Ecologistes en Acció del País Valencià presenta al·legacions a l’Avantprojecte de llei de la Generalitat, d’espais naturals protegits (ENP) i assenyala que és possible ampliar la protecció dels ecosistemes valencians si s’inclouen aspectes normatius de la Llei estatal 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i es manté part de l’articulat de l’anterior norma autonòmica, la Llei 11/1994, d’espais naturals protegits (ENP).

Alegaciones al anteproyecto de Ley de ENP

Durant el mes de febrer de 2018 la Conselleria de Medi Ambient ha sotmés a consulta pública l’Avantprojecte de llei d’espais naturals protegits (ENP), que en l’actualitat es regeixen per la Llei 11/1994. Ecologistes en Acció apunta que la protecció dels ecosistemes valencians podria ampliar-se si l’Avantprojecte arreplegara la normativa de la Llei estatal del patrimoni natural i de la biodiversitat (Llei 42/2007), de compliment obligat, i també parteix de l’articulat de l’anterior Llei autonòmica d’ENP (Llei 11/1994).

En concret podrien ampliar-se les àrees de protecció, amb la inclusió en la Xarxa Valenciana d’Àrees Protegides de:

  • Reserves Naturals Fluvials. Aquesta figura de protecció està establida en el Pla Hidrològic Nacional i en la Llei d’aigües. Al territori valencià només hi ha dos reserves fluvials, però en el futur se’n declararan més.
  • Vies Pecuàries. Les paraules “vies pecuàries” han desaparegut de l’Avantprojecte de llei, i també la definició de vies pecuàries d’interés natural. Entenem que les vies pecuàries formen part de la infraestructura verda i que, per tant, haurien de formar part de la Xarxa. En la Llei 11/1994 d’ENP s’establia l’obligació d’elaborar un Catàleg de Vies Pecuàries d’Interés Natural. Seria inacceptable que aquest Catàleg caiguera en un limbe jurídic.
  • Microreserves de flora i reserves de fauna. Proposem per coherència i per a augmentar el suport legislatiu d’aquestos espais, que s’incloga com a figura aquestos dos espais protegits. Actualment hi ha declarades 313 microreserves de flora a tot el País Valencià, amb una extensió de cada espai menor a 20 hectàrees, i 42 reserves de fauna, que juguen un paper important en la conservació de la flora i la fauna.

També es podrien ampliar les futures àrees de protecció si es consideraren els requisits de la Llei de la biodiversitat i no els proposats en l’Avantprojecte, que són més restrictius i dificultarien la declaració de nous ENP. Proposem eliminar la paraula “excepcional” en la definició dels espais naturals protegits, atés que la Llei 42/2007 és una norma bàsica d’observança obligada per a les comunitats autònomes.

Ha d’haver-hi prevenció i control de les espècies exòtiques. Es considera que les espècies exòtiques invasores representen una gran amenaça per a la biodiversitat, només per darrere de la pèrdua d’hàbitats, perquè desplacen les espècies autòctones. No hi ha cap referència a aquest tema en l’Avantprojecte de llei. Per la greu amenaça que suposa, hauria d’incloure’s la prevenció i el control de les espècies exòtiques com a un objectiu en els instruments de gestió dels espais protegits.

Finalment, trobem encertat que les zones humides catalogades disposen d’unes normes de gestió, que fins ara no existien, a pesar que el Catàleg de Zones Humides va ser aprovat en 2002. En tot aquest temps les zones humides catalogades que no tenien una altra figura de protecció superior (Parc Natural, ZEC, ZEPA) no tenien cap norma de gestió que establira directrius per a la seua gestió i conservació.

Alegaciones al anteproyecto de Ley de Espacios Naturales Protegidos

Ecologistas en Acción del País Valencià presenta alegaciones al anteproyecto de ley de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos (ENP), y señala que es posible ampliar la protección de los ecosistemas valencianos si se incluyen aspectos normativos de la ley estatal 42/2007, de Patrimonio natural y la biodiversidad, y se mantiene parte del articulado de la anterior norma autonómica ley 11/94 (ENP).

Alegaciones al anteproyecto de Ley de ENP

La Conselleria de Medio Ambiente ha sometido durante el mes de febrero de 2018 a consulta pública el anteproyecto de ley de Espacios Naturales Protegidos (ENP), que en la actualidad se rigen por la Ley 11/94. Ecologistas en Acción apunta que la protección de los ecosistemas valencianos puede ampliarse si el anteproyecto recogiese la normativa de la Ley Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 42/2007) que es obligado observar y también parte del articulado de la anterior ley autonómica de ENP Ley 11/94.

En concreto podrían ampliarse las áreas de protección, con la inclusión en la Xarxa Valenciana d’Àrees Protegides de:

  • Las Reservas Naturales Fluviales. Esta figura de protección está establecida en el Plan Hidrológico Nacional y en la Ley de Aguas. En el territorio valenciano existen solo dos Reservas Fluviales, pero en el futuro se declararán más.
  • Vías Pecuarias. Las palabras “Vías pecuarias” han desaparecido del Anteproyecto de Ley al igual que la definición de Vías Pecuarias de interés natural. Entendemos que las Vías Pecuarias forman parte de la Infraestructura Verde y que por tanto deberían formar parte de la Xarxa. En la Ley 11/94 de Espacios Naturales Protegidos se establecía la obligación de elaborar un Catálogo de Vías Pecuarias de interés natural. Sería inaceptable que ese Catálogo cayera en un limbo jurídico.
  • Microrreservas de flora y las reservas de fauna. Proponemos por coherencia y para aumentar el respaldo legislativo de esos espacios, que se incluya como figura esos dos espacios protegidos. Actualmente hay declaradas 313 microrreservas de flora en todo el País Valenciano, con una extensión de cada espacio menor a 20 hectáreas, y 42 reservas de fauna, que juegan un papel importante en la conservación de la flora y fauna.

También se podrían ampliar las futuras áreas de protección si se consideraran los requisitos de la Ley de Biodiversidad, y no los propuestos que son más restrictivos y haría difícil la declaración de nuevos Espacios Naturales Protegidos. Proponemos eliminar la palabra “excepcional” en la definición de los espacios naturales protegidos, dado que la Ley 42/2007 es una norma básica de observancia obligada por las CC AA.

Debe haber prevención y control de las especies exóticas. Se considera que las especies exóticas invasoras representan una gran amenaza para la biodiversidad, sólo por detrás de la pérdida de hábitats, pues desplazan a las especies autóctonas. No hay ninguna referencia a este tema en el Anteproyecto de Ley. Por la grave amenaza que supone debería incluirse la prevención y el control de las especies exóticas como un objetivo en las herramientas de gestión de los espacios protegidos.

Por último, encontramos acertado que las zonas húmedas catalogadas dispongan de unas Normas de Gestión, que hasta ahora no existían, a pesar de que el Catálogo de Zonas Húmedas fue aprobado en 2002. En todo ese tiempo las zonas húmedas catalogadas que no tenían otra figura de protección superior (Parque Natural, ZEC, ZEPA) no tenían ninguna Norma de Gestión que estableciera directrices para su gestión y conservación.