La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha realitzat una anàlisi de la qualitat de l’aire a Alcoi i Ontinyent, a partir dels registres de les estacions de mesurament que la Xarxa de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat Valenciana té en aquestes localitats.

Com en anys anteriors, el principal problema detectat és la contaminació per ozó troposfèric, ja que tant a Alcoi com a Ontinyent se superen àmpliament els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En Ontinyent, a més, en 2017 es van superar també els límits establits per les legislacions europea i espanyola.

Els pitjors mesos a Alcoi van ser els de maig i juny, en els quals vam respirar aire nociu per a la salut (segons els criteris de l’OMS) en 5 de cada 6 dies. A Ontinyent la contaminació es va repartir de manera més uniforme entre abril i setembre, amb quasi un 60% de dies en què la contaminació per ozó va superar les recomanacions.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó nociu en contraposició al de la capa d’ozó de l’estratosfera (el que ens protegeix de la radiació ultraviolada), és un contaminant secundari produït per la reacció, en presència de radiació solar, entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries. Per inhalació, provoca irritació dels ulls i de les vies respiratòries superiors, un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, i també l’agreujament de patologies cardiovasculars.

A més d’afectar la salut humana, és també tòxic per a la vegetació, ja que danya els boscos i redueix la productivitat dels cultius. Com ja va informar La Carrasca-Ecologistes en Acció el passat mes d’octubre, tant a Ontinyent com a Alcoi des de 2012 a 2017 s’ha superat àmpliament el valor objectiu per a la protecció de la vegetació establit legalment.

Alcoi continua sense mesuraments de les partícules PM2,5

El grup ecologista també denuncia la desídia de la Conselleria de Medi Ambient, que continua sense mesurar a Alcoi els nivells de contaminació per partícules fines, les anomenades PM2,5. Aquest contaminant va estar controlant-se fins l’any 2013 i els valors obtinguts incomplien clarament els límits recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.

Les partícules en suspensió fines (PM2,5) poden penetrar profundament en els pulmons i, segons els estudis realitzats, cada volta es consideren més perjudicials per a la salut.

Denuncia per la falta de plans de qualitat de l’aire

La confederació estatal d’Ecologistes en Acció, de la qual forma part la Colla Ecologista La Carrasca, ha interposat un recurs contenciós administratiu en l’Audiència Nacional perquè aquest Tribunal obligue el Govern central a complir l’obligació legal d’elaborar un Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l’Aire, amb mesures concretes i pressupostades per a fer front al problema de l’elevada contaminació per ozó troposfèric que pateix la meitat del territori de l’Estat espanyol.

L’organització ecologista ha adoptat aquesta iniciativa després que, a finals de l’any passat, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient aprovara un Pla Nacional de Qualitat de l’Aire “per cobrir l’expedient” i després d’infructuosos esforços per aconseguir que les dotze comunitats autònomes (inclòs el País Valencià) on s’incompleixen els objectius legals d’ozó elaboren plans autonòmics per combatre aquest contaminant. L’actitud dels governs autonòmics i central és una greu negligència que està perjudicant la salut de milions de persones i també la de cultius, boscos i espais naturals protegits en les centenars de milers d’hectàrees afectades.

Campanya informativa sobre l’ozó troposfèric

Ecologistes en Acció ha iniciat una nova campanya d’informació sobre l’ozó troposfèric, que durant la primavera i l’estiu de 2018 contempla una exposició divulgativa itinerant i xarrades, que també estarà present al País Valencià i, en concret, a Alcoi.

La finalitat de la campanya és informar la població sobre aquest greu problema ambiental, les conseqüències de la contaminació per ozó per a la salut i la vegetació i la necessitat de corregir les nefastes polítiques energètiques i de transport responsables dels elevats nivells d’ozó, i també d’altres contaminants com el diòxid de nitrogen o les partícules.

Per millorar la qualitat de l’aire cal pacificar el trànsit urbà, amb mesures dirigides a la reducció del trànsit de vehicles privats, al foment del transport públic col·lectiu, la creació de carrils bici, la potenciació de la ciutat compacta que evite la necessitat de realitzar tants desplaçaments a grans distàncies, el foment del consum de productes de proximitat, etc.

Quant al transport interurbà, és bàsic donar suport al tren convencional i, sobretot, potenciar el transport ferroviari de mercaderies en detriment del transport per carretera. En aquest sentit, el grup ecologista denuncia la falta d’inversió en el manteniment i la millora de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva-València, mostra del desinterés dels governs estatal i autonòmic.