenedores será tratada en la planta de Xixona, para su compostaje, sin mezclarla con basura que no provenga de la recogida selectiva. No hacerlo así supondría un engaño imperdonable a las personas que participan.

La Carrasca-Ecologistes en Acció pide también que se consensúe al máximo la implantación del quinto contenedor, para evitar que acabe utilizándose como arma partidista. “El éxito de la recogida selectiva de la materia orgánica nos beneficia a todos: además de comportar un ahorro económico, tiene unos claros efectos beneficiosos para el medio ambiente, ya que reduce la contaminación, aumenta el reciclaje de calidad y proporciona un auténtico compost para mejorar la fertilidad de nuestros suelos.”